Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przedstawia stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie wpływu planowanej reformy oświaty na trwałość inwestycji realizowanych lub planowanych do realizacji w ramach Osi Priorytetowej X – Edukacja dla rozwoju regionu wyrażone w piśmie Ministerstwa Rozwoju nr DRP.I.861.8.2.2016.RS.6 z dnia 30 września 2016 r.

„Odpowiadając na pytania kierowane do Ministerstwa Rozwoju ws. wpływu planowanej reformy oświaty na trwałość inwestycji realizowanych lub planowanych do realizacji w ramach RPO, przedstawiam uprzejmie stanowisko IK UP w przedmiotowej sprawie.

W przypadku rozstrzygniętych konkursów w obszarze edukacji, tam gdzie zakres i logika projektów zostały zaprojektowane zgodnie z obecnym stanem prawnym, kwestia zapewnienia trwałości tych projektów po wejściu w życie reformy oświaty nie powinna stanowić przesłanki do rozwiązywania umów o dofinansowanie o ile zostanie zagwarantowane, iż zobowiązania dotyczące konieczności zapewnienia trwałości będą mogły być przenoszone na podmioty (szkoły, placówki oświatowe), które będą sukcesorem prawnym dotychczasowego beneficjenta lub będą mogły być przekazane np. innym szkołom lub placówkom oświatowym danego organu prowadzącego, pod warunkiem ich dalszego wykorzystania na cele edukacyjne przewidziane w projekcie. IZ RPO powinna monitorować przedmiotowe projekty i współpracować z beneficjentem w celu zagwarantowania spełnienia ww. wymogu.

Jeśli chodzi o konkursy, w ramach których trwa procedura oceny wniosków o dofinansowanie w opinii IK UP nie należy wstrzymywać rozpoczętych prac, niemniej jednak weryfikację złożonych dokumentów należy prowadzić ze świadomością zmian zapowiedzianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Planowane zmiany w systemie oświaty powinny być brane pod uwagę przez IZ RPO, w szczególności w trakcie weryfikacji kryterium wyboru dotyczącego adekwatności/ zasadności realizacji inwestycji. Będzie to każdorazowo wymagało szczególnej analizy zakresu interwencji zaplanowanej w poszczególnych projektach, pod kątem możliwości dalszego wykorzystania infrastruktury i doposażenia dla celów edukacyjnych. Niezbędne jest równie wprowadzenie odpowiednich zapisów w zawieranych z beneficjentami umowami o dofinansowanie projektów, umożliwiających dokonanie niezbędnych zmian w projektach przyjętych do realizacji z uwagi na zmiany prawne, które wejdą w życie w związku z reformą systemu oświaty.

Procedury związane z ogłoszeniem nowych naborów będą wymagały natomiast, zarówno od wnioskodawców opracowujących dokumentację projektową, jak i instytucji organizujących konkursy, uwzględnienia już na początkowych etapach prac zmian związanych z planowaną reformą edukacji, które obecnie funkcjonują, jako projekty aktów prawnych, a ostatecznie wejdą w życie w postaci znowelizowanych ustaw dotyczących systemu oświaty. W związku z powyższym IZ RPO powinny już na etapie tworzenia kryteriów wyboru projektów opracować kryterium/kryteria dostępu (0/1), weryfikujące efektywność projektu w kontekście uwarunkowań wynikających z planowanej reformy oświaty.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przedmiotowe kwestie są przedmiotem analiz Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Edukacji Narodowej, tak by zasada trwałości projektów i efektywnego inwestowania funduszy UE zostały zachowane.”

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś