Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że termin naboru wniosków w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16 został przesunięty na okres od dnia 28 listopada do dnia 21 grudnia br.

Powyższe wynika z faktu, iż w dniu 24 października br. weszła w życie nowelizacja Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. W aktualnej wersji dokumentu efektywność społeczno-zatrudnieniową zamieniono na efektywność społeczną i efektywność zatrudnieniową, co jest rozwiązaniem korzystniejszym dla wnioskodawców. Zniesiono m.in. obowiązek mierzenia efektywności zatrudnieniowej wobec osób, które w projekcie nie korzystały z usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, osób pracujących, osób, które w ramach projektu lub po jego zakończeniu podjęły dalszą aktywizację w ramach działalności OWES lub PUP.

Znowelizowane Wytyczne mają zastosowanie jedynie do konkursów, których kryteria zostały przyjęte po dacie wejścia w życie obecnej wersji dokumentów, w związku z czym zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do kryteriów dostępu dla przedmiotowego konkursu. Zaktualizowany Regulamin konkursu wraz z załącznikami zostanie opublikowany na portalu RPO WM 2014-2020 niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego zmienionych kryteriów dostępu, jednak nie później niż 25 listopada br.

Zmianie ulegną również zapisy kryterium dostępu nr 1 dotyczące terminu realizacji projektów poprzez usunięcie daty końcowej realizacji projektów, która w obowiązującej wersji kryteriów została ustalona na dzień 31.12.2018. Tym samym projekt będzie mógł trwać maksymalnie 24 miesiące, ale wnioskodawcy będą mogli samodzielnie ustalić datę końcową realizacji projektu.

Ze względu na fakt, iż powyższe zmiany będą miały istotny wpływ na opracowywane projektu oraz mając na uwadze zasadę równego traktowania Wnioskodawców informujemy, że z dniem opublikowania niniejszego komunikatu nie będzie możliwe składanie wniosków o dofinansowanie projektów, które zostały opracowane wg ogłoszonych kryteriów dostępu. Ponadto przypominamy, że istnieje możliwość wycofania dotychczas złożonych wniosków o dofinansowanie projektów oraz złożenie wniosków sporządzonych zgodnie z kryteriami wyboru projektów, które zostaną opublikowane w zaktualizowanej wersji najpóźniej w dn. 25.11.2016.

Zapewniamy, że czynimy starania, aby wprowadzane do konkursu zmiany miały miejsce jak najszybciej.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś