Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W związku z ogłoszoną w dniu 17 kwietnia 2020 r. Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 694), na podstawie artykułu 13 ustawy, wydłużeniu ulegają terminy w zakresie składania wniosków o płatność, a także realizacji projektów.

Art. 13.

1. W celu ograniczenia negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 na realizację projektów, określone

w umowach o dofinansowanie albo w decyzjach o dofinansowaniu terminy:

1)            składania wniosków o płatność przypadające w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. – ulegają wydłużeniu o 30 dni;

2)            zakończenia realizacji projektów – ulegają wydłużeniu o 90 dni, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwa instytucja może, na wniosek beneficjenta, wydłużyć terminy, o których mowa w ust. 1, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

3. Przepis ust. 1 nie wyklucza możliwości wcześniejszego złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność lub, na wniosek beneficjenta, wcześniejszego zakończenia realizacji projektu, niż w terminach określonych zgodnie z tym przepisem.

Artykuł 13 ust 1 pkt 1 ustawy COVID-19 odnosi się do wszystkich rodzajów wniosków o płatność wymienionych w art. 19 Ustawy Wdrożeniowej, wydłużając termin złożenia wniosków o płatność o 30 dni, mimo, że terminy na złożenie poszczególnych rodzajów wniosków są różne. Sytuacja ta dotyczy także określonych w umowach o dofinansowanie wniosków o płatność rozliczających zaliczki. Artykuł ten nie ma zastosowania do wezwania do uzupełnienia czy poprawy wniosku o płatność, tzn. nie przedłuża on automatycznie terminu na dokonywanie powyższych czynności. Ponadto przepis ten nie wydłuża także terminów na wywiązanie się z innych obowiązków wynikających z pobrania dofinansowania w formie zaliczki, w tym na wydatkowanie środków pozyskanych w ramach zaliczki, uzupełnienie wkładu własnego, czy ewentualny zwrot niewykorzystanej części zaliczki.

Zgodnie z art. 13 ust.1 pkt. 2 Ustawy COVID-19, wydłuża się termin zakończenia realizacji projektów o 90 dni, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. Działanie to następuje z mocy prawa i nie wymaga podejmowania przez strony umowy o dofinansowanie projektu dodatkowych czynności w tym zawierania aneksu do umowy. W związku z powyższym data zakończenia realizacji projektu uwidoczniona w systemie SL2014 nie zostanie zmieniona. W przypadku składania Wniosku o płatność obejmującego okres wykraczający poza wskazaną w systemie SL2014 datę zakończenia realizacji projektu, system wykazywać będzie niezgodność danych, jednakże nie uniemożliwi ich zapisu i przesłania Wniosku.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach MJWPU może, na wniosek beneficjenta, wydłużyć terminy, o których mowa w ust. 2, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. Zmiana taka będzie skutkowała koniecznością zmiany okresu zgodnie z obowiązującymi warunkami umowy o dofinansowanie, a w niektórych przypadkach także zmianą regulaminów konkursów bądź innej dokumentacji konkursowej.

Powyższe regulacje weszły w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia ustawy, tj. z dniem 18 kwietnia 2020 r., jednakże z mocą od dnia 1 lutego 2020 r.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś