Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zarząd Mazowsza zatwierdził listę gmin które otrzymają dotację na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Samorządy mogły składać wnioski w ramach konkursu dotacji finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Posiadanie programu jest warunkiem ubiegania się o unijne fundusze w wybranych konkursach  z zakresu rewitalizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.  Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. 

– Mamy do czynienia z całkiem nowym wymiarem pojęcia rewitalizacji. To już nie tylko zadbane budynki ale głównie działania społeczno – gospodarcze. Aktualny, przygotowany z aktywnym udziałem społeczności lokalnej program rewitalizacji to istotny element rozwoju każdej gminy w sferze nie tylko środowiskowej czy technicznej, ale przede wszystkim społecznej. To też  warunek i zielone światło do aplikowania o środki unijne w części naborów z  RPO WM. Pierwsze konkursy z ochrony zabytków  już trwają  – zaznacza Sylwia Maksim – Wójcicka, Koordynator Zespołu ds. Rewitalizacji.

98 wnioski = 6,3 mln zł

Zarekomendowanych do dofinansowania zostało 98 projektów ze 115  złożonych przez gminy  z Mazowsza.  Na ich realizację przeznaczono 6,3 mln zł z unijnego budżetu. Beneficjenci mogli ubiegać się o dofinansowanie do 180 tys. zł. Będą to dotacje na uruchomienie procesów zmierzających do odnowy obszarów zdegradowanych i nadania im nowych funkcji prospołecznych. Chodzi o to aby zaplanowane, kompleksowe i skoncentrowane działania rewitalizacyjne wpływały pozytywnie na jakość życia mieszkańców nie tylko poprzez atrakcyjny wygląd fragmentów miast czy osiedli, ale także poprzez zwiększenie szans na zatrudnienie. Środki trafią m.in. do podwarszawskich gmin oraz powiatu  mińskiego, otwockiego, regionu radomskiego, do Płocka i Ciechanowa.

To co jest bardzo istotne w nowym podejściu do rewitalizacji to włączenie w planowanie i przygotowanie programów w gminach różnych grup i instytucji lokalnych, w tym mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców. Tak przygotowany program może stanowić narzędzie planowania i realizacji przyszłych działań rewitalizacyjnych prowadzonych nie tylko przez samorządy, ale także inne instytucje – dodaje Sylwia Maksim – Wójcicka.

W ramach konkursu środki z UE zostały przeznaczone na opracowanie planów działań i ekspertyz niezbędnych do przygotowania programów rewitalizacji w tym koszty organizacji spotkań, konferencji, debat, wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych. Pula dotacji pokryje również wydatki związane z kosztami zarządzania projektem i te związane z działaniami partycypacyjnymi.

Działania w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych w RPO WM na lata 2014-2020

Rewitalizacja w RPO MW 2014-2020

  1. promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystywanie nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości – działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu
  2. wsperanie efektywności energetycznej, inetligentnego zarządznaia energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrstrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym – działanie 4.2 Efektywność energetyczna
  3. promowanie strategii nieksoemisyjnych dla wszystkich rodzajów, w szczególnosci dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrónoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu – działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
  4. zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzicta naturalnego i kulturowego – działanie 5.3 Dziedzictwo kultury
  5. inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszenianierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie właczenie społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności – lokalnych – działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
  6. wspieranie rewitalizacji fizyczna, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich – działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych
  7. aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności – działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
  8. ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakościu usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym – działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowtnej

Lista projektów rekomendowanych do przyznania dotacji celowej w ramach konkursu

Więcej informacji o konkursie na stronie Fundusze dla Mazowsza – Rewitalizacja.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś