Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu dnia 12 grudnia br. podjął decyzję o wydłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) dla konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17 do dnia 15 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian.

 Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17

Lp.

Miejsce zmiany

Dotychczasowy zapis

Obecny zapis

Uzasadnienie/Uwagi

1.

Rozdział 2, Informacje o konkursie oraz przedmiot konkursu

W przypadku konieczności wydłużenia naboru wniosków, powyższe może nastąpić za zgodą Dyrektora DRRiFE na wniosek Dyrektora IOK.

W uzasadnionych przypadkach IZ podejmuje decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu na wniosek Dyrektora MJWPU.

Dostosowanie zapisów.

2.

Rozdział 13, Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 30.11.2017 r. od godz. 00:00 do 27.12.2017 r. do godz. 15: 00. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu poza wskazanym terminem nie będzie możliwe.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 30.11.2017 r. od godz. 00: 00 do 15.01.2018 r. do godz. 15: 00. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu poza wskazanym terminem nie będzie możliwe.

Wydłużenie naboru wniosków o dofinansowanie zgodnie z decyzją ZWM.

3.

Rozdział 13, Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie

Brak.

Uwaga!

W przypadku, gdy w ostatnim dniu trwania naboru wystąpi awaria platformy ePUAP, Dyrektor MJWPU może podjąć decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu,

z zastrzeżeniem, że termin zakończenia naboru nie może być wydłużony o więcej niż 1 dzień roboczy od przywrócenia funkcjonalności platformy.

Dodanie zapisu.

4.

Rozdział 16, Ocena merytoryczna

IOK informuje, że orientacyjny:

a) termin rozstrzygnięcia  konkursu przypadnie na czerwiecj 2018 r.,

b) czas trwania poszczególnych etapów konkursu wyniesie odpowiednio:

• wstępna weryfikacja w zakresie warunków formalnych oraz występowania oczywistych omyłek – nie później niż 10 dni od daty złożenia wniosku tj. styczeń 2018 r.,

• ocena formalna w terminie nie późniejszym niż 45 dni od dnia zakończenia naboru wniosków tj. luty 2018r.

• ocena merytoryczna w terminie nie późniejszym, niż 120 dni (gdy liczba ocenianych wniosków przekroczy 120) od dnia zatwierdzenia Protokołu z prac KOP po ocenie formalnej tj. czerwiec 2018 r.

IOK informuje, że orientacyjny:

a) termin rozstrzygnięcia  konkursu przypadnie na lipiec 2018 r.,

b) czas trwania poszczególnych etapów konkursu wyniesie odpowiednio:

• wstępna weryfikacja w zakresie warunków formalnych oraz występowania oczywistych omyłek – nie później niż 10 dni od daty złożenia wniosku tj. styczeń 2018 r.,

• ocena formalna w terminie nie późniejszym niż 45 dni od dnia zakończenia naboru wniosków tj. marzec 2018r.

• ocena merytoryczna w terminie nie późniejszym, niż 120 dni (gdy liczba ocenianych wniosków przekroczy 120) od dnia zatwierdzenia Protokołu z prac KOP po ocenie formalnej tj. lipiec 2018 r.

Wydłużenie naboru wniosków o dofinansowanie zgodnie z decyzją ZWM.

Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączników pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.

 

Link do strony konkursu: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) – RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17

 

 

 

 

 

 

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś