Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowsze gotowe do negocjacji programu regionalnego na lata 2021-2027 i wydatkowania 2 mld euro ze środków Unii Europejskiej. Jakie priorytety stawiają sobie władze regionu na najbliższy czas? Przede wszystkim Mazowsza bardziej konkurencyjnego, innowacyjnego, zielonego i lepiej skomunikowanego. Ale także bardziej dostępnego, aktywnego społecznie i nowoczesnego.

 

Hasło Program regionalny Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 trafił do Komisji Europejskiej, a w tle flaga Unii Europejskiej oraz mężczyzna wskazujący na dokument

 

Władze Mazowsza przekazały do Komisji Europejskiej projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (w skrócie FEM). To ponad 2 mld euro, które pomogą w realizacji wielu inwestycji infrastrukturalnych, biznesowych, a także społeczno-edukacyjnych.

Jak zauważa marszałek Adam Struzik, Mazowsze jest gotowe do rozpoczęcia rozmów z Komisją Europejską. – Zarówno my, jak i samorządy lokalne, przedsiębiorcy, uczelnie, organizacje pozarządowe czekamy na uruchomienie środków unijnych. Jesteśmy w blokach startowych. Jedyne co nas wszystkich powstrzymuje, to brak kompromisu na linii rząd polski – Komisja Europejska. Jest to kluczowe nie tylko w kontekście środków z budżetu unijnego, ale także Krajowego Planu Odbudowy. Niestety z coraz większym zaniepokojeniem obserwuję brak postępów w tym zakresie. Dlatego apeluję do Rządu RP o jak najszybsze podjęcie rozmów i wypracowanie satysfakcjonującego dla obu stron rozwiązania.

Wysłuchaj komentarza Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego:

Dzięki działaniom samorządu województwa od 2018 r. Mazowsze traktowane jest jak dwie jednostki statystyczne: Mazowsze regionalne i region warszawski stołeczny (obejmuje Warszawę i 9 okolicznych powiatów). – Dzięki temu rozwiązaniu pozyskaliśmy podobne środki, jak w obecnej perspektywie – zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk. – Oznacza to duże pieniądze na inwestycje i rozwój. W nowej perspektywie unijnej beneficjenci z Mazowsza będą mieli do wykorzystania ponad 2 mld euro z UE w ramach programu regionalnego. Oprócz tego, po 11 latach starań, samorządy z Mazowsza mogą liczyć także na środki z Programu Polska Wschodnia. To kolejne 400 mln euro z budżetu UE, które umożliwią realizację wielu potrzebnych inicjatyw – dodaje.

W ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 obszar mazowiecki regionalny może liczyć na ponad 1,5 mld euro, a lepiej rozwinięty obszar warszawski stołeczny na – 500 mln euro.

Na co Mazowsze chce wydać fundusze europejskie?

Już dziś, dzięki otrzymanemu wsparciu unijnemu województwo mazowieckie jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów w Europie, które wytwarza blisko jedną czwartą polskiego PKB. Mazowsze jest liderem rozwoju, w sferze ekonomicznej, naukowo-gospodarczej, rolniczej czy innowacyjnej. Ponad 17 lat korzystania z funduszy unijnych to 17 mld zł, dzięki którym udało się przeprowadzić 11 tysięcy różnorodnych inwestycji zarówno tych dużych, jak budowa dróg, chodników, ścieżek rowerowych, remonty, budowa i wyposażenie szpitali, przychodni, szkół, przedszkoli, instytucji kultury, ale też obiektów sportowych czy służących rekreacji. Środki z UE to również wspólny rynek dla rolników, granty dla przedsiębiorców i naukowców. Ten ogromny postęp, praktycznie we wszystkich dziedzinach życia to lepsze warunki rozwoju i pracy wszystkich mieszkańców regionu.

Jakie obszary zyskają wsparcie w kolejnej perspektywie unijnej? W jakim kierunku będziemy rozwijać Mazowsze?

 • Bardziej konkurencyjne i inteligentne – dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: prac badawczo-rozwojowych i wdrożeń ich efektów na rynek, infrastruktury badawczej przedsiębiorstw i jednostek naukowych, wdrażania innowacji, rozwoju klastrów, inkubacji przedsiębiorstw, wprowadzania nowych modeli biznesowych, e-administracji, e-kultury, e-edukacji, e-zdrowia.
 • Bardziej zielone i proekologiczne – dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: poprawy efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych, kontroli jakości powietrza, kompleksowego monitorowania energii, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, sprzętu do zarządzania klęskami i katastrofami, ochrony przeciwpowodziowej i ograniczania skutków suszy, adaptacji do zmian klimatu, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, zarządzania sieciami wodociągowymi, gospodarki odpadami, ochrony parków krajobrazowych, rekultywacji składowisk odpadów komunalnych.
 • Bardziej mobilne –wsparcie m.in. infrastruktury rowerowej i pieszej, ekologicznego transportu publicznego, przebudowy infrastruktury na potrzeby transportu publicznego.
 • Lepiej skomunikowane – dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: budowy i przebudowy dróg, obwodnic, zakupu i modernizacji pociągów, zakupu autobusów dla pozamiejskiego publicznego transportu wraz z infrastrukturą do ładowania.
 • O wyższej jakości życia – dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: infrastruktury dla potrzeb edukacji ogólnej, edukacji zawodowej, usług społecznych, zdrowotnych, kulturalnych, rozwoju międzysektorowej współpracy w zakresie przemysłów kultury i kreatywnych, turystycznych szlaków tematycznych i produktów turystycznych.
 • Aktywne zawodowo – dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: aktywizacji osób bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy, ochotnicze hufce pracy, mobilności transnarodowej w ramach sieci EURES, przystosowania pracowników i przedsiębiorstw do zmian, wsparcia przedsiębiorstw we wprowadzaniu telepracy.
 • Nowoczesne i dostępne – dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: edukacji przedszkolnej, rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów, kształcenia zawodowego, edukacji włączającej, usług rozwojowych dla dorosłych, wsparcia lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia dorosłych.
 • O zintegrowanych i dobrze rozwiniętych usługach społecznych i zdrowotnych – dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób biernych zawodowo, działań w ramach podmiotów integracji społecznej, wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, rozwoju usług w społecznościach lokalnych, programów zdrowotnych, usług na rzecz dzieci i młodzieży, wsparcia osób dotkniętych przemocą, osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, integracji migrantów.
 • Bliższe obywatelom – dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego, rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Więcej na temat nowego programu regionalnego na stronie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Unia Europejska wspiera zrównoważony rozwój Mazowsza. Dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przekroczyło już ponad 8,2 mld zł. To wsparcie w realizacji ponad 5,6 tys. inwestycji samorządów, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego. Przed nami kolejne możliwości jakie przyniesie Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Szczegółowe informacje o możliwościach wsparcia dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

 

Dowiedz się więcej!

 • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
 • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube, Instagram,
 • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś