Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach konkursu nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-078/18  ogłoszonego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych nastąpiła zmiana zapisów Regulamin konkursu oraz załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian.

 

Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-078/18

Tabela zmian do Regulaminu konkursu

 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Obecny zapis Uzasadnienie/Uwagi
1 Słownik pojęć Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: pkt e e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.), e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
2 Słownik pojęć Ustawa wdrożeniowa – Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431). Ustawa wdrożeniowa – Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431  z późn. zm. ). Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
3 Rozdział 1 Podstawa prawna, wytyczne horyzontalne oraz dokumenty programowe 22.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014‐2020 z dnia 30.10.2018 r. (wersja 2.5); 22.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014‐2020 z dnia 21.01.2019 r. (wersja 3.2); Aktualizacja dokumentu
28.Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, wersja 2.1

z 27.06.2018 r.

28.Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, wersja 3.0

z 18.12.2018 r.

4

Rozdział 5

 Grupa docelowa projektu

– osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z ; – osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.); Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
5

Rozdział 10 Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie

W związku z powyższym, w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/pobierz-wzory-dokumentow/wzor-umowy-o-partnerstwie-na-rzecz-realizacji-projektu/

udostępniony został wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Stanowi on minimalny zakres zagadnień jakie powinny zostać uregulowane pomiędzy Beneficjentem, a Partnerem bądź Partnerami.

Dodanie zapisu.
6

Rozdział 19 Załączniki wymagane na etapie podpisywania umowy

Pkt. 4

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/pobierz-wzory-dokumentow/wzor-umowy-o-partnerstwie-na-rzecz-realizacji-projektu/udostępniony został wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Stanowi on minimalny zakres zagadnień jakie powinny zostać uregulowane pomiędzy Beneficjentem, a Partnerem bądź Partnerami.

 

Dodano przypis.
7

Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów.

Kryterium dostępu nr 5

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów zawartych we wniosku o dofinasowanie projektu (opis zadań, opis grupy docelowej).

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Zgodnie z Ustawą do rodzinnych form pieczy zastępczej zalicza się rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe, zawodowe). Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego liczą do 8 dzieci, a w szczególnych przypadkach do 10 dzieci.

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem projektu.

W przypadku, gdy w projekcie nie przewidziano działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w karcie oceny wniosku powinna zostać zaznaczona odpowiedź „Nie dotyczy”.

 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów zawartych we wniosku o dofinasowanie projektu (opis zadań, opis grupy docelowej).

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Zgodnie z Ustawą do rodzinnych form pieczy zastępczej zalicza się rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe, zawodowe). Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego liczą do 8 dzieci, a w szczególnych przypadkach do 10 dzieci.

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem projektu.

 

Zmiana wynikająca z aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014‐2020 z dnia 21.01.2019 r. (wersja 3.2);
0/1/ nie dotyczy 0/1

 

Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.

Link do strony konkursu: Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – konkurs nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-078/18

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych