Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 30 maja 2023 roku przyjął uchwałę nr 960/413/23 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

Link do harmonogramu: Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

 

Aktualizacja Harmonogramu obejmuje następujący zakres zmian:

 1. Dokonano zmiany w datach naborów w poniższych działaniach:
 • Działanie 2.1 Efektywność energetyczna – Kontrola jakości powietrza;
 • Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym – Gospodarka odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (dodatkowo doprecyzowano katalog wnioskodawców i kwotę przeznaczoną na konkurs);
 • Działanie 2.7 Bioróżnorodność – Usuwanie miejsc nielegalnego nagromadzenia odpadów;
 • Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i osób młodych;
 • Działanie 6.3 Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia (Podnoszenie kompetencji pracowników regionalnych Publicznych Służb Zatrudnienia);
 • Działanie 6.5 Wsparcie dla  pracodawców i pracowników (Wsparcie pracodawców z sektora prywatnego we wprowadzaniu telepracy);
 • Działanie 6.6 Zdrowie pracowników – rozdzielenie wsparcia na 2 nabory dla RWS i RMR oraz doprecyzowanie terminów rozpoczęcia naborów konkurencyjnych (czerwiec 2024);
 • Działanie 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa;
 • Działanie 8.2 Ekonomia społeczna (w związku z brakiem aneksu do Kontraktu Programowego dla województwa mazowieckiego);
 • Działanie 8.3 Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych;
 • Działanie 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich;
 • Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne – Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej – nabór niekonkurencyjny (1);
 • Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne – Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej – nabór konkurencyjny;
 • Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne – Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej – nabór niekonkurencyjny (2);
 • Działanie 8.8 Integracja społeczna Romów – nabór niekonkurencyjny;
 • Działanie 9.3 Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego (MCWD);
 1. Doszczegółowiono daty naborów wskazując daty dzienne w poniższych działaniach:
 • Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów – Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących – nabór konkurencyjny;
 • Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów – Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących – nabór niekonkurencyjny;
 • Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów – Wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach kompleksowych programów rozwojowych – nabór niekonkurencyjny;
 • Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów – Wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach kompleksowych programów rozwojowych – nabór konkurencyjny;

 

 1. Wykreślono nabór ze względu na jego zakończenie z dniem 10 maja:
 • Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, – Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami;

 

 1. W naborze dla Działania 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym – Gospodarka odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Wykreślono w kolumnie wnioskodawca: organizacje społeczne i związki wyznaniowe, określono termin naboru do 31 sierpnia, zmniejszono kwotę alokacji na nabór z 12 192 426 EUR na 10 159 606 EUR w typie projektu: Gospodarka odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Zmiana alokacji jest podyktowana ograniczeniem do 25 % na alokacji CS. 2(vi), zgodnie z zapisami SZOP.

 

 1. Dodano nowy nabór w poniższych działaniach:
 • Działanie 5.1 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami – Dostosowanie szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej);
 • Działanie 5.4 Infrastruktura w edukacji zawodowej w ZIT – Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej;
 • Działanie 5.5 Infrastruktura społeczna – Tworzenie infrastruktury społecznej w ramach deinstytucjonalizacji usług i reintegracji społecznej;
 • Działanie 5.6 Ochrona zdrowia – Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną;
 • Działanie 7.1 Edukacja przedszkolna – Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej;
 • Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów – Wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach kompleksowych programów rozwojowych;
 • Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów – Wsparcie edukacji włączającej;
 • Działanie 7.4 Edukacja osób dorosłych – Wsparcie poprzez usługi rozwojowe, w tym w zakresie kompetencji cyfrowych, w ramach PSF dla osób dorosłych, które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności/kompetencje lub nabyć kwalifikacje (w tym włączone do ZRK), w tym wsparcie dla osób z najtrudniejszych grup docelowych – za pośrednictwem BUR;
 • Działanie 7.5 Edukacja osób dorosłych poza PSF – Wsparcie dla osób o niskich umiejętnościach lub kompetencjach (w tym cyfrowych) realizowane poza Bazą Usług Rozwojowych
  i Podmiotowym Systemem Finansowania, umożliwiające wdrażanie Upskilling pathways;
 • Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne – Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji w ochronie zdrowia;
 • Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne – Programy profilaktyczne w zakresie chorób stanowiących poważny problem w regionie;
 • Działanie 8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin – Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie, poprzez wsparcie powstawania
  i funkcjonowania Ośrodków Interwencji Kryzysowej na Mazowszu;
 • Działanie 8.7 Integracja społeczna osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością – Integracja społeczna osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością;

 

 1. Przesunięto nabór na 2024 rok w poniższych działaniach:
 • Działanie 5.2 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami w ZIT – Dostosowanie szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej) – przesunięto nabór na 2024 rok w związku z koniecznością zgodności projektów z dokumentami strategicznymi jak: Gminny Program Rewitalizacji czy Lokalna Strategia Rozwoju.
 • Działanie 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej – Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej – przesunięto nabór na 2024 rok w związku z koniecznością zgodności projektów z dokumentami strategicznymi takimi jak: Gminny Program Rewitalizacji czy Lokalna Strategia Rozwoju.
 • Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób młodych przez OHP – wyodrębnienie nowego Działania zgodnie z aktualizacją SZOP oraz aktualizacja terminów rozpoczęcia 2 naborów niekonkurencyjnych OHP (przesunięcie z grudnia 2023 na kwiecień 2024, z uwagi na specyfikę realizacji projektów przez OHP, których cykl życia jest konsekwencją kalendarza szkolnego).

 

 1. Zmieniono nazwę oraz numer działania w poniższych działaniach
 • Działanie 7.3 Wzmocnienie kompetencji uczniów w ZIT – Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących – nabór niekonkurencyjny – zmieniona została nazwa oraz numer działania dla tego naboru oraz zaktualizowano miesiąc zakończenie naboru – z marca na kwiecień 2024 r. Zgodnie z uwagami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, wsparcie dla ZIT powinno zostać wyodrębnione do oddzielnego działania. Wcześniej wsparcie dla ZIT miało być udzielane w ramach Działania 7.2, natomiast wskutek uwagi MFiPR dla ZIT wydzielono działanie 7.3 Wzmocnienie kompetencji uczniów w ZIT.
 • Działanie 7.5 Edukacja osób dorosłych poza PSF – Wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia osób dorosłych (na przykładzie LOWE) np. poprzez tworzenie lokalnych punktów wsparcia kształcenia osób dorosłych, w tym służących aktywizacji osób starszych, osób o niskich kwalifikacjach, osób z niepełnosprawnościami – zmieniona została nazwa oraz numer działania dla tego naboru oraz dodana data dzienna w kolumnie rozpoczęcie i zakończenie naboru. Zmiana nazwy z „Kształcenie osób dorosłych poza Bazą Usług Rozwojowych” na „Edukacja osób dorosłych poza PSF” wynika z uwagi MFiPR, a zmiana numeracji z 7.4 na 7.5 jest wynikiem wydzielenia odrębnego działania na wsparcie udzielane ZIT.

 

 1. Dodatkowo w związku z planowanym uruchomieniem operacyjnym instrumentów finansowych w 2024 r., konieczne jest wskazanie w harmonogramie naboru wniosków o dofinasowanie terminu złożenia wniosków przez beneficjentów IF, tj. BGK i EBI. Dodano nabory w trybie niekonkurencyjnym w ramach Instrumentów finansowych w następujących działaniach:
 • Działanie 1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP – projekty dla RWS i RMR,
 • Działanie 2.1 Efektywność energetyczna – projekty dla RWS i RMR,
 • Działanie 2.3 Odnawialne Źródła Energii – projekty dla RWS i RMR,
 • Działanie 3.1 Mobilność miejska – projekty dla RMR,
 • Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT – projekty dla RWS,
 • Działanie 9.1 Rewitalizacja miast – projekty dla RWS i RMR,
 • Działanie 9.2 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie – projekty dla RMR.
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś