Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach konkursu nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-080/19 ogłoszonego w Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna nastąpiła aktualizacja wzorów umów
o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 stanowiących załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych tabelach zmian:

  • nr 1 zmiana wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [umowa standardowa] przejęta uchwałą nr 251/27/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26.02.2019 r.;
  • nr 2 zmiana wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [kwoty ryczałtowe] przejęta uchwałą nr 252/27/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26.02.2019 r.;

 

Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.

 

Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-080/19

Tabela zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [umowa standardowa]

 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi
1. § 1 pkt 13 „RPO WM 2014-2020” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu mazowieckiego w Polsce (CCI 2014PL16M2OP007), zmieniony Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2018)5156 z dnia 27 lipca 2018 r.; „RPO WM 2014-2020” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu mazowieckiego w Polsce (CCI 2014PL16M2OP007), zmieniony Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2018)5156 z dnia 27 lipca 2018 r. i uchwałą nr 173/9/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (wersja 3.0) oraz jej publikacji; Skrót zapisu RPO WM 2014-2020 uzupełniono o kolejną zmianę Programu wprowadzoną uchwałą nr 173/9/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (wersja 3.0) oraz jej publikacji;
2. § 1 pkt 18 „Ustawie Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986); „Ustawie Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.); Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
3.                   3. § 14 ust. 6 W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków zgodnie z ust. 3 Instytucja Pośrednicząca, po przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Od ww. decyzji Beneficjentowi przysługuje odwołanie do Instytucji Zarządzającej. W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków zgodnie z ust. 3 Instytucja Pośrednicząca, po przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Od ww. decyzji Beneficjentowi przysługuje odwołanie do Instytucji Zarządzającej. Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
4. § 21 pkt 4 Kontrolę, wizytę monitorującą i weryfikującą wydatki przeprowadza się w każdym miejscu związanym z realizacją Projektu, w tym w siedzibie Beneficjenta/Partnera. Kontrole, wizyty monitorujące i weryfikujące wydatki mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie, w trakcie i na Zakończenie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat, a w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w okresie 3 lat, od dnia Zakończenia realizacji Projektu. Partner podlega kontroli w zakresie realizowanego Projektu na tych samych zasadach co Beneficjent.

 

Kontrolę, wizytę monitorującą i weryfikującą wydatki przeprowadza się w każdym miejscu związanym z realizacją Projektu, w tym w siedzibie Beneficjenta/Partnera. Kontrole, wizyty monitorujące i weryfikujące wydatki mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie, w trakcie i na Zakończenie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat, a w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w okresie 3 lat, od dnia Zakończenia realizacji Projektu, z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 35 ust. 16 w zakresie dotyczącym m.in. postanowień § 35 ust. 12 również po upływie tego terminu . Partner podlega kontroli w zakresie realizowanego Projektu na tych samych zasadach co Beneficjent. Dodanie zastrzeżenia do zapisu w związku z wprowadzeniem nowych zapisów do umowy wynikających z Zaleceń  Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 31 stycznia 2019 r.
5. § 32 ust. 10 W przypadku refundacji kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, Beneficjent zobowiązuje się do weryfikacji statusu podatkowego pracodawcy, na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów, na etapie końcowego rozliczenia zawartej z tym pracodawcą umowy. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest dokonywana na podstawie rozliczenia przedkładanego przez pracodawcę zawierającego zestawienie poniesionych wydatków sporządzonego w oparciu o dokumenty księgowe. Refundacja ze środków projektu jest dokonywana wyłącznie w kwocie netto, bez względu na status podatkowy pracodawcy.

 

Usunięcie zapisów wprowadzonych nieobowiązującymi Zaleceniami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 14 września 2018 r. i zastąpienie ich zapisem zgodnie z Zaleceniami z dnia 31 stycznia 2019 r.
6. § 35 ust. 11 i 12 11.Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia monitoringu i dokumentowania prowadzenia działalności gospodarczej, której założenie bądź funkcjonowanie dofinansowano. Monitoring prowadzony jest kwartalnie i kończy się po upływie 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej lub udzielenia wsparcia na funkcjonowanie takiej działalności.

12. Beneficjent zobowiązuje się raz na kwartał oraz ostatni raz po upływie 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia prowadzenia przez uczestnika projektu działalności gospodarczej lub od momentu udzielenia wsparcia na funkcjonowanie takiej działalności do sprawdzenia statusu tego uczestnika na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów.

Usunięcie zapisów wprowadzonych nieobowiązującymi Zaleceniami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 14 września 2018 r., które zostały zastąpione Zaleceniami z dnia 31 stycznia 2019 r.
7. § 35 ust. 11-16 11.        Beneficjent udziela dotacji i wsparcia pomostowego na podstawie Regulamin udzielania dotacji i wsparcia pomostowego przez OWES w projektach współfinansowanych w ramach EFS.

Beneficjent ma obowiązek kontrolowania:

prawidłowości prowadzenia nowopowstałej działalności gospodarczej w ramach której dofinansowano utworzenie miejsca pracy;

prawidłowości prowadzenia istniejącej działalności gospodarczej w ramach której dofinansowano utworzenie miejsca pracy;

w okresie 12 miesięcy od dnia utworzenia miejsca pracy62). Kontroli podlegać powinna przede wszystkim ciągłość oraz prawidłowość funkcjonowania utworzonego miejsca pracy przez uczestnika projektu, a także posiadanie i wykorzystanie zakupionych w ramach przekazanych środków sprzętu i wyposażenia;

12.        Beneficjent ma obowiązek weryfikacji statusu podatkowego uczestników projektu, którzy otrzymali dotację w kwocie brutto, na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. Weryfikacja odbywa się:

1)       na etapie sprawdzania poprawności oświadczenia uczestnika projektu o rozliczeniu dotacji;

2)       po upływie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej bądź utworzenia nowego miejsca pracy;

3)       co najmniej raz w roku przez okres 5 lat od złożenia przez uczestnika projektu oświadczenia o rozliczeniu środków.

Weryfikacja i jej wynik są dokumentowane przez Beneficjenta.

13.        Wsparcie pomostowe w formie finansowej świadczone jest wyłącznie w kwotach netto (bez podatku VAT), bez względu na status podatkowy uczestnika.

14.        Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować IP o zaistnieniu po stronie każdego uczestnika projektu przesłanki umożliwiającej odzyskanie takiemu uczestnikowi podatku VAT, zarówno w czasie realizacji Projektu jak i po jego zakończeniu. Beneficjent zobowiązany jest także do zwrotu rozliczonego w projekcie podatku VAT w części stanowiącej wydatek niekwalifikowalny, odzyskanego uprzednio od uczestników projektu.

15.        Obowiązek zgłoszenia do Beneficjenta faktu zarejestrowania się jako podatnik VAT oraz zwrotu środków z tego tytułu przez uczestnika projektu reguluje umowa o przyznanie wsparcia finansowego, zawarta między uczestnikiem a Beneficjentem.

16.        IP kontroluje prawidłowość wykonywania zadań przez Beneficjenta w zakresie monitorowania przyznanej dotacji w ramach projektu, zarówno w trakcie trwania jak i po zakończeniu projektu.

Zapis wprowadzono zgodnie z Zaleceniami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 31 stycznia 2019 r.
8. Przypis nr 62 do § 35 ust. 11 Za moment utworzenia miejsca pracy przyjmuje się dzień podjęcia pracy przez pracownika na tym miejscu pracy. j.w.
9. § 36 ust. 1, pkt 1 przekazywania uczestnikom swojego Projektu, informacji pozyskanych od podmiotów realizujących projekty na obszarze tej samej gminy/ tego samego powiatu w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020 w terminie umożliwiającym tym osobom wzięcie udziału w rekrutacji do nowego projektu oraz udzielania ewentualnego wsparcia w procesie rekrutacji do innego projektu. Zakres przekazywanych danych obejmował będzie co najmniej informacje o celach Projektu, grupie docelowej, kryteriach rekrutacyjnych, warunkach udziału oraz harmonogramie i miejscach realizacji poszczególnych form wsparcia; przekazywania uczestnikom swojego Projektu, informacji pozyskanych od podmiotów realizujących projekty na obszarze tej samej gminy/ tego samego powiatu w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020 w terminie umożliwiającym tym osobom wzięcie udziału w rekrutacji do nowego projektu oraz udzielania ewentualnego wsparcia w procesie rekrutacji do innego projektu. Zakres przekazywanych danych obejmował będzie co najmniej informacje o celach Projektu, grupie docelowej, warunkach udziału w projekcie oraz harmonogramie realizacji projektu; Usunięcie zapisów analogicznie jak we wzorze umowy o dofinansowanie projektu z EFS w ramach Działania 8.1 RPO WM 2014-2020 dokonano zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
10.                5. § 42 ust. 12 załącznik nr 12: Formularz do wymiany informacji pomiędzy podmiotami realizującymi projekty w Osi Priorytetowej VIII i Osi Priorytetowej IX RPO WM 2014-2020.

 

załącznik nr 12: Formularz do wymiany informacji pomiędzy podmiotami realizującymi projekty w Osi Priorytetowej VIII i Osi Priorytetowej IX RPO WM 2014-2020.

 

Usunięcie zapisów w pkt 4 Kryteria rekrutacyjne i w pkt 7 Miejsce realizacji poszczególnych forma wsparcia oraz zmiana w pkt 6 zapisu na Harmonogram realizacji projektu dokonano analogicznie jak we wzorze umowy o dofinansowanie projektu z EFS w ramach Działania 8.1 RPO WM 2014-2020 zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

 

Tabela zmian nr 2 w ramach konkursu nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-080/19

Tabela zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [kwoty ryczałtowe]

 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi
11. § 1 pkt 12 „RPO WM 2014-2020” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu mazowieckiego w Polsce (CCI 2014PL16M2OP007), zmieniony Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2018)5156 z dnia 27 lipca 2018 r.; „RPO WM 2014-2020” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu mazowieckiego w Polsce (CCI 2014PL16M2OP007), zmieniony Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2018)5156 z dnia 27 lipca 2018 r. i uchwałą nr 173/9/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (wersja 3.0) oraz jej publikacji; Skrót zapisu RPO WM 2014-2020 uzupełniono o kolejną zmianę Programu wprowadzoną uchwałą nr 173/9/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (wersja 3.0) oraz jej publikacji;
12. § 1 pkt 17 „Ustawie Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986); „Ustawie Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.); Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
13.                3. § 12 ust. 6 W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków zgodnie z ust. 3 Instytucja Pośrednicząca, po przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Od ww. decyzji Beneficjentowi przysługuje odwołanie do Instytucji Zarządzającej. W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków zgodnie z ust. 3 Instytucja Pośrednicząca, po przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Od ww. decyzji Beneficjentowi przysługuje odwołanie do Instytucji Zarządzającej. Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
14. § 19 pkt 4 Kontrolę, wizytę monitorującą i weryfikującą wydatki przeprowadza się w każdym miejscu związanym z realizacją Projektu, w tym w siedzibie Beneficjenta/Partnera. Kontrole, wizyty monitorujące i weryfikujące wydatki mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie, w trakcie i na Zakończenie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat, a w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w okresie 3 lat, od dnia Zakończenia realizacji Projektu. Partner podlega kontroli w zakresie realizowanego Projektu na tych samych zasadach co Beneficjent. Kontrolę, wizytę monitorującą i weryfikującą wydatki przeprowadza się w każdym miejscu związanym z realizacją Projektu, w tym w siedzibie Beneficjenta/Partnera. Kontrole, wizyty monitorujące i weryfikujące wydatki mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie, w trakcie i na Zakończenie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat, a w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w okresie 3 lat, od dnia Zakończenia realizacji Projektu, z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 31 ust. 16 w zakresie dotyczącym m.in. postanowień § 31 ust. 12 również po upływie tego terminu . Partner podlega kontroli w zakresie realizowanego Projektu na tych samych zasadach co Beneficjent. Dodanie zastrzeżenia do zapisu w związku z wprowadzeniem nowych zapisów do umowy wynikających z Zaleceń  Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 31 stycznia 2019 r.
15. § 28 ust. 10 W przypadku refundacji kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, Beneficjent zobowiązuje się do weryfikacji statusu podatkowego pracodawcy, na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów, na etapie końcowego rozliczenia zawartej z tym pracodawcą umowy. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest dokonywana na podstawie rozliczenia przedkładanego przez pracodawcę zawierającego zestawienie poniesionych wydatków sporządzonego w oparciu o dokumenty księgowe. Refundacja ze środków projektu jest dokonywana wyłącznie w kwocie netto, bez względu na status podatkowy pracodawcy.

 

Usunięcie zapisów wprowadzonych nieobowiązującymi Zaleceniami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 14 września 2018 r. i zastąpienie ich zapisem zgodnie z Zaleceniami z dnia 31 stycznia 2019 r.
16. § 31 ust. 11 i 12 11.Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia monitoringu i dokumentowania prowadzenia działalności gospodarczej, której założenie bądź funkcjonowanie dofinansowano. Monitoring prowadzony jest kwartalnie i kończy się po upływie 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej lub udzielenia wsparcia na funkcjonowanie takiej działalności.

12. Beneficjent zobowiązuje się raz na kwartał oraz ostatni raz po upływie 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia prowadzenia przez uczestnika projektu działalności gospodarczej lub od momentu udzielenia wsparcia na funkcjonowanie takiej działalności do sprawdzenia statusu tego uczestnika na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów.

Usunięcie zapisów wprowadzonych nieobowiązującymi Zaleceniami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 14 września 2018 r., które zostały zastąpione Zaleceniami z dnia 31 stycznia 2019 r.
17. § 31 ust. 11-16 17.        Beneficjent udziela dotacji i wsparcia pomostowego na podstawie Regulamin udzielania dotacji i wsparcia pomostowego przez OWES w projektach współfinansowanych w ramach EFS.

Beneficjent ma obowiązek kontrolowania:

prawidłowości prowadzenia nowopowstałej działalności gospodarczej w ramach której dofinansowano utworzenie miejsca pracy;

prawidłowości prowadzenia istniejącej działalności gospodarczej w ramach której dofinansowano utworzenie miejsca pracy;

w okresie 12 miesięcy od dnia utworzenia miejsca pracy62). Kontroli podlegać powinna przede wszystkim ciągłość oraz prawidłowość funkcjonowania utworzonego miejsca pracy przez uczestnika projektu, a także posiadanie i wykorzystanie zakupionych w ramach przekazanych środków sprzętu i wyposażenia;

18.        Beneficjent ma obowiązek weryfikacji statusu podatkowego uczestników projektu, którzy otrzymali dotację w kwocie brutto, na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. Weryfikacja odbywa się:

4)       na etapie sprawdzania poprawności oświadczenia uczestnika projektu o rozliczeniu dotacji;

5)       po upływie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej bądź utworzenia nowego miejsca pracy;

6)       co najmniej raz w roku przez okres 5 lat od złożenia przez uczestnika projektu oświadczenia o rozliczeniu środków.

Weryfikacja i jej wynik są dokumentowane przez Beneficjenta.

19.        Wsparcie pomostowe w formie finansowej świadczone jest wyłącznie w kwotach netto (bez podatku VAT), bez względu na status podatkowy uczestnika.

20.        Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować IP o zaistnieniu po stronie każdego uczestnika projektu przesłanki umożliwiającej odzyskanie takiemu uczestnikowi podatku VAT, zarówno w czasie realizacji Projektu jak i po jego zakończeniu. Beneficjent zobowiązany jest także do zwrotu rozliczonego w projekcie podatku VAT w części stanowiącej wydatek niekwalifikowalny, odzyskanego uprzednio od uczestników projektu.

21.        Obowiązek zgłoszenia do Beneficjenta faktu zarejestrowania się jako podatnik VAT oraz zwrotu środków z tego tytułu przez uczestnika projektu reguluje umowa o przyznanie wsparcia finansowego, zawarta między uczestnikiem a Beneficjentem.

22.        IP kontroluje prawidłowość wykonywania zadań przez Beneficjenta w zakresie monitorowania przyznanej dotacji w ramach projektu, zarówno w trakcie trwania jak i po zakończeniu projektu.

Zapis wprowadzono zgodnie z Zaleceniami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 31 stycznia 2019 r.
18. Przypis nr 50 do § 31 ust. 11 Za moment utworzenia miejsca pracy przyjmuje się dzień podjęcia pracy przez pracownika na tym miejscu pracy. j.w.
19. § 32 ust. 1, pkt 1 przekazywania uczestnikom swojego Projektu, informacji pozyskanych od podmiotów realizujących projekty na obszarze tej samej gminy/ tego samego powiatu w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020 w terminie umożliwiającym tym osobom wzięcie udziału w rekrutacji do nowego projektu oraz udzielania ewentualnego wsparcia w procesie rekrutacji do innego projektu. Zakres przekazywanych danych obejmował będzie co najmniej informacje o celach Projektu, grupie docelowej, kryteriach rekrutacyjnych, warunkach udziału oraz harmonogramie i miejscach realizacji poszczególnych form wsparcia; przekazywania uczestnikom swojego Projektu, informacji pozyskanych od podmiotów realizujących projekty na obszarze tej samej gminy/ tego samego powiatu w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020 w terminie umożliwiającym tym osobom wzięcie udziału w rekrutacji do nowego projektu oraz udzielania ewentualnego wsparcia w procesie rekrutacji do innego projektu. Zakres przekazywanych danych obejmował będzie co najmniej informacje o celach Projektu, grupie docelowej, warunkach udziału w projekcie oraz harmonogramie realizacji projektu; Usunięcie zapisów analogicznie jak we wzorze umowy o dofinansowanie projektu z EFS w ramach Działania 8.1 RPO WM 2014-2020 dokonano zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
20.                5. § 38 ust. 12 załącznik nr 12: Formularz do wymiany informacji pomiędzy podmiotami realizującymi projekty w Osi Priorytetowej VIII i Osi Priorytetowej IX RPO WM 2014-2020.

 

załącznik nr 12: Formularz do wymiany informacji pomiędzy podmiotami realizującymi projekty w Osi Priorytetowej VIII i Osi Priorytetowej IX RPO WM 2014-2020.

 

Usunięcie zapisów w pkt 4 Kryteria rekrutacyjne i w pkt 7 Miejsce realizacji poszczególnych forma wsparcia oraz zmiana w pkt 6 zapisu na Harmonogram realizacji projektu dokonano analogicznie jak we wzorze umowy o dofinansowanie projektu z EFS w ramach Działania 8.1 RPO WM 2014-2020 zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

 

 

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś