Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Szanowni Państwo,

zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 września 2020 r., kwestia braku możliwości rozliczenia w ramach projektów
UE kosztów sfinansowanych z krajowych środków publicznych za pomocą rozwiązań prawnych przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374), dalej jako: „tarcza antykryzysowa”, została przedstawiona w zbiorze wyjaśnień wybranych przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2020
r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 694), dostępnym na stronie internetowej:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/91854/Aktualizacja_Zbior_interpretacji_specustawa_funduszowa_lipiec_06_07_20.pdf.

Zgodnie z przywołanymi wyjaśnieniami, w przypadku, gdy beneficjent korzysta ze wsparcia na podstawie tarczy antykryzysowej, np. w postaci dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników, nie może rozliczyć w ramach projektu kosztów, na które pozyskał wsparcie ze środków publicznych innych niż środki europejskie (BP, FP, FGŚP). Jeżeli zaś beneficjent został zwolniony z zobowiązań publicznoprawnych, np. ze składek ZUS, nie może wysokości tych zobowiązań (zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie projektu) rozliczyć w ramach projektu, ponieważ nie stanowią kosztu beneficjenta.

 

Zobowiązanie publicznoprawne, z którego beneficjent został zwolniony, jako koszt niespełniający zasady faktycznego ponoszenia wydatków (zob. podrozdział 6.4 ww. Wytycznych) – nie może być kwalifikowalny. Mając na względzie powyższe, właściwa instytucja powinna zweryfikować, czy wydatki rozliczane przez beneficjenta we wniosku o płatność zostały faktycznie poniesione, a koszty pochodzące z uzyskanej pomocy na podstawie tarczy antykryzysowej nie podlegały rozliczeniu w ramach projektu.

Warto zauważyć natomiast, że zgodnie z uregulowaniami zawartymi w sekcji 6.6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków…, wydatki rozliczane w sposób uproszczony za pomocą jednej z metod: stawki ryczałtowej, kwoty ryczałtowej lub stawki jednostkowej, są traktowane jako wydatki poniesione. Beneficjent nie ma obowiązku gromadzenia, ani opisywania dokumentów księgowych na potwierdzenie poniesienia tych wydatków. Zatem, instytucja weryfikująca wnioski o płatność nie bada tych dokumentów.

Weryfikacja wydatków rozliczanych za pomocą uproszczonej metody polegająca na sprawdzeniu, czy działania zadeklarowane przez beneficjenta zostały zrealizowane, a wskaźniki określone w umowie o dofinansowanie projektu osiągnięte, nie uwzględnia sprawdzenia, czy koszty te spełniają zasadę faktycznego ponoszenia wydatków (zgodnie z przypisem nr 12 ww. Wytycznych, zasada faktycznego ponoszenia wydatków nie dotyczy wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi).

Dofinansowanie jest należne:

  • w przypadku stawek jednostkowych – za właściwe zrealizowanie działania objętego stawką,
  • w przypadku kwot ryczałtowych – za zrealizowanie w pełni wskaźników objętych kwotą ryczałtową (rozliczenie w systemie „spełnia – nie spełnia”),
  • w przypadku stawek ryczałtowych – w kwocie wyliczonej ryczałtem w oparciu przedstawiane do rozliczenia wydatki będące podstawą wyliczenia stawek.

Zatem, właściwa instytucja nie powinna weryfikować, czy koszty rozliczane przez beneficjenta we wniosku o płatność w sposób uproszczony, za pomocą stawki jednostkowej, kwoty ryczałtowej, bądź stawki ryczałtowej, zostały przez niego faktycznie poniesione. Nie wymaga również sprawdzenia, czy w związku
ze zrealizowanymi zadaniami rozliczanymi w sposób uproszczony, beneficjent uzyskał wsparcie na podstawie tarczy antykryzysowej.

Analogicznie, w przypadku wynagrodzenia dla pośredników w ramach instrumentów finansowych, wypłacanego jako opłata za zarządzanie, a nie jako rozliczenie kosztów zarządzania, instytucja nie analizuje kosztów poniesionych przez pośrednika.

Odmienne podejście byłoby sprzeczne z istotą opłaty za zarządzanie, która jest rozliczana w sposób uproszczony, w oparciu o przyjęte z góry wyliczenia, nie zaś jako refundacja konkretnych poniesionych kosztów, a ponadto co do zasady jest ustalana w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś