Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż w ramach naboru numer RPMA.09.03.00-IP.01-14-024/16 w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej nastąpiła aktualizacja Regulaminu konkursu. Ponadto informujemy, ze nabór wniosków został wydłużony do 05 października 2016 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian nr 1.

Tabela Zmian nr 1

do Regulaminu konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-024/16 w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej

Lp.

Rozdział Regulaminu, punkt, załącznik

Strona

Poprzednie brzmienie zapisu

Obecne brzmienie zapisu

Uzasadnienie

1

Rozdział 2

12

Przedmiotem konkursu w ramach Działania 9.3 są projekty przyczyniające się do wzrostu zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej oraz zwiększenia dostępności do usług dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) na obszarze subregionu siedleckiego.

Do dofinansowania zostanie wybrany jeden wniosek w subregionie.

Przedmiotem konkursu w ramach Działania 9.3 są projekty przyczyniające się do wzrostu zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej oraz zwiększenia dostępności do usług dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) na obszarze subregionu siedleckiego oraz radomskiego.

Do dofinansowania zostanie wybrany jeden wniosek w każdym subregionie.

Zmiana wprowadzona
w związku
z rozszerzeniem naboru o subregion, który nie został objęty wsparciem w ramach konkursu RPMA.09.03.00-IP.01-14-013/16 ogłoszonego w lutym 2016 r.

2

Rozdział 2

12

Brak Uwaga!

Co do zasady korespondencja w ramach przedmiotowego konkursu pomiędzy IOK a wnioskodawcą prowadzona jest za pośrednictwem systemu Mewa 2.0. W uzasadnionych przypadkach, IOK może podjąć decyzję o prowadzeniu korespondencji z wnioskodawcą w innej formie.

Uszczegółowienie zapisów.

3

Rozdział 7

28

Wartość dofinansowania ze środków EFS w ramach konkursu wynosi: 583 470,56  EUR

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 29.06.2016 r. wynoszącym 4,4261

2 582 499,05 PLN

Wartość dofinansowania ze środków EFS w ramach konkursu wynosi:
1 262 201,62 EUR

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 29.06.2016 r. wynoszącym 4,4261               5 586 630,59 PLN

W związku z rozszerzeniem naboru zaktualizowano kwotę przeznaczona na konkurs.

4

Rozdział 8

29

Brak -– 14,25% alokacji zaplanowanej w konkursie nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-013/16 ogłoszonym w lutym 2016 roku tj. 678 731,06 euro (kwota przeznaczona dla subregionu radomskiego), tj. kwoty 3 004 131,54 PLN.

W związku z rozszerzeniem naboru dodano maksymalną dopuszczalną kwotę dofinansowania dla dodatkowego subregionu.

5

Rozdział 8

33

Brak Uwaga!

Koszty pośrednie w projektach nie mogą być ani niższe, ani wyższe niż wskazane limity. Wnioski, w których limit kosztów pośrednich będzie wyższy niż wskazany w regulaminie konkursu będą odrzucane na etapie oceny formalnej; wnioski, w których poziom kosztów będzie niższy niż wskazany będą kierowane do etapu oceny merytorycznej, przy czym dostosowanie poziomu kosztów pośrednich do limitów wskazanych w Wytycznych i regulaminie nastąpi na etapie negocjacji z wnioskodawcami, których projekty będą miały szansę na otrzymanie dofinansowania.

 

Dodano informacje doprecyzowującą zastosowanie w projekcie kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem.

6

Rozdział 11

53

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 05 września 2016 r. od godz. 00:00 do 20 września 2016 r. do godz. 16:00. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu poza wskazanym terminem nie będzie możliwe. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 05 września 2016 r. od godz. 00:00 do 05 października 2016 r. do godz. 16:00. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu poza wskazanym terminem nie będzie możliwe. Wprowadzona zmiana jest potrzebą zachowania min. 30-dniowego okresu od dnia ogłoszenia uzupełnienia do naboru dla Wnioskodawców, którzy chcieliby aplikować w ramach konkursu w odniesieniu do subregionu radomskiego.

7

Rozdział 11

56

Wnioskodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu w tym, jako lider lub partner, gdy wniosek jest składany w partnerstwie
(w przypadku j.s.t ograniczenie liczby składanych wniosków dotyczy jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, nie zaś samej j.s.t). Ww. wymóg będzie weryfikowany w ramach kryterium formalnego tj. „Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie
z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działaniem/ Poddziałaniem opisanym w SzOOP RPO WM oraz Regulaminem konkursu.”.

Wprowadzony warunek daje szansę otrzymania wsparcia przez większą liczbę Beneficjentów z terenu Mazowsza. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku, w którym dany podmiot występuje, jako Lider lub Partner IOK odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, których taka sytuacja dotyczy. W przypadku wycofania wniosku o dofinansowanie projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek.

Wnioskodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach każdego z subregionów w roli Wnioskodawcy. Zmiana wprowadzona w wyniku konsultacji z przedstawicielami MCPS.

8

Rozdział 14

67

IOK informuje, iż orientacyjny:

a)     termin rozstrzygnięcia[1] konkursu przypadnie na styczeń 2017 r.,

b)    czas trwania poszczególnych etapów konkursu wyniesie odpowiednio:

  • weryfikacja występowania braków lub oczywistej omyłki we wniosku – nie później niż 10 dni od daty złożenia wniosku tj. wrzesień 2016 r.
  • ocena formalna w terminie nie późniejszym niż 28 dni (gdy liczba ocenianych wniosków nie przekroczy 150) lub nie późniejszym niż 45 dni (gdy liczba ocenianych wniosków przekroczy 150) od dnia zakończenia naboru wniosków tj. październik 2016 r.
  • ocena merytoryczna w terminie nie późniejszym niż 100 (gdy liczba ocenianych wniosków nie przekroczy 150) lub nie późniejszym niż 120 dni (gdy liczba ocenianych wniosków przekroczy 150) od dnia zatwierdzenia Protokołu z prac KOP po ocenie formalnej tj.  styczeń 2017 r.
IOK informuje, iż orientacyjny:

c)    termin rozstrzygnięcia[2] konkursu przypadnie na luty 2017 r.,

d)    czas trwania poszczególnych etapów konkursu wyniesie odpowiednio:

  • weryfikacja występowania braków lub oczywistej omyłki we wniosku – nie później niż 10 dni od daty złożenia wniosku tj. październik 2016 r.
  • ocena formalna w terminie nie późniejszym niż 28 dni (gdy liczba ocenianych wniosków nie przekroczy 150) lub nie późniejszym niż 45 dni (gdy liczba ocenianych wniosków przekroczy 150) od dnia zakończenia naboru wniosków tj. listopad 2016 r.
  • ocena merytoryczna w terminie nie późniejszym niż 100 (gdy liczba ocenianych wniosków nie przekroczy 150) lub nie późniejszym niż 120 dni (gdy liczba ocenianych wniosków przekroczy 150) od dnia zatwierdzenia Protokołu z prac KOP po ocenie formalnej tj.  luty 2017 r.
Zmiana doprecyzowująca zapisy zgodnie z rozdziałem 11 Regulaminu konkursu.

9

Rozdział 15

67

Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu IOK będzie wymagać

Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu IOK będzie wymagać za pomocą systemu MEWA 2.0[3]

Doprecyzowano zapis.

10

Rozdział 15

69

Niezłożenie wymaganych dokumentów w komplecie w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację
z ubiegania się o dofinansowanie.
Niezłożenie dokumentacji w wyznaczonym terminie może oznaczać brak rezerwacji środków na dany projekt i możliwość dofinansowania kolejnych projektów z listy. Wskazany termin w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony Doprecyzowano zapis.

Pozostałe postanowienia przedmiotowego regulaminu konkursu pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia tj. 01.09.2016 r.

 


[1] Należy zauważyć, iż termin rozstrzygnięcia konkursu zależy od np.: liczby wniosków podlegających ocenie, liczby wniosków kierowanych do negocjacji.

[2] Należy zauważyć, iż termin rozstrzygnięcia konkursu zależy od np.: liczby wniosków podlegających ocenie, liczby wniosków kierowanych do negocjacji.

[3] lub w inny wskazany przez IOK sposób.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś