Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zgodnie z zapisami Podrozdziału 3.1 pkt 5 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przekazuje do zastosowania przez Instytucje Zarządzające programami regionalnymi (IZ RPO) wyznaczone minimalne poziomy kryterium efektywności zatrudnieniowej:

  • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w wieku 50 lat i więcej – 33%;
  • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla kobiet – 39%;
  • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami – 33%;
  • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych – 30%;
  • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym) – 29%.

W przypadku osób nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych kategorii, które zostały zdefiniowane w danym regionalnym programie operacyjnym, minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej musi zostać określony przez Instytucję Zarządzającą RPO na podstawie wiarygodnych danych (analiz, badań itp.).

IZ RPO może zdecydować o obniżeniu minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych o 5 pp. w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego przekracza średnią wojewódzką przy jednoczesnym podniesieniu minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych o 5 pp. w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego jest niższa niż średnia wojewódzka. Decyzja w tym zakresie musi zostać odpowiednio odzwierciedlona w kryteriach wyboru projektów i podawana jest w informacji o naborze projektów.

Ww. minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej należy stosować we wszystkich kryteriach wyboru projektów dotyczących aktywizacji zawodowej w Celu Tematycznym 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników przyjmowanych przez Komitety Monitorujące od 24 sierpnia br. do 31 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w komunikacie w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych .

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś