Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu dnia 05 grudnia br. podjął decyzję o wydłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17 do dnia 12 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian.

Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17

Lp.

Miejsce zmiany

Dotychczasowy zapis

Obecny zapis

Uzasadnienie/Uwagi

1.

Rozdział 2, Informacje o konkursie oraz przedmiot konkursu

W przypadku konieczności wydłużenia naboru wniosków, powyższe może nastąpić za zgodą Dyrektora DRRiFE na wniosek Dyrektora IOK.

W uzasadnionych przypadkach IZ podejmuje decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu na wniosek Dyrektora MJWPU.

Dostosowanie zapisów.

2.

Rozdział 13, Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 30.11.2017 r. od godz. 00:00 do 12.12.2017 r. do godz. 15: 00. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu poza wskazanym terminem nie będzie możliwe.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 30.11.2017 r. od godz. 00: 00 do 12.01.2018 r. do godz. 15: 00. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu poza wskazanym terminem nie będzie możliwe.

Wydłużenie naboru wniosków o dofinansowanie zgodnie z decyzją ZWM.

3.

Rozdział 13, Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie

Brak.

Uwaga!

W przypadku, gdy w ostatnim dniu trwania naboru wystąpi awaria platformy ePUAP, Dyrektor MJWPU może podjąć decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu,

z zastrzeżeniem, że termin zakończenia naboru nie może być wydłużony o więcej niż 1 dzień powszedni od przywrócenia funkcjonalności platformy.

Dodanie zapisu.

4.

Rozdział 16, Ocena merytoryczna

IOK informuje, że orientacyjny:

a) termin rozstrzygnięcia  konkursu przypadnie na maj 2018 r.,

b) czas trwania poszczególnych etapów konkursu wyniesie odpowiednio:

• wstępna weryfikacja w zakresie warunków formalnych oraz występowania oczywistych omyłek – nie później niż 10 dni od daty złożenia wniosku tj. grudzień 2017 r.,

• ocena formalna w terminie nie późniejszym niż 45 dni od dnia zakończenia naboru wniosków tj. styczeń 2018r.

• ocena merytoryczna w terminie nie późniejszym, niż 120 dni (gdy liczba ocenianych wniosków przekroczy 120) od dnia zatwierdzenia Protokołu z prac KOP po ocenie formalnej tj. maj 2018 r.

IOK informuje, że orientacyjny:

a) termin rozstrzygnięcia  konkursu przypadnie na czerwiec 2018 r.,

b) czas trwania poszczególnych etapów konkursu wyniesie odpowiednio:

• wstępna weryfikacja w zakresie warunków formalnych oraz występowania oczywistych omyłek – nie później niż 10 dni od daty złożenia wniosku tj. styczeń 2018 r.,

• ocena formalna w terminie nie późniejszym niż 45 dni od dnia zakończenia naboru wniosków tj. luty 2018r.

• ocena merytoryczna w terminie nie późniejszym, niż 120 dni (gdy liczba ocenianych wniosków przekroczy 120) od dnia zatwierdzenia Protokołu z prac KOP po ocenie formalnej tj. czerwiec 2018 r.

Wydłużenie naboru wniosków o dofinansowanie zgodnie z decyzją ZWM.

Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączników pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.

Link do strony konkursu: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych