Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych, w dniu 6 stycznia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Jednolity europejski dokument zamówienia stanowi zaktualizowane oświadczenie własne wykonawcy. Jest wstępnym dowodem przyjmowanym przez instytucje zamawiające w chwili składania wniosków o dopuszczenie do udziału lub ofert stanowiącym potwierdzenie, że dany wykonawca spełnia kryteria kwalifikacji i nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego.

Głównym celem opracowania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia było dążenie do zmniejszenia obciążeń administracyjnych zarówno po stronie instytucji zamawiających, jak i wykonawców, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Jednolity europejski dokument zamówienia eliminuje obowiązek przedstawiania przez wykonawców na wcześniejszych etapach postępowania przetargowego znacznej liczby zaświadczeń lub innych dokumentów odnoszących się do przesłanek wykluczenia i kryteriów kwalifikacji.

Rozporządzenie w sprawie formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia będzie mógł być stosowany przez polskich zmawiających i wykonawców po dokonaniu transpozycji do polskich regulacji z zakresu zamówień publicznych przepisów nowej dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz nowej dyrektywy sektorowej 2014/25/UE.

Od chwili wejścia w życie krajowych środków wdrażających dyrektywę 2014/24/UE, a najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2016 r., do celów sporządzenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, o którym mowa w art. 59 dyrektywy 2014/24/UE, stosuje się standardowy formularz określony w załączniku 2 do niniejszego rozporządzenia. Instrukcje dotyczące jego stosowania określono w załączniku 1 do niniejszego rozporządzenia.

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

  1. Komunikat dotyczący stosowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
  2. Komunikat dotyczący obowiązywania Dyrektywy 2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku

W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z Urzędem Zamówień Publicznych:

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Kancelaria: (22) 458 77 01
Faks: (22) 458 77 00
e-mail: uzp@uzp.gov.pl

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2022 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych