Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W przedmiotowym konkursie opublikowano najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (FAQ).

Link do strony konkursu 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Pytanie 1:

Planujemy realizację projektu dla osób korzystających z pomocy GOPS, w tym dla osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek… Chcemy wobec nich zastosować jedynie usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym. Pytanie: czy we wniosku o dofinansowanie, pomimo konieczności zamieszczenia deklaracji z Kryterium Dostępu nr 4 i Kryterium Dostępu nr 8 możemy nie planować działań z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym? w tym wydatków na ten cel?

Odpowiedź:

W pierwszej kolejności wskazać należy, że Wnioskodawca bezwarunkowo musi spełnić kryteria dostępu nr 4 i 8, bez względu na rodzaj wsparcia oferowanego w projekcie ze względu na 0/1 charakter tych kryteriów. Ponadto, należy pamiętać, że kryterium nr 8 odnosi się do efektywności społecznej i zatrudnieniowej, a nie tylko do efektywności zatrudnieniowej. Ponadto, celem Działania 9.1 jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa. Wnioskodawca nie powinien „z góry” zakładać udzielenie wsparcia jedynie w zakresie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym ponieważ projekty powinny charakteryzować się przede wszystkim indywidualizacją i kompleksowością wsparcia. Nie powinno mieć zatem miejsca „odgórne” ograniczanie możliwości otrzymania pełnego wsparcia, tj. przede wszystkim usług integracji społecznej i zawodowej.

Pytanie 2:

Proszę o udzielenie informacji czy świadczenia rodzinne lub świadczenia wychowawcze mogą stanowić wkład własny do projektu RPMA.09.01.00-IP.01-14-041/17.

Odpowiedź:

Zasiłki rodzinne mają na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Zasiłki pielęgnacyjne przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Z kolei celem środków przekazywanych w ramach programu 500+ jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że świadczenia rodzinne i opiekuńcze nie wiążą się ani z celem Działania 9.1, jakim jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa ani z realizacją samych usług aktywnej integracji, które są możliwe do realizacji w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-041/17. W związku z tym świadczenia te nie spełniają kryteriów kwalifikowalności wydatków, przez co nie mogą stanowić wkładu własnego do projektu.

Pytanie 3:

Regulamin konkursu mówi, że musi być spełnione kryterium dostępu min. Nr 4, które mówi że usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym muszą być realizowane przez podmiot wyspecjalizowany w tym zakresie. Grupę docelową projektu będą stanowiły osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP i ich aktywizacja zawodowa odbywać się będzie przez PUP w ramach podpisanego porozumienia współpracy z uwzględnieniem PAI, jednak w grupie docelowej znajdą się również osoby nieaktywne zawodowo (nie zarejestrowane w PUP) i już w stosunku do tych osób Powiatowy Urząd pracy nie może realizować aktywizacji zawodowej. Czy w stosunku do tych osób aktywizacja zawodowa może być realizowana przez KIS, który jest utworzony w strukturach tut. GOPS-u i jest wpisany do Rejestru KIS Wojewody Mazowieckiego, czy aktywizacja zawodowa może być realizowana przez ten KIS z tym, że w projekcie zostaną zaplanowane wydatki na zatrudnienie doradcy zawodowego ale tylko dla tych osób nieaktywnych zawodowo. Ponadto informuje, że w ramach aktywizacji zawodowej zakłada się realizację prac społecznie użytecznych oraz poradnictwo zawodowe i trening pracy.
W związku z powyższym proszę odnieś się jeszcze do zapisów regulaminu, które mówią że aktywizacje zawodową mogą realizować podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej, o i zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako realizatorzy projektu. Realizatorem projektu jest GOPS a nie KIS.

Odpowiedź:

Ad. pyt. dot. KIS
Wnioskodawca może zaplanować realizację projektu w ten sposób, że część osób będzie otrzymywać wsparcie w ramach KIS a część – od PUP. Ponadto, możliwa jest sytuacja, w której zatrudniony zostanie jeden doradca zawodowy – w KIS. Najistotniejszą kwestią w tym przypadku będzie, aby był to podmiot wyspecjalizowany, do których należą:
a) PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b) CIS i KIS w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
c) przedsiębiorstwa społeczne,
d) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pamiętać również należy, że usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektów mogą być realizowane:
– w ramach projektów partnerskich,
– na podstawie porozumienia z PUP,
– przez podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;
– przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako realizatorzy projektu.

KIS należy potraktować jako realizatora projektu, podobnie jak OPS z uwagi na to, iż OPS w tym przypadku jest podmiotem prowadzącym KIS. Warto zwrócić również na to, że KIS ma co do zasady osobę kierującą, którą nie zawsze jest Kierownik / Dyrektor OPS. Pamiętajmy, że w systemie MEWA 2.0 można wskazać kilku realizatorów.

Jednocześnie wyjaśnić należy, że w ramach odpowiedzi na zadane pytanie nie możemy odnieść się do rodzajów działań zaplanowanych przez Państwa w ramach aktywizacji zawodowej ponieważ jest to kwestia, która będzie podlegać ocenie w ramach KOP. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu „przedmiotem zapytań Wnioskodawców w zakresie procedury wyboru projektów oraz dotyczących Regulaminu konkursu nie mogą być konkretne zapisy, czy rozwiązania zastosowane w danym projekcie celem ich wstępnej oceny”.

Ad. pyt. dot. osób nieaktywnych zawodowo. Ograniczenie odnoszące się do osób bezrobotnych, dla których ustalono I lub II profil pomocy, dotyczy jedynie osób bezrobotnych, „sprofilowanych” i wynika z demarkacji pomiędzy Celem Tematycznym 8 a Celem Tematycznym 9 wprowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju jako Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa. Ww. demarkacja nie ma zastosowania wobec osób nieaktywnych zawodowo, przez co ww. osoby mogą jak najbardziej otrzymać wsparcie w postaci usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

Niemniej jednak należy pamiętać, że osoba bezrobotna to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Ponadto pamiętać należy, że w definicji „osoby bezrobotnej” mieszczą się zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane, jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś