Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W związku z ogłoszoną w dniu 17 kwietnia 2020 r. Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 694), na podstawie artykułu 13 ustawy, wydłużeniu ulegają terminy w zakresie składania wniosków o płatność, a także realizacji projektów.

Art. 13.

1. W celu ograniczenia negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 na realizację projektów, określone

w umowach o dofinansowanie albo w decyzjach o dofinansowaniu terminy:

1)            składania wniosków o płatność przypadające w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. – ulegają wydłużeniu o 30 dni;

2)            zakończenia realizacji projektów – ulegają wydłużeniu o 90 dni, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwa instytucja może, na wniosek beneficjenta, wydłużyć terminy, o których mowa w ust. 1, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

3. Przepis ust. 1 nie wyklucza możliwości wcześniejszego złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność lub, na wniosek beneficjenta, wcześniejszego zakończenia realizacji projektu, niż w terminach określonych zgodnie z tym przepisem.

Artykuł 13 ust 1 pkt 1 ustawy COVID-19 odnosi się do wszystkich rodzajów wniosków o płatność wymienionych w art. 19 Ustawy Wdrożeniowej, wydłużając termin złożenia wniosków o płatność o 30 dni, mimo, że terminy na złożenie poszczególnych rodzajów wniosków są różne. Sytuacja ta dotyczy także określonych w umowach o dofinansowanie wniosków o płatność rozliczających zaliczki. Artykuł ten nie ma zastosowania do wezwania do uzupełnienia czy poprawy wniosku o płatność, tzn. nie przedłuża on automatycznie terminu na dokonywanie powyższych czynności. Ponadto przepis ten nie wydłuża także terminów na wywiązanie się z innych obowiązków wynikających z pobrania dofinansowania w formie zaliczki, w tym na wydatkowanie środków pozyskanych w ramach zaliczki, uzupełnienie wkładu własnego, czy ewentualny zwrot niewykorzystanej części zaliczki.

Zgodnie z art. 13 ust.1 pkt. 2 Ustawy COVID-19, wydłuża się termin zakończenia realizacji projektów o 90 dni, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. Działanie to następuje z mocy prawa i nie wymaga podejmowania przez strony umowy o dofinansowanie projektu dodatkowych czynności w tym zawierania aneksu do umowy. W związku z powyższym data zakończenia realizacji projektu uwidoczniona w systemie SL2014 nie zostanie zmieniona. W przypadku składania Wniosku o płatność obejmującego okres wykraczający poza wskazaną w systemie SL2014 datę zakończenia realizacji projektu, system wykazywać będzie niezgodność danych, jednakże nie uniemożliwi ich zapisu i przesłania Wniosku.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach MJWPU może, na wniosek beneficjenta, wydłużyć terminy, o których mowa w ust. 2, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. Zmiana taka będzie skutkowała koniecznością zmiany okresu zgodnie z obowiązującymi warunkami umowy o dofinansowanie, a w niektórych przypadkach także zmianą regulaminów konkursów bądź innej dokumentacji konkursowej.

Powyższe regulacje weszły w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia ustawy, tj. z dniem 18 kwietnia 2020 r., jednakże z mocą od dnia 1 lutego 2020 r.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych