Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pod koniec października uruchomi nabór wniosków, których celem będzie rozwój kompetencji kluczowych oraz cyfrowych, nauka oparta na metodzie eksperymentu oraz wyposażenie szkolnych pracowni. Kwota dostępna w konkursie to prawie 5 mln zł pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

 

Fundusze europejskie przeznaczane są m.in. na projekty zapewniające młodym ludziom odpowiednie wykształcenie oraz umiejętności, które zwiększą ich konkurencyjność na rynku pracy. Co jest istotne? Rozwijanie kompetencji kluczowych, nowatorskich metod nauczania, wyposażenie szkół w nowoczesne narzędzia cyfrowe, a także wsparcie nauczycieli.

 

Wiedza to podstawa

Od 31 października 2019 r. do 28 listopada 2019 r. beneficjenci będą mogli składać wnioski na realizację projektów wspierających uczniów ze szkół i placówek prowadzących wyłącznie kształcenie ogólne. Szczególna pomoc kierowana będzie do dzieci z największymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektów wdrażane będą programy edukacyjne rozwijające u uczniów kompetencje kluczowe np. znajomość języków obcych, umiejętności matematyczno-przyrodnicze, znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczniowie biorący udział w projekcie będą również uczyć się umiejętności uniwersalnych m.in. kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, umiejętności rozumienia.  Lepszy start młodym ludziom zapewnią:

  • realizacja projektów edukacyjnych,
  • realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych,
  • wdrożenie nowych form i programów nauczania,
  • realizacja różnych form rozwijających uzdolnienia,
  • tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych,
  • organizacja kółek zainteresowań, warsztatów oraz laboratoriów dla uczniów.

W realizacji programów edukacyjnych pomocne będzie nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły, np. z przedsiębiorcami lub zrzeszeniami przedsiębiorców. Do osiągania celów przyczynią się także zajęcia dla uczniów organizowane poza lekcjami lub poza szkołą.

 

Profesjonalne warunki

W zdobywaniu kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i wiedzy przyrodniczej, a także kompetencji  cyfrowych niezbędne jest wyposażenie szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne i technologie informacyjno-komunikacyjne.   Przyznane fundusze będzie można przeznaczyć właśnie na ten cel. Będzie można zakupić sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dostosować pracownie do potrzeb uczniów, zwłaszcza uczniów z niepełnosprawnościami. Wnioskodawca zapewni także szkołom odpowiednią infrastrukturę sieciowo-usługową, z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

 

– Kolejny raz mazowieckie szkoły mają szansę aplikować o unijne pieniądze i wprowadzać nowoczesne nauczanie w swoich placówkach. Kompetencji kluczowych można uczyć się przez całe życie, ale im szybciej tym lepiej – podkreśla Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 będą mogły ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) z obszaru objętego Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020. Projekty będą realizowane nie dłużej niż 24 miesiące.

Na konkurs zarezerwowane są środki w wysokości 4 805 765,43 zł. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Beneficjenci mogą liczyć na poziom dofinansowania wynoszący 85%.

 

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin i niezbędne załączniki dla Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT dostępne są na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/x-edukacja-dla-rozwoju-regionu-dzialanie-10-1-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-poddzialanie-10-1-2-edukacja-ogolna-w-ramach-zit-rpma-10-01-02-ip-01-14-089-19/

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Informacja i promocja

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś