Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego podjętą w dniu 2 stycznia 2019 r. zostanie dokonana zmiana w opisie kryterium dostępu nr 5 w kryteriach wyboru projektów dla konkursu nr RPMA.09.02.01-14-078/18 w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, Typ projektów: Programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży.
Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności dostosowania i uspójnienia brzmienia opisu kryterium dostępu nr 5 do kryterium dostępu nr 6. Zmiana w opisie kryterium dostępu nr 5 będzie poległa na usunięciu zapisu: W przypadku gdy w projekcie nie przewidziano działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w karcie oceny wniosku powinna zostać zaznaczona odpowiedź „Nie dotyczy”, ponieważ zapis ten jest bezprzedmiotowy w związku z obowiązującym kryterium dostępu nr 6. Z kryterium dostępu nr 6 wynika bowiem, że w każdym złożonym do dofinasowania projekcie zaplanowane do realizacji będą działania prowadzące do powstania rodzinnych form pieczy zastępczej.
W związku z powyższym termin naboru wniosków zostaje przedłużony do dnia 31 stycznia 2019 r. Ponadto rekomenduje się wstrzymanie się wnioskodawców ze składaniem wniosków do czasu publikacji zmienionych kryteriów, co nastąpi w dniu 23 stycznia 2019 r. W przypadku złożenia przez wnioskodawców wniosków o dofinansowanie przed opublikowaniem zmienionego regulaminu konkursu możliwe będzie wycofanie złożonego wniosku i złożenie ponownie kolejnego wniosku, zgodnego ze zmienionymi kryteriami wyboru projektów.
Wprowadzenie ww. zmiany jest zgodne Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.

Link do naboru: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/dzialania-9-2-uslugi-spoleczne-i-uslugi-opieki-zdrowotnej-poddzialanie-9-2-1-zwiekszenie-dostepnosci-uslug-spolecznych-wraz-z-zalacznikami-dodatkowo-przekazuje-informacje-o-naborze-i-fiszke-celem/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych