Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu nr RPMA.10.03.04-IP.01-14-004/15 oraz załączników do ogłoszonych konkursów nr RPMA.10.03.04-IP.01-14-004/15, nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-002/15, nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-001/15 i nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-003/15, IOK przekazuje następujące informacje.

Tabela Zmian nr 1

do Regulaminu konkursu nr RPMA.10.03.04-IP.01-14-004/15 w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Lp.

Rozdział Regulaminu, punkt

Strona

Poprzednie brzmienie zapisu

Obecne brzmienie zapisu

Uzasadnienie

1

Rozdział 12 Ocena formalna,

pkt. 12.2 Kryteria formalne i kryteria dostępu,

ppkt b)

Definicja kryterium dostępu nr 1

38

Montaż finansowy dla województwa mazowieckiego został przyjęty w Kontrakcie Terytorialnym i zaakceptowany przez  Instytucję Zarządzającą RPO WM. Wkład własny rozumiany jest jako wkład pochodzący ze środków publicznych (pieniężny i/lub niepieniężny).

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie.

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem projektu.

Montaż finansowy został przyjęty w Kontrakcie Terytorialnym i zaakceptowany przez  Instytucję Zarządzającą RPO WM. Wkład własny rozumiany jest jako wkład pochodzący ze środków publicznych i/lub prywatnych (pieniężny i/lub niepieniężny).

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie.

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem projektu.

Zmiana doprecyzowująca definicję kryterium dostępu nr 1 wynikająca wprost z nazwy kryterium. Brzmienie definicji kryterium zgodne z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 8 / II / 2015 z dnia 16 lipca 2015 r.  Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny  Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

2

Załącznik nr 5 – Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WM 2014-2020, kryterium nr 4.

Montaż finansowy dla województwa mazowieckiego został przyjęty w Kontrakcie Terytorialnym i zaakceptowany przez  Instytucję Zarządzającą RPO WM. Wkład własny rozumiany jest jako wkład pochodzący ze środków publicznych (pieniężny i/lub niepieniężny).

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie.

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem projektu.

Montaż finansowy został przyjęty w Kontrakcie Terytorialnym i zaakceptowany przez  Instytucję Zarządzającą RPO WM. Wkład własny rozumiany jest jako wkład pochodzący ze środków publicznych i/lub prywatnych (pieniężny i/lub niepieniężny).

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie.

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem projektu.

Jw.

3

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM

2

Pomoc de minimis dla EFRR

Pomoc de minimis dla EFS

Omyłka pisarska w treści między polem B1.8 a B1.9

 Tabela Zmian nr 1

do Regulaminu konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-002/15 w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka ubóstwem – Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Lp.

Rozdział Regulaminu, punkt

Strona

Poprzednie brzmienie zapisu

Obecne brzmienie zapisu

Uzasadnienie

1

Załącznik nr 6 – Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WM 2014-2020, kryterium nr 4.

Ze względu na konieczność zapewnienia w projekcie kompleksowego wsparcia będą przyznawane preferencje punktowe za partnerstwo przy realizacji projektu z jednostkami samorządu terytorialnego, z jednostkami spoza sektora finansów publicznych, w szczególności z podmiotami ekonomii społecznej i przedsiębiorcami.

Ze względu na konieczność zapewnienia w projekcie kompleksowego wsparcia będą przyznawane preferencje punktowe za partnerstwo przy realizacji projektu z jednostkami samorządu terytorialnego, z jednostkami spoza sektora finansów publicznych, w szczególności z podmiotami ekonomii społecznej i przedsiębiorcami.

Projekt realizowany w partnerstwie podmiotów z różnych sektorów  15 pkt.

Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt.

Doprecyzowanie zapisów „opisu kryteriów (wraz ze sposobem punktacji)”.

2

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM

2

Pomoc de minimis dla EFRR

Pomoc de minimis dla EFS

Omyłka pisarska w treści między polem B1.8 a B1.9

 Tabela Zmian nr 1

do Regulaminu konkursu nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-003/15 w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu – Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży – Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Lp.

Rozdział Regulaminu, punkt

Strona

Poprzednie brzmienie zapisu

Obecne brzmienie zapisu

Uzasadnienie

1.

Załącznik nr 11 Wykaz kategorii wydatków wraz z maksymalnymi kwotami do konkursu nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-003/15

Załącznik do konkursu z Poddziałania 10.3.4 RPO WM.

Właściwy załącznik nr 11 Wykaz kategorii wydatków wraz z maksymalnymi kwotami do konkursu nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-003/15.

Załączenie prawidłowego załącznika do Regulaminu konkursu.

2.

Załącznik nr 6 – Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WM 2014-2020, kryterium nr 1.

Aby kryterium zostało uznane za spełnione wnioskodawca powinien: wskazać w sposób jednoznaczny jakie działania dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych zostaną zrealizowane w ramach projektu.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie.

Aby kryterium zostało uznane za spełnione wnioskodawca powinien: wskazać w sposób jednoznaczny jakie działania dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych zostaną zrealizowane w ramach projektu.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca zakłada udział w projekcie wymaganej liczby dzieci  niepełnosprawnych oraz wskazuje w sposób jednoznaczny jakie działania zostaną zrealizowane w ramach projektu na rzecz niepełnosprawnych – 5 pkt.

Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt.

Doprecyzowanie zapisów „opisu kryteriów (wraz ze sposobem punktacji)”.

3.

Załącznik nr 6 – Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WM 2014-2020, kryterium nr 2.

Preferowane będzie wsparcie istniejących oraz tworzenie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego na obszarach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Aby kryterium zostało uznane za spełnione wszystkie gminy z obszaru objętego wsparciem w ramach projektu muszą zostać wymienione na stanowiącej załącznik do regulaminu konkursu liście gmin charakteryzujących się stopniem upowszechnienia edukacji przedszkolnej poniżej średniej wartości dla województwa mazowieckiego.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie.

Preferowane będzie wsparcie istniejących oraz tworzenie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego na obszarach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Aby kryterium zostało uznane za spełnione wszystkie gminy z obszaru objętego wsparciem w ramach projektu muszą zostać wymienione na stanowiącej załącznik do regulaminu konkursu liście gmin charakteryzujących się stopniem upowszechnienia edukacji przedszkolnej poniżej średniej wartości dla województwa mazowieckiego.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca zakłada jako obszar realizacji projektu jedynie jednostkę./jednostki  samorządu terytorialnego   wymienioną w Załączniku do regulaminu konkursu – 5 pkt.

Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt.

 

 

Doprecyzowanie zapisów „opisu kryteriów (wraz ze sposobem punktacji)”.

4.

Załącznik nr 6 – Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WM 2014-2020, kryterium nr 3.

Aktywizacja potencjalnych Beneficjentów, którzy nie aplikowali dotychczas o środki EFS jest jednym z elementów umożliwiających osiągnięcie założeń Programu.

Organ prowadzący jest zobowiązany wskazać we wniosku aplikacyjnym oświadczenie, że ośrodek dotychczas nie otrzymał wsparcia w ramach Podziałania 9.1.1 POKL Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej POKL.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie.

Aktywizacja potencjalnych Beneficjentów, którzy nie aplikowali dotychczas o środki EFS jest jednym z elementów umożliwiających osiągnięcie założeń Programu.

Organ prowadzący jest zobowiązany wskazać we wniosku aplikacyjnym oświadczenie, że ośrodek dotychczas nie otrzymał wsparcia w ramach Podziałania 9.1.1 POKL Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej POKL.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca dotychczas nie otrzymał wsparcia w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL  Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej POKL – 5 pkt.

Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt.

Doprecyzowanie zapisów „opisu kryteriów (wraz ze sposobem punktacji)”.

5.

Załącznik nr 6 – Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WM 2014-2020, kryterium nr 4.

Preferowane będzie tworzenie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego/

modernizacja istniejących w celu objęcia systemem wychowania przedszkolnego dzieci z terenów wiejskich pozbawionych dotychczas takiej możliwości. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie.

 

Preferowane będzie tworzenie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego/

modernizacja istniejących w celu objęcia systemem wychowania przedszkolnego dzieci z terenów wiejskich pozbawionych dotychczas takiej możliwości. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca zakłada udział w projekcie wymaganej liczby dzieci – 5 pkt.

Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt.

Doprecyzowanie zapisów „opisu kryteriów (wraz ze sposobem punktacji)”.

6

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM

2

Pomoc de minimis dla EFRR

Pomoc de minimis dla EFS

Omyłka pisarska w treści między polem B1.8 a B1.9

Tabela Zmian nr 1

do Regulaminu konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-001/15 w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem  Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Lp.

Rozdział Regulaminu, punkt

Strona

Poprzednie brzmienie zapisu

Obecne brzmienie zapisu

Uzasadnienie

1

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM

2

Pomoc de minimis dla EFRR

Pomoc de minimis dla EFS

Omyłka pisarska w treści między polem B1.8 a B1.9

 

Pozostałe postanowienia przedmiotowych regulaminów konkursów pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.

Ogłoszenie o konkursie oraz stosowne załączniki do ogłoszonych konkursów zaktualizowano zgodnie z opisanymi powyżej zmianami.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś