Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził harmonogram konkursów o unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. W 2018 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przeprowadzi 23 nabory wniosków, w których będzie można uzyskać ponad 475,6 mln zł. Podczas briefingu prasowego, o możliwościach ubiegania się o unijne środki opowiadali Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora MJWPU ds. EFS oraz Grzegorz Świętorecki, zastępca dyrektora MJWPU ds. EFRR. 

Aktualny stan realizacji RPO WM 2014-2020 to ponad 1,6 tys. podpisanych umów o dofinansowanie na kwotę przeszło 3,6 mld zł, co stanowi 40% wykorzystania alokacji programu. Do tej pory MJWPU ogłosiła 131 konkursów i naborów pozakonkursowych wspierające zarówno projekty infrastrukturalne, innowacyjne,
jak i edukacyjno-społeczne.

Nowy harmonogram wniosków zakłada uruchomienie 23 naborów w trybie konkursowym, dodatkowo jeden konkurs ogłosi Wojewódzki Urząd Pracy, a więc łącznie do wnioskodawców trafi 495 mln zł.  W 2018 r. będą realizowane i kontynuowane projekty wyłonione do dofinansowania w trybie pozakonkursowym.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Po raz kolejny środki trafią do firm. Unijne środki zostaną przeznaczone m.in. na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Kwota wsparcia na cztery konkursy w ramach Działania 1.2 to ponad 96 mln zł. W I półroczu 2018 r. będzie można składać wnioski na realizację projektów badawczo-rozwojowych, nawiązanie współpracy z naukowcami w ramach bonów na innowacje, a jesienią przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o fundusze na tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego oraz na eksperymentowanie i poszukiwanie nisz rozwojowych i innowacyjnych.

Informatyzacja administracji publicznej oraz służby zdrowia na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego to główne założenia dwóch konkursów, które MJWPU uruchomi w lutym ramach rozwoju e-usług na Mazowszu. Pula unijnych pieniędzy to ponad 25 mln zł.

W obszarze innowacyjności i przedsiębiorczości, w nowym harmonogramie przewidziane są dwa nabory wniosków na rozwój mikro, małych i średnich firm, a także na internacjonalizację MŚP. Budżet  to blisko 17,3 mln zł. Konkursy zostaną przeprowadzone w kwietniu i październiku.

Na wiosnę 2018 r. zostały zaplanowane konkursy, które pozwolą mazowieckim samorządom przeprowadzić termomodernizację budynków użyteczności publicznej, a także zrealizować inwestycje polegające na wymianie urządzeń grzewczych. A w październiku beneficjenci będą mieli szansę aplikować o unijne granty na dofinansowanie działań podnoszących efektywność energetyczną poprzez budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji oraz ponownie na  wymianę urządzeń grzewczych.

Na konkursy z zakresu gospodarki niskoemisyjnej przeznaczona jest kwota prawie 49,6 mln zł.

 

Europejski Fundusz Społeczny

W 2018 r. największe wsparcie w ramach środków unijnych zostanie skierowane na projekty społeczne i będzie to kwota w wysokości ponad 287 mln zł.

Już w styczniu MJWPU uruchomi konkurs dotyczący aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Wsparcie kierowane będzie m.in. do rodzin wielodzietnych, ubogich, a także rodzin  z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Podobne nabory wniosków odbędą się w marcu i listopadzie a w ramach integracji oraz aktywizacji zawodowej z pomocy skorzystają osoby oddalone od rynku pracy, a także osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością. W I połowie roku (luty i maj) odbędą się kolejne trzy nabory, gdzie realizowane projekty pomogą zwiększać dostępność usług społecznych, zdrowotnych, a także rozwijać ekonomię społeczną. Na wsparcie będą mogły liczyć osoby starsze, zależne i niesamodzielne oraz wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym. Łączna kwota dofinansowania wszystkich naborów w obszarze włączenia społecznego i walki z ubóstwem to ponad 146,5 mln zł.

Edukacja dla rozwoju regionu to obszar unijnego wsparcia, którego budżet w 2018 r. wyniesie przeszło 140,7 mln zł. Dwa konkursy, które zostaną ogłoszone wiosną 2018 r. będą dotyczyły dofinansowania edukacji ogólnej oraz przedszkolnej. Jesienią wnioskodawcy będą składać wnioski na wsparcie projektów z zakresu edukacji ogólnej zwłaszcza w szkołach zawodowych, doskonalenia zawodowego uczniów oraz doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Nowy harmonogram zakłada także przeprowadzenie naboru w ramach Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Konkurs ogłosi Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, na wnioskodawców czeka kwota ponad 19 mln zł.

Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/harmonogram-naborow-wnioskow-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-na-2018-rok.html

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych