Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu dnia 14 listopada br. podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna dla konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18 do dnia 30 listopada 2018 r. Ponadto zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 października 2018 r., nastąpiła aktualizacja:

 • wzoru umów o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej RPO WM 2014-

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych tabelach zmian:

 • nr 1 zmiana zapisów Regulaminu konkursu;
 • nr 2 zmiana wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [umowa standardowa] przyjętego uchwałą
  nr 1717/384/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30.10.2018 r;
 • nr 3 zmiana wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [kwoty ryczałtowe] przyjętego uchwałą
  nr 1718/384/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30.10.2018 r ;
 • nr 4 zmiana wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą nr 17197/384/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30.10.2018 r.

 

Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.

Link do konkursu  10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Edukacja ogólna – nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18

 

Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18

Tabela zmian do Regulaminu konkursu

 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Obecny zapis Uzasadnienie/Uwagi
1. Rozdział 2

Informacje o konkursie oraz przedmiot konkursu

Uwaga!

Każdy uczestnik zostaje obligatoryjnie objęty wsparciem w ramach typu operacji nr 1 oraz dodatkowo może zostać objęty wsparciem w ramach 3 i 4 typu operacji.

Uwaga!

Każdy uczestnik zostaje obligatoryjnie objęty wsparciem w ramach typu operacji nr 1 oraz dodatkowo może zostać objęty wsparciem w ramach 2, 3 i 4 typu operacji.

Doprecyzowanie zapisu.
2. Rozdział 3 Najważniejsze informacje dotyczące przygotowania i realizacji projektu Brak 3.13

Wnioskodawca może otrzymać 2 dodatkowe punkty za spełnienie kryterium merytorycznego szczegółowego nr 3. Zgodnie z opisem kryterium merytorycznego nr 3 punktacja dotyczy szkoleń dla nauczycieli z wykorzystania w nauczaniu e-podręczników lub e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020, tak więc punkty będą przyznane np.:

0 pkt – brak szkoleń dla nauczycieli z wykorzystania e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020 lub brak informacji w tym zakresie

2 pkt – szkolenia dla nauczycieli z wykorzystania e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020.

Dodanie zapisu.
3. Rozdział 13

Przygotowanie
i złożenie wniosku o dofinansowanie

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 30.10.2018 r. od godz. 00:00 do 16.11.2018 r. do godz. 15:00. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu poza wskazanym terminem nie będzie możliwe. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 30.10.2018 r. od godz. 00:00 do 30.11.2018 r. do godz. 15:00.  Złożenie wniosku
o dofinansowanie projektu poza wskazanym terminem nie będzie możliwe.
Wydłużenie naboru wniosków
o dofinansowanie zgodnie
z decyzją ZWM.
4.

Rozdział 18 Zakończenie oceny i rozstrzygnięcie konkursu

IOK informuje, że orientacyjny:

a) termin rozstrzygnięcia  konkursu przypadnie na kwiecień  2019 r.,

b) czas trwania poszczególnych etapów konkursu wyniesie odpowiednio:

•         wstępna weryfikacja w zakresie warunków formalnych oraz występowania oczywistych omyłek – nie później niż 10 dni od daty złożenia wniosku tj. grudzień 2018 r.,

•         ocena formalna w terminie nie późniejszym niż 45 dni od dnia zakończenia naboru wniosków tj. grudzień 2019 r.

•         ocena merytoryczna w terminie nie późniejszym, niż 120 dni (w przypadku gdy na konkurs zostanie złożonych powyżej 150 wniosków) od dnia zatwierdzenia Protokołu z prac KOP po ocenie formalnej tj. kwiecień 2019 r.

•         etap negocjacji – wynosi 30 dni i jest liczony od terminów oceny merytorycznej.

IOK informuje, że orientacyjny:

a) termin rozstrzygnięcia  konkursu przypadnie na maj 2019 r.,

b) czas trwania poszczególnych etapów konkursu wyniesie odpowiednio:

•         wstępna weryfikacja w zakresie warunków formalnych oraz występowania oczywistych omyłek – nie później niż 10 dni od daty złożenia wniosku tj. grudzień 2018 r.,

•         ocena formalna w terminie nie późniejszym niż 45 dni od dnia zakończenia naboru wniosków tj. styczeń 2019 r.

•         ocena merytoryczna w terminie nie późniejszym, niż 120 dni (w przypadku gdy na konkurs zostanie złożonych powyżej 150 wniosków) od dnia zatwierdzenia Protokołu
z prac KOP po ocenie formalnej tj. maj 2019 r.

•         etap negocjacji – wynosi 30 dni i jest liczony od terminów oceny merytorycznej.

Wydłużenie naboru wniosków

o dofinansowanie zgodnie
z decyzją ZWM.

5.

Rozdział 18 Zakończenie oceny i rozstrzygnięcie konkursu

Brak zapisu Wszystkie wnioski wraz ze złożonymi załącznikami po rozstrzygnięciu konkursu lub rundy konkursu:

• wybrane do dofinansowania (po zakończeniu realizacji umowy o dofinansowanie),

• które nie otrzymały dofinansowania,

są archiwizowane w systemie MEWA 2.

Z uwagi na elektroniczną formę składania wniosków, IOK nie przewiduje ich zwrotu.

Doprecyzowanie zapisów zgodnie z wymogami Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

 

Tabela zmian nr 2 w ramach konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18

Tabela zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [umowa standardowa]

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi
           1. Preambuła pkt 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1); Uzupełnienie podstaw prawnych
o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r.
           2. Preambuła pkt 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”; ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”; Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
           3. § 1 pkt 13 „RPO WM 2014-2020” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu mazowieckiego w Polsce (CCI 2014PL16M2OP007),

 

„RPO WM 2014-2020” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu mazowieckiego w Polsce (CCI 2014PL16M2OP007), zmieniony Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2018)5156 z dnia 27 lipca 2018 r.; W wyniku renegocjacji RPO WM 2014-2020 uzupełnienie o zapis: „zmieniony Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2018)5156 z dnia 27 lipca 2018 r.”;

 

           4. § 1 pkt 17 „Ustawie o ochronie danych osobowych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000); „Ustawie o ochronie danych osobowych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.); Aktualizacja publikatora aktu prawnego;
           5. § 3 ust. 2 MJWPU oraz Beneficjent zobowiązują się do stosowania aktualnych/obowiązujących wytycznych MJWPU oraz Beneficjent zobowiązują się do stosowania wytycznych obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu/naboru, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5: Dodanie zapisu w celu doprecyzowania zasad dotyczących stosowania wytycznych.
           6. Odwołanie nr 6 Należy wykreślić, w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca w regulaminie konkursu ograniczy możliwość kwalifikowania wydatków wstecz. Należy wykreślić, w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca w regulaminie konkursu/ogłoszeniu naboru projektów pozakonkursowych ograniczy możliwość kwalifikowania wydatków wstecz. Dodanie zwrotu: „ogłoszeniu naboru projektów pozakonkursowych” w celu zastosowania wzoru również dla projektów pozakonkursowych
           7. § 3 ust. 5 W przypadku zmian treści wytycznych i zawarcia w nich bezpośrednio przepisów przejściowych lub określenia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego zasad odnośnie stosowania nowych wytycznych, zastosowanie mają te przepisy przejściowe lub zasady. Dodanie zapisu w celu doprecyzowania zasad dotyczących stosowania wytycznych.
           8. § 9 ust. 2 pkt 1 w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, w terminie płatności, o którym mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2016 r. poz. 75, z późn. zm.) przy czym Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie do …… dni roboczych od dnia zweryfikowania przez nią wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę dofinansowania; w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, w terminie płatności, o którym mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1011, z późn. zm.) przy czym Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie do …… dni roboczych od dnia zweryfikowania przez nią wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę dofinansowania;

 

Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
           9. § 32 ust 4 Beneficjent zobowiązuje się do pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i efektywności  zatrudnieniowej oraz do przedstawienia w trakcie rozliczania Projektu informacji niezbędnych do weryfikacji tego kryterium na zasadach określonych w dokumencie „Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Działania  9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, który stanowi załącznik do regulaminu konkursu. Beneficjent zobowiązuje się do pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i efektywności  zatrudnieniowej oraz do przedstawienia w trakcie rozliczania Projektu informacji niezbędnych do weryfikacji tego kryterium na zasadach określonych w dokumencie „Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Działania  9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, który stanowi załącznik do regulaminu konkursu/ogłoszenia naboru projektów pozakonkursowych. Dodano zapis „naboru projektów pozakonkursowych” w celu funkcjonowania wspólnego wzoru dla projektów konkursowych i pozakonkursowych
         10. § 32 ust 9 i 10 9.Udzielenie refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy pracownika lub stażysty wymaga zawarcia przez Beneficjenta umowy z pracodawcą. Umowa określa warunki wydatkowania i rozliczenia środków.

10.W przypadku refundacji kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, Beneficjent zobowiązuje się do weryfikacji statusu podatkowego pracodawcy, na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów, na etapie końcowego rozliczenia zawartej z tym pracodawcą umowy.

Dodano postanowienia do wzoru umowy zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.
         11. § 35 ust 11 i 12 11. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia monitoringu i dokumentowania prowadzenia działalności gospodarczej, której założenie bądź funkcjonowanie dofinansowano. Monitoring prowadzony jest kwartalnie i kończy się po upływie 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej lub udzielenia wsparcia na funkcjonowanie takiej działalności.

12. Beneficjent zobowiązuje się raz na kwartał oraz ostatni raz po upływie 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia prowadzenia przez uczestnika projektu działalności gospodarczej lub od momentu udzielenia wsparcia na funkcjonowanie takiej działalności do sprawdzenia statusu tego uczestnika na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów.

Dodano postanowienia do wzoru umowy zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.
         12. § 38 W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z RPO WM 2014-2020, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Regulaminu konkursu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej oraz właściwych aktów prawa krajowego), w szczególności:

1)       Rozporządzenia 1303/2013;

2)       Rozporządzenia 1304/2013;

3)       Rozporządzenia 480/2014;

4)       ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.);

5)       ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

6)       ustawy wdrożeniowej;

7)       ustawy Pzp;

8)       ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z póżn. zm.);

9)       ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, z późn. zm.);

 

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z RPO WM 2014-2020, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Regulaminu konkursu/naboru projektów pozakonkursowych, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności:

10)   Rozporządzenia 1303/2013;

11)   Rozporządzenia 1304/2013;

12)   Rozporządzenia 480/2014;

13)   ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.);

14)   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

15)   ustawy wdrożeniowej;

16)   ustawy Pzp;

17)   ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z póżn. zm.);

18)   ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458.);

 

Dodano zapis „naboru projektów pozakonkursowych” w celu funkcjonowania wspólnego wzoru dla projektów konkursowych i pozakonkursowych i zaktualizowano publikator aktu prawnego.
         13. Załącznik nr 6: wzór oświadczenia uczestnika Projektu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.); Aktualizacja publikatora aktu prawnego.

 

 

 

 

 

 

Tabela zmian nr 3 w ramach konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18

Tabela zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [kwoty ryczałtowe]

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi
           1. Preambuła pkt 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1); Uzupełnienie podstaw prawnych
o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r.
           2. Preambuła pkt 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”; ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”; Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
           3. § 1 pkt 12 „RPO WM 2014-2020” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu mazowieckiego w Polsce (CCI 2014PL16M2OP007), „RPO WM 2014-2020” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu mazowieckiego w Polsce (CCI 2014PL16M2OP007), zmieniony Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2018)5156 z dnia 27 lipca 2018 r.; W wyniku renegocjacji RPO WM 2014-2020 uzupełnienie o zapis: „zmieniony Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2018)5156 z dnia 27 lipca 2018 r.”;

 

           4. § 1 pkt 16 „Ustawie o ochronie danych osobowych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000); „Ustawie o ochronie danych osobowych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.); Aktualizacja publikatora aktu prawnego;
           5. § 3 ust. 2 MJWPU oraz Beneficjent zobowiązują się do stosowania aktualnych/obowiązujących wytycznych MJWPU oraz Beneficjent zobowiązują się do stosowania wytycznych obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu/naboru, z zastrzeżeniem ust. 4. Dodanie zapisu w celu doprecyzowania zasad dotyczących stosowania wytycznych.
           6. Odwołanie nr 6 Należy wykreślić, w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca w regulaminie konkursu ograniczy możliwość kwalifikowania wydatków wstecz. Należy wykreślić, w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca w regulaminie konkursu/ogłoszeniu naboru projektów pozakonkursowych ograniczy możliwość kwalifikowania wydatków wstecz. Dodanie zwrotu: „ogłoszeniu naboru projektów pozakonkursowych” w celu zastosowania wzoru również dla projektów pozakonkursowych
           7. § 3 ust. 4 W przypadku zmian treści wytycznych i zawarcia w nich bezpośrednio przepisów przejściowych lub określenia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego zasad odnośnie stosowania nowych wytycznych, zastosowanie mają te przepisy przejściowe lub zasady. Dodanie zapisu w celu doprecyzowania zasad dotyczących stosowania wytycznych.
           8. § 8 ust. 2 pkt 1 w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, w terminie płatności, o którym mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2016 r. poz. 75, z późn. zm.) przy czym Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie do …… dni roboczych od dnia zweryfikowania przez nią wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę dofinansowania; w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, w terminie płatności, o którym mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1011, z późn. zm.) przy czym Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie do …… dni roboczych od dnia zweryfikowania przez nią wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę dofinansowania;

 

Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
           9. § 28 ust 4 Beneficjent zobowiązuje się do pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i efektywności  zatrudnieniowej oraz do przedstawienia w trakcie rozliczania Projektu informacji niezbędnych do weryfikacji tego kryterium na zasadach określonych w dokumencie „Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Działania  9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, który stanowi załącznik do regulaminu konkursu. Beneficjent zobowiązuje się do pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i efektywności  zatrudnieniowej oraz do przedstawienia w trakcie rozliczania Projektu informacji niezbędnych do weryfikacji tego kryterium na zasadach określonych w dokumencie „Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Działania  9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, który stanowi załącznik do regulaminu konkursu/ogłoszenia naboru projektów pozakonkursowych. Dodano zapis „naboru projektów pozakonkursowych” w celu funkcjonowania wspólnego wzoru dla projektów konkursowych i pozakonkursowych
         10. § 28 ust 9 i 10 9.Udzielenie refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy pracownika lub stażysty wymaga zawarcia przez Beneficjenta umowy z pracodawcą. Umowa określa warunki wydatkowania i rozliczenia środków.

10.W przypadku refundacji kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, Beneficjent zobowiązuje się do weryfikacji statusu podatkowego pracodawcy, na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów, na etapie końcowego rozliczenia zawartej z tym pracodawcą umowy.

Dodano postanowienia do wzoru umowy zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.
         11. § 31 ust 11 i 12 11. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia monitoringu i dokumentowania prowadzenia działalności gospodarczej, której założenie bądź funkcjonowanie dofinansowano. Monitoring prowadzony jest kwartalnie i kończy się po upływie 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej lub udzielenia wsparcia na funkcjonowanie takiej działalności.

12. Beneficjent zobowiązuje się raz na kwartał oraz ostatni raz po upływie 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia prowadzenia przez uczestnika projektu działalności gospodarczej lub od momentu udzielenia wsparcia na funkcjonowanie takiej działalności do sprawdzenia statusu tego uczestnika na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów.

Dodano postanowienia do wzoru umowy zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.
         12. § 34 W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z RPO WM 2014-2020, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Regulaminu konkursu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności:

1)       Rozporządzenia 1303/2013;

2)       Rozporządzenia 1304/2013;

3)       Rozporządzenia 480/2014;

4)       ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.);

5)       ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

6)       ustawy wdrożeniowej;

7)       ustawy Pzp;

8)       ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z póżn. zm.);

9)       ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, z późn. zm.);

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z RPO WM 2014-2020, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Regulaminu konkursu/naboru projektów pozakonkursowych, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności:

10)   Rozporządzenia 1303/2013;

11)   Rozporządzenia 1304/2013;

12)   Rozporządzenia 480/2014;

13)   ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.);

14)   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

15)   ustawy wdrożeniowej;

16)   ustawy Pzp;

17)   ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z póżn. zm.);

18)   ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458.);

Dodano zapis „naboru projektów pozakonkursowych” w celu funkcjonowania wspólnego wzoru dla projektów konkursowych i pozakonkursowych i zaktualizowano publikator aktu prawnego.
         13. Załącznik nr 6: wzór oświadczenia uczestnika Projektu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.); Aktualizacja publikatora aktu prawnego.

 

Tabela zmian nr 4 w ramach konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18

Tabela zmian wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi
1. Preambuła pkt 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1); Uzupełnienie podstaw prawnych o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r.
2. Preambuła pkt 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”; ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”; Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
3. § 1 pkt 13 „RPO WM 2014-2020” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu mazowieckiego w Polsce (CCI 2014PL16M2OP007), „RPO WM 2014-2020” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu mazowieckiego w Polsce (CCI 2014PL16M2OP007), zmieniony Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2018)5156 z dnia 27 lipca 2018 r.; W wyniku renegocjacji RPO WM 2014-2020 uzupełnienie o zapis: „zmieniony Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2018)5156 z dnia 27 lipca 2018 r.”;

 

4. § 1 pkt 17 „Ustawie o ochronie danych osobowych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000); „Ustawie o ochronie danych osobowych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.); Aktualizacja publikatora aktu prawnego;
5. § 3 ust. 2 MJWPU oraz Beneficjent zobowiązują się do stosowania aktualnych/obowiązujących wytycznych MJWPU oraz Beneficjent zobowiązują się do stosowania wytycznych obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu/naboru, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Dodanie zapisu w celu doprecyzowania zasad dotyczących stosowania wytycznych.
6. Odwołanie nr 5 Należy wykreślić, w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca w regulaminie konkursu ograniczy możliwość kwalifikowania wydatków wstecz. Należy wykreślić, w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca w regulaminie konkursu/ogłoszeniu naboru projektów pozakonkursowych ograniczy możliwość kwalifikowania wydatków wstecz. Dodanie zwrotu: „ogłoszeniu naboru projektów pozakonkursowych” w celu zastosowania wzoru również dla projektów pozakonkursowych
7. § 3 ust. 5 W przypadku zmian treści wytycznych i zawarcia w nich bezpośrednio przepisów przejściowych lub określenia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego zasad odnośnie stosowania nowych wytycznych, zastosowanie mają te przepisy przejściowe lub zasady. Dodanie zapisu w celu doprecyzowania zasad dotyczących stosowania wytycznych.
8. § 29 ust 4 Beneficjent zobowiązuje się do pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i efektywności  zatrudnieniowej oraz do przedstawienia w trakcie rozliczania Projektu informacji niezbędnych do weryfikacji tego kryterium na zasadach określonych w dokumencie „Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Działania  9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, który stanowi załącznik do regulaminu konkursu. Beneficjent zobowiązuje się do pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i efektywności  zatrudnieniowej oraz do przedstawienia w trakcie rozliczania Projektu informacji niezbędnych do weryfikacji tego kryterium na zasadach określonych w dokumencie „Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Działania  9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, który stanowi załącznik do regulaminu konkursu/ogłoszenia naboru projektów pozakonkursowych. Dodano zapis „naboru projektów pozakonkursowych” w celu funkcjonowania wspólnego wzoru dla projektów konkursowych i pozakonkursowych
9. § 29 ust 9 i 10 9.Udzielenie refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy pracownika lub stażysty wymaga zawarcia przez Beneficjenta umowy z pracodawcą. Umowa określa warunki wydatkowania i rozliczenia środków.

10.W przypadku refundacji kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy pracownika lub stażysty, Beneficjent zobowiązuje się do weryfikacji statusu podatkowego pracodawcy, na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów, na etapie końcowego rozliczenia zawartej z tym pracodawcą umowy.

Dodano postanowienia do wzoru umowy zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.
10. § 32 ust 11 i 12 11. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia monitoringu i dokumentowania prowadzenia działalności gospodarczej, której założenie bądź funkcjonowanie dofinansowano. Monitoring prowadzony jest kwartalnie i kończy się po upływie 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

12. Beneficjent zobowiązuje się raz na kwartał oraz ostatni raz po upływie 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia prowadzenia przez uczestnika projektu działalności gospodarczej lub od momentu udzielenia wsparcia na funkcjonowanie takiej działalności do sprawdzenia statusu tego uczestnika na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów.

Dodano postanowienia do wzoru umowy zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.
11. § 35 W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z RPO WM 2014-2020, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Regulaminu konkursu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej oraz właściwych aktów prawa krajowego ), w szczególności:

1)       Rozporządzenia 1303/2013;

2)       Rozporządzenia 1304/2013;

3)       rozporządzenia 480/2014;

4)       ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.);

5)       ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

6)       ustawy wdrożeniowej;

7)       ustawy Pzp;

8)       ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.);

9)       ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, z późn. zm.);

10)   ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362);

11)   rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. poz. 2367);

12)   rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności;

13)   rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 971).

W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z RPO WM 2014-2020, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Regulaminu konkursu/naboru projektów pozakonkursowych, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej oraz właściwych aktów prawa krajowego ), w szczególności:

1)       Rozporządzenia 1303/2013;

2)       Rozporządzenia 1304/2013;

3)       rozporządzenia 480/2014;

4)       ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.);

5)       ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

6)       ustawy wdrożeniowej;

7)       ustawy Pzp;

8)       ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.);

9)       ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458);

10)   ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362);

11)   rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. poz. 2367);

12)   rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1011, z późn. zm.);

13)   rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 971).

Dodano zapis „naboru projektów pozakonkursowych” w celu funkcjonowania wspólnego wzoru dla projektów konkursowych i pozakonkursowych i zaktualizowano i dodano publikator aktu prawnego.
12. Załącznik nr 6: wzór oświadczenia uczestnika Projektu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.); Aktualizacja publikatora aktu prawnego.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś