Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził harmonogram konkursów o unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. W 2018 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przeprowadzi 23 nabory wniosków, w których będzie można uzyskać ponad 475,6 mln zł. Podczas briefingu prasowego, o możliwościach ubiegania się o unijne środki opowiadali Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora MJWPU ds. EFS oraz Grzegorz Świętorecki, zastępca dyrektora MJWPU ds. EFRR. 

Aktualny stan realizacji RPO WM 2014-2020 to ponad 1,6 tys. podpisanych umów o dofinansowanie na kwotę przeszło 3,6 mld zł, co stanowi 40% wykorzystania alokacji programu. Do tej pory MJWPU ogłosiła 131 konkursów i naborów pozakonkursowych wspierające zarówno projekty infrastrukturalne, innowacyjne,
jak i edukacyjno-społeczne.

Nowy harmonogram wniosków zakłada uruchomienie 23 naborów w trybie konkursowym, dodatkowo jeden konkurs ogłosi Wojewódzki Urząd Pracy, a więc łącznie do wnioskodawców trafi 495 mln zł.  W 2018 r. będą realizowane i kontynuowane projekty wyłonione do dofinansowania w trybie pozakonkursowym.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Po raz kolejny środki trafią do firm. Unijne środki zostaną przeznaczone m.in. na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Kwota wsparcia na cztery konkursy w ramach Działania 1.2 to ponad 96 mln zł. W I półroczu 2018 r. będzie można składać wnioski na realizację projektów badawczo-rozwojowych, nawiązanie współpracy z naukowcami w ramach bonów na innowacje, a jesienią przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o fundusze na tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego oraz na eksperymentowanie i poszukiwanie nisz rozwojowych i innowacyjnych.

Informatyzacja administracji publicznej oraz służby zdrowia na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego to główne założenia dwóch konkursów, które MJWPU uruchomi w lutym ramach rozwoju e-usług na Mazowszu. Pula unijnych pieniędzy to ponad 25 mln zł.

W obszarze innowacyjności i przedsiębiorczości, w nowym harmonogramie przewidziane są dwa nabory wniosków na rozwój mikro, małych i średnich firm, a także na internacjonalizację MŚP. Budżet  to blisko 17,3 mln zł. Konkursy zostaną przeprowadzone w kwietniu i październiku.

Na wiosnę 2018 r. zostały zaplanowane konkursy, które pozwolą mazowieckim samorządom przeprowadzić termomodernizację budynków użyteczności publicznej, a także zrealizować inwestycje polegające na wymianie urządzeń grzewczych. A w październiku beneficjenci będą mieli szansę aplikować o unijne granty na dofinansowanie działań podnoszących efektywność energetyczną poprzez budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji oraz ponownie na  wymianę urządzeń grzewczych.

Na konkursy z zakresu gospodarki niskoemisyjnej przeznaczona jest kwota prawie 49,6 mln zł.

 

Europejski Fundusz Społeczny

W 2018 r. największe wsparcie w ramach środków unijnych zostanie skierowane na projekty społeczne i będzie to kwota w wysokości ponad 287 mln zł.

Już w styczniu MJWPU uruchomi konkurs dotyczący aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Wsparcie kierowane będzie m.in. do rodzin wielodzietnych, ubogich, a także rodzin  z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Podobne nabory wniosków odbędą się w marcu i listopadzie a w ramach integracji oraz aktywizacji zawodowej z pomocy skorzystają osoby oddalone od rynku pracy, a także osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością. W I połowie roku (luty i maj) odbędą się kolejne trzy nabory, gdzie realizowane projekty pomogą zwiększać dostępność usług społecznych, zdrowotnych, a także rozwijać ekonomię społeczną. Na wsparcie będą mogły liczyć osoby starsze, zależne i niesamodzielne oraz wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym. Łączna kwota dofinansowania wszystkich naborów w obszarze włączenia społecznego i walki z ubóstwem to ponad 146,5 mln zł.

Edukacja dla rozwoju regionu to obszar unijnego wsparcia, którego budżet w 2018 r. wyniesie przeszło 140,7 mln zł. Dwa konkursy, które zostaną ogłoszone wiosną 2018 r. będą dotyczyły dofinansowania edukacji ogólnej oraz przedszkolnej. Jesienią wnioskodawcy będą składać wnioski na wsparcie projektów z zakresu edukacji ogólnej zwłaszcza w szkołach zawodowych, doskonalenia zawodowego uczniów oraz doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Nowy harmonogram zakłada także przeprowadzenie naboru w ramach Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Konkurs ogłosi Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, na wnioskodawców czeka kwota ponad 19 mln zł.

Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/harmonogram-naborow-wnioskow-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-na-2018-rok.html

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś