Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Opis projektu:

Jednym z priorytetów realizowanych na Mazowszu jest wspieranie osób dotkniętych wyłączeniem społecznym i walka z ubóstwem. Podejmowane działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych pomagają uczestnikom warsztatów w odnalezieniu się w społeczności. W ramach projektu wsparciem zostało objętych 90 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Celem podejmowanych działań jest zwiększenie szans uczestników na znalezienie zatrudnienia. Wsparcie odbywa się poprzez stworzenie dla każdej osoby niepełnosprawnej indywidualnej ścieżki reintegracyjnej, która uwzględnia wyniki diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz potrzeb. Uruchomiona została świetlica integracyjna oraz WTZ (Warsztaty Terapii Zajęciowej), gdzie wykonywana jest rehabilitacja społeczna i zawodowa podopiecznych.

One of the priorities being implemented in Mazovia is support for persons affected by social exclusion and poverty. Measures taken towards the social and occupational empowerment of excluded persons help workshop participants find their place in society. Within the project, 90 people with a significant or moderate degree of disability have received support. The goal of the measures undertaken is to increase participants’ chances of finding employment. The support involves the creation of an individual reintegration path for every disabled person, a path that takes into account the findings of the diagnosis of the problem situation, resources, potential, predispositions and needs. An integration facility has been launched, as have Occupational Therapy Workshops, where wards undergo social and occupational rehabilitation.

Działania Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych Malwa Plus weszły na wyższy poziom wraz z realizacją projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych w WTZ Malwa Plus i świetlicy integracyjnej. Zakładając świetlicę integracyjną, zaplanowano, że będzie z niej korzystać 40 osób, które wymagają aktywnej integracji i rehabilitacji, a z przyczyn formalnych nie mogą zostać przyjęte na warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), gdyż nie mają takiego wskazania w orzeczeniu. Dzięki możliwościom, jakie stworzył projekt, dołączyło do nich już 10 nowych osób. W świetlicy organizowane są zajęcia: np. arteterapia, terapia ogólnie usprawniającą czynności psychofizyczne, muzykoterapia, biblioterapia, socjoterapia, teatr, taniec, rehabilitacja ruchowa i społeczna, kulturoznawstwo i kulinaria.

Kto korzysta z zajęć prowadzonych w Malwie Plus? To osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym i umiarkowanym, w niektórych przypadkach również niepełnosprawne ruchowo, słuchowo, schizofrenicy, niewidomi, osoby z autyzmem i po mózgowym porażeniu dziecięcym. Najmłodszy uczestnik warsztatów terapii zajęciowej ma 19 lat, najstarsza jest 67-letnia pani po wylewie, niegdyś bardzo aktywna zawodowo, obecnie na emeryturze, dla której pobyt tu jest formą rehabilitacji. Jest to więc grupa bardzo zróżnicowana ze względu na swoje dysfunkcje oraz wiek, co przekłada się także na ćwiczenie kontaktów interpersonalnych w gronie osób z różnymi doświadczeniami (również wynikającymi z niepełnosprawności), predyspozycjami, upodobaniami i cechami osobowościowymi. Oprócz zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych podopieczni Malwy Plus trenują czynności życia codziennego, np. przygotowują proste posiłki, uczą się obsługiwać zmywarkę, czyli opanowywanie czynności, nad którymi osoba w pełni sprawna nawet się nie zastanawia, bo są oczywiste.

Długofalowym efektem projektu ma być także podjęcie pracy przez kilka osób. Dotychczas na miesięcznym stażu w produkującej odzież Grodziskiej Spółdzielni Malwa były dwie osoby. W ramach swoich obowiązków m.in. segregowały, układały, pakowały ubrania. Do Spółdzielni Malwa będą kierowane na staż kolejne osoby. Dla podopiecznych będą poszukiwane zatrudnienia zarówno w zakładach pracy chronionej, jak i na otwartym rynku. Nie jest to proste, ale i tu są sukcesy – kilka osób z WTZ otworzyło swoją działalność (np. zakład krawiecki), a kilka podjęło pracę w różnych firmach.

Więcej w biuletynie: Fundusze Europejskie na Mazowszu nr 4/2018: https://www.funduszedlamazowsza.eu/wp-content/uploads/2018/12/fe-nr-4-2018.pdf
oraz w e-biuletynie 6/2018: http://06-2018.biuletyn.rpowm.eu/2018/12/04/malwa-plus-wsparcie-niepelnosprawnych/#page

Film o projekcie: https://www.youtube.com/watch?v=Fs2e_3IkfBE

Informacje szczegółowe o projekcie

Beneficjent:

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Malwa Plus (Malwa Plus Association for Disabled Persons)

Projekt:

Aktywacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych w WTZ Malwa Plus i świetlicy integracyjnej (Social and Occupational Empowerment for Disabled Persons in Malwa Plus Occupational Therapy Workshop and Integration Facility)

Regional Operational Program of the Mazowieckie Voivodship 2014-2020

Działanie:

9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Fundusz:

Europejski Fundusz Społeczny

European Social Fund

Całkowita wartość projektu:

1 236 672,00 zł

Wkład UE:

989 337,60 zł

 

Autorzy zdjęć: Mirosław Sosnowski i Krzysztof Chojnacki

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś