Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dotyczy: zamówień bagatelnych udzielanych w ramach projektów UE

Szanowni Państwo,

1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), zwana dalej: „Pzp”. Wprowadza ona wobec zamawiających nowe zasady udzielania zamówień, w tym wobec zamawiających publicznych – przepisy w zakresie udzielania tzw. zamówień bagatelnych, których wartość dotycząca jednorazowego zakupu, bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż130 tys. PLN, nie mniejsza jednak niż50 tys. PLN. Jednocześnie, zgodnie z pkt 1 sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, beneficjent projektu UE udziela zamówienia o wartości przekraczającej 50 tys. PLN netto – zgodnie z zasadą konkurencyjności. Dalej, zgodnie z pkt 4 sekcji 6.5.2 ww. Wytycznych, w przypadku beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu Pzp, zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną, jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest na zasadach i w trybach określonych w Pzp. Powyższe oznacza, że beneficjenci będący zamawiającymi publicznymi będą udzielać od dnia 1 stycznia 2021 r. zamówień bagatelnych zgodnie z właściwymi przepisami Pzp, a nie jak dotychczas (w większości przypadków) w oparciu o zasady ww. Wytycznych.

Przepis art. 2 ust. 2 Pzp obliguje beneficjenta będącego zamawiającym publicznym w rozumieniu art. 4 Pzp, podczas udzielania zamówienia bagatelnego, do stosowania przepisów art. 82, art. 267 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, art. 268, art. 269 ust. 1, art. 271 ust. 1–3 oraz art. 272 tej ustawy. Oznacza to, że zamawiający publiczny udzielający zamówienia bagatelnego ma obowiązek:

  • zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym w BZP (art. 267 ust. 1 i ust. 2 pkt 9) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego UZP (art. 269 ust. 1) wraz z przekazaniem potencjalnym wykonawcom informacji o zamiarze udzielenia tego zamówienia (art. 268);
  • postępowania zgodnie z art. 271 ust. 1-3 Pzp w przypadku zmiany treści ogłoszenia;
  • sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach (art. 82).

Ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym powinno zawierać w szczególności nazwę i adres zamawiającego oraz przedmiot zamówienia (art. 272 ust. 1), nadto informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności termin składania ofert odpowiadający terminowi składania ofert przez potencjalnych wykonawców, do których została przekazana informacja o zamiarze udzielenia zamówienia (art. 268 ust. 2). Na podstawie delegacji z art. 272 ust. 2 Pzp minister właściwy ds. gospodarki określi w drodze rozporządzenia zakres informacji zawartych w ogłoszeniach zamieszczanych w BZP. Pomijając art. 82 Pzp odnoszący się do kwestii sprawozdawczych, przywołane w art. 2 ust. 2 Pzp przepisy normują zatem jedynie kwestię upublicznienia ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym. Co więcej, w uzasadnionym przypadku zamawiający może także odstąpić od zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym w BZP(zob. art. 268 ust. 3 Pzp). Z uwagi na powyższą regulację możliwe są zgodnie z Pzp dwa rodzaje postępowań o udzielenie zamówienia bagatelnego: z publikacją albo bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. W opinii IK UP, w związku z tym, że Pzp jest prawem powszechnie obowiązującym, nie należy nakładać na zamawiających publicznych udzielających zamówień bagatelnych dodatkowych wymogów związanych z zasadą konkurencyjności. Oznacza to jednak, iżz uwagi na brak w Pzp procedury udzielania zamówień bagatelnych, beneficjenci będą najprawdopodobniej ją określać samodzielnie, np. w regulaminie wewnętrznym

Dla właściwych instytucji powyższe oznacza z kolei, że przy prowadzeniu kontroli zamówień bagatelnych realizowanych w ramach projektów UE, oprócz zgodności z Pzp powinny weryfikować również zgodność czynności beneficjenta z postanowieniami regulaminu wewnętrznego (lub innych regulacji wewnętrznych),odnoszącymi się do zamówień bagatelnych.

 

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś