Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W związku z zatwierdzeniem z dniem 01.01.2017 r. Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, w Dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym nr RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16 wprowadzono następujące zmiany:

– II. Dokumenty na podstawie których ogłaszany jest nabór, Dokumenty i wytyczne, podpunkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:

Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30.12.2016 r. Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 zatwierdzone 30 grudnia 2016 r.

 punkt 23 otrzymuje nowe brzmienie:

Środki FP wydatkowane przez PUP w ramach projektu PUP niezgodnie z prawem unijnym lub prawem krajowym, w szczególności niezgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowią nieprawidłowość
w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 i podlegają zwrotowi zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przy czym zwrot pochodzi ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zwrotu tych środków należy dokonać na rachunek dysponenta Funduszu Pracy, odrębnie dla każdego projektu PUP i wskazać w opisie informacje umożliwiające identyfikację, m.in. PO, nr projektu PUP, przyczyny zwrotu, okres jakiego dotyczą zwracane środki (rok bieżący / lata ubiegłe), itd.

punkt 24 otrzymuje nowe brzmienie:

Środki FP nieprawidłowo wydatkowane przez PUP w ramach projektu PUP lecz niestanowiące naruszenia zasad wydatkowania środków FP określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nie stanowią nieprawidłowości, o której mowa w pkt 23 niemniej jednak, powodują konieczność dokonania korekty rozliczonych wydatków i podlegają zwrotowi:

a) wydatek niekwalifikowalny roku bieżącego podlega zwrotowi na rachunek bankowy projektu PUP ze środków FP przyznanych powiatowi w ramach limitu. Środki te mogą być ponownie wydatkowane przez PUP w ramach projektu PUP pod warunkiem, że wykorzystanie ich nastąpi w tym samym roku budżetowym,

b) wydatek niekwalifikowalny lat ubiegłych podlega zwrotowi na rachunek dysponenta Funduszu Pracy, ze środków FP przyznanych w ramach rocznego limitu.

punkt 25 otrzymuje nowe brzmienie:

Środki zwrócone przez uczestnika projektu PUP (należność główna), również te należne w związku z zakwestionowaniem określonych wydatków rozliczonych w ramach projektu PUP nie stanowią nieprawidłowości o której mowa w pkt 24, niemniej jednak powodują konieczność dokonania korekty rozliczonych wydatków i podlegają zwrotowi[1]:

a) zwrot od uczestnika projektu PUP dotyczący wydatku roku bieżącego podlega zwrotowi na rachunek bankowy projektu PUP. Środki te mogą być ponownie wydatkowane w ramach projektu PUP zgodnie z pkt 24 lit. a,

b) zwrot od uczestnika projektu PUP dotyczący wydatku lat ubiegłych stanowi przychód FP i podlega zwrotowi na rachunek bankowy PUP do obsługi środków FP z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zasiłków dla osób bezrobotnych i innych obligatoryjnych świadczeń.

– Dodaje się punkt 26 o następującym brzmieniu:

Zwroty środków stanowiące odsetki od kwoty należności głównej, należnej od uczestnika projektu PUP, nie podlegają ewidencji w projekcie PUP. Odsetki bieżącego roku budżetowego, jak również lat ubiegłych stanowią przychód FP, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy PUP do obsługi środków FP i mogą być wydatkowane na finansowanie wypłat zasiłków dla osób bezrobotnych i innych obligatoryjnych świadczeń.

– Dodaje się punkt 27 o następującym brzmieniu:

Zwroty środków dotyczące równowartości odliczonego lub zwróconego podatku VAT od towarów i usług zakupionych w ramach przyznanych w projekcie PUP refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, odnoszące się do wydatków zarówno bieżącego roku budżetowego, jak również lat ubiegłych, stanowią przychód FP i mogą być wydatkowane na finansowanie wypłat zasiłków dla osób bezrobotnych i innych obligatoryjnych świadczeń.

Link do strony konkursu: 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP

 


[1] PUP dokonuje zwrotu środków w momencie otrzymania zwrotu od uczestnika projektu PUP, natomiast w sytuacji zastosowania wobec uczestnika projektu PUP ulgi w spłacie zobowiązań – PUP nie dokonuje zwrotu środków „za uczestnika”, niemniej jednak zobowiązany jest złożyć korektę rozliczonych wydatków we wniosku o płatność.

8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś