Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego podjętą w dniu 2 stycznia 2019 r. zostanie dokonana zmiana w opisie kryterium dostępu nr 5 w kryteriach wyboru projektów dla konkursu nr RPMA.09.02.01-14-078/18 w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, Typ projektów: Programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży.
Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności dostosowania i uspójnienia brzmienia opisu kryterium dostępu nr 5 do kryterium dostępu nr 6. Zmiana w opisie kryterium dostępu nr 5 będzie poległa na usunięciu zapisu: W przypadku gdy w projekcie nie przewidziano działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w karcie oceny wniosku powinna zostać zaznaczona odpowiedź „Nie dotyczy”, ponieważ zapis ten jest bezprzedmiotowy w związku z obowiązującym kryterium dostępu nr 6. Z kryterium dostępu nr 6 wynika bowiem, że w każdym złożonym do dofinasowania projekcie zaplanowane do realizacji będą działania prowadzące do powstania rodzinnych form pieczy zastępczej.
W związku z powyższym termin naboru wniosków zostaje przedłużony do dnia 31 stycznia 2019 r. Ponadto rekomenduje się wstrzymanie się wnioskodawców ze składaniem wniosków do czasu publikacji zmienionych kryteriów, co nastąpi w dniu 23 stycznia 2019 r. W przypadku złożenia przez wnioskodawców wniosków o dofinansowanie przed opublikowaniem zmienionego regulaminu konkursu możliwe będzie wycofanie złożonego wniosku i złożenie ponownie kolejnego wniosku, zgodnego ze zmienionymi kryteriami wyboru projektów.
Wprowadzenie ww. zmiany jest zgodne Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.

Link do naboru: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/dzialania-9-2-uslugi-spoleczne-i-uslugi-opieki-zdrowotnej-poddzialanie-9-2-1-zwiekszenie-dostepnosci-uslug-spolecznych-wraz-z-zalacznikami-dodatkowo-przekazuje-informacje-o-naborze-i-fiszke-celem/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś