Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie możliwości skierowania wsparcia do osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą oraz rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-002/15 z Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż co do zasady rodziny pełniące pieczę zastępczą i dzieci umieszczone w pieczy zastępczej nie powinny być rekrutowane do projektów realizowanych w ramach przedmiotowego konkursu. Podobnie rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej nie powinni stanowić grupy docelowej. Jednakże może zaistnieć sytuacja, w której uzasadnione będzie włączenia dziecka/dzieci będącego w pieczy zastępczej do działań realizowanych w ramach projektu, np. w świetlicy socjoterapeutycznej, do której uczęszczają zarówno dzieci wychowujące się w rodzinach biologicznych jak i rodzinach zastępczych, wówczas w organizowanych w ramach projektu zajęciach mogą uczestniczyć również dzieci z rodzin zastępczych.

Jednocześnie informujemy, że w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych(Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020, wersja1.4 (dostępna na portalu RPO WM 2014-2020 https://www.funduszedlamazowsza.eu/) możliwa będzie realizacja typu projektów ukierunkowanych na pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją obejmująca wsparcie systemu pieczy zastępczej i mająca na celu wzmocnienie działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży w celu zapobiegania pogłębianiu dysfunkcji i marginalizacji. W ramach tego Poddziałania wsparciem objęte zostaną m.in. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz ich rodziny.

W listopadzie br. zostanie ogłoszony konkurs z Poddziałania 9.2.1 (rozpoczęcie naboru wniosków w grudniu 2015 r.) na projektyobejmujące rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne tj. na tworzenie i rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Natomiast w III kwartale 2016 r. przewidywana jest realizacja konkursu dedykowanego wsparciu systemu pieczy zastępczej. Konkurs ten obejmował będzie projekty ukierunkowane nadeinstytucjonalizację usług na rzecz dzieci i młodzieży, w tym:

  • działania prewencyjne mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny,
  • działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej (tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 dzieci) do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych poniżej 14 dzieci,
  • kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach,
  • działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej.

Uwaga!

Wnioskodawcom, którzy w złożonych dotychczas projektach w odpowiedzi na konkurs z Działania 9.1 ukierunkowali  wsparcie do  rodzin zastępczych, przysługuje prawo wycofania złożonego wniosku o dofinansowanie projektu,a także złożenie nowego wniosku o dofinansowanie projektu do dnia 2 listopada 2015 r.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś