Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu FEM 2021-2027. Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski, w ramach konsultacji społecznych, w okresie od 29 grudnia 2021 r. do 21 stycznia 2022 r.

Podczas konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się z treścią dokumentów oraz składania uwag i wniosków do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu FEM 2021-2027 oraz do projektu FEM 2021-2027.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być wnoszone:

  • drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza uwag dostępnego na stronie: https://forms.office.com/r/gJgRiXJiBM
  • w formie pisemnej (poprzez wypełnienie formularza uwag dostępnego w wersji Word);
  • ustnie do protokołu pod adresem: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa.

Uwagi i wnioski zgłoszone po 21 stycznia 2022 r. nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania uwag pocztą, o zachowaniu ww. terminu decyduje data stempla pocztowego.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś