Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach konkursu nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-078/18  ogłoszonego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych nastąpiła zmiana zapisów Regulamin konkursu oraz załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian.

 

Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-078/18

Tabela zmian do Regulaminu konkursu

 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Obecny zapis Uzasadnienie/Uwagi
1 Słownik pojęć Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: pkt e e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.), e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
2 Słownik pojęć Ustawa wdrożeniowa – Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431). Ustawa wdrożeniowa – Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431  z późn. zm. ). Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
3 Rozdział 1 Podstawa prawna, wytyczne horyzontalne oraz dokumenty programowe 22.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014‐2020 z dnia 30.10.2018 r. (wersja 2.5); 22.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014‐2020 z dnia 21.01.2019 r. (wersja 3.2); Aktualizacja dokumentu
28.Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, wersja 2.1

z 27.06.2018 r.

28.Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, wersja 3.0

z 18.12.2018 r.

4

Rozdział 5

 Grupa docelowa projektu

– osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z ; – osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.); Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
5

Rozdział 10 Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie

W związku z powyższym, w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/pobierz-wzory-dokumentow/wzor-umowy-o-partnerstwie-na-rzecz-realizacji-projektu/

udostępniony został wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Stanowi on minimalny zakres zagadnień jakie powinny zostać uregulowane pomiędzy Beneficjentem, a Partnerem bądź Partnerami.

Dodanie zapisu.
6

Rozdział 19 Załączniki wymagane na etapie podpisywania umowy

Pkt. 4

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/pobierz-wzory-dokumentow/wzor-umowy-o-partnerstwie-na-rzecz-realizacji-projektu/udostępniony został wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Stanowi on minimalny zakres zagadnień jakie powinny zostać uregulowane pomiędzy Beneficjentem, a Partnerem bądź Partnerami.

 

Dodano przypis.
7

Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów.

Kryterium dostępu nr 5

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów zawartych we wniosku o dofinasowanie projektu (opis zadań, opis grupy docelowej).

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Zgodnie z Ustawą do rodzinnych form pieczy zastępczej zalicza się rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe, zawodowe). Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego liczą do 8 dzieci, a w szczególnych przypadkach do 10 dzieci.

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem projektu.

W przypadku, gdy w projekcie nie przewidziano działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w karcie oceny wniosku powinna zostać zaznaczona odpowiedź „Nie dotyczy”.

 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów zawartych we wniosku o dofinasowanie projektu (opis zadań, opis grupy docelowej).

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Zgodnie z Ustawą do rodzinnych form pieczy zastępczej zalicza się rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe, zawodowe). Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego liczą do 8 dzieci, a w szczególnych przypadkach do 10 dzieci.

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem projektu.

 

Zmiana wynikająca z aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014‐2020 z dnia 21.01.2019 r. (wersja 3.2);
0/1/ nie dotyczy 0/1

 

Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.

Link do strony konkursu: Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – konkurs nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-078/18

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś