Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W przedmiotowym konkursie opublikowano najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (FAQ).

Link do strony konkursu 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Pytanie 1:

Planujemy realizację projektu dla osób korzystających z pomocy GOPS, w tym dla osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek… Chcemy wobec nich zastosować jedynie usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym. Pytanie: czy we wniosku o dofinansowanie, pomimo konieczności zamieszczenia deklaracji z Kryterium Dostępu nr 4 i Kryterium Dostępu nr 8 możemy nie planować działań z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym? w tym wydatków na ten cel?

Odpowiedź:

W pierwszej kolejności wskazać należy, że Wnioskodawca bezwarunkowo musi spełnić kryteria dostępu nr 4 i 8, bez względu na rodzaj wsparcia oferowanego w projekcie ze względu na 0/1 charakter tych kryteriów. Ponadto, należy pamiętać, że kryterium nr 8 odnosi się do efektywności społecznej i zatrudnieniowej, a nie tylko do efektywności zatrudnieniowej. Ponadto, celem Działania 9.1 jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa. Wnioskodawca nie powinien „z góry” zakładać udzielenie wsparcia jedynie w zakresie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym ponieważ projekty powinny charakteryzować się przede wszystkim indywidualizacją i kompleksowością wsparcia. Nie powinno mieć zatem miejsca „odgórne” ograniczanie możliwości otrzymania pełnego wsparcia, tj. przede wszystkim usług integracji społecznej i zawodowej.

Pytanie 2:

Proszę o udzielenie informacji czy świadczenia rodzinne lub świadczenia wychowawcze mogą stanowić wkład własny do projektu RPMA.09.01.00-IP.01-14-041/17.

Odpowiedź:

Zasiłki rodzinne mają na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Zasiłki pielęgnacyjne przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Z kolei celem środków przekazywanych w ramach programu 500+ jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że świadczenia rodzinne i opiekuńcze nie wiążą się ani z celem Działania 9.1, jakim jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa ani z realizacją samych usług aktywnej integracji, które są możliwe do realizacji w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-041/17. W związku z tym świadczenia te nie spełniają kryteriów kwalifikowalności wydatków, przez co nie mogą stanowić wkładu własnego do projektu.

Pytanie 3:

Regulamin konkursu mówi, że musi być spełnione kryterium dostępu min. Nr 4, które mówi że usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym muszą być realizowane przez podmiot wyspecjalizowany w tym zakresie. Grupę docelową projektu będą stanowiły osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP i ich aktywizacja zawodowa odbywać się będzie przez PUP w ramach podpisanego porozumienia współpracy z uwzględnieniem PAI, jednak w grupie docelowej znajdą się również osoby nieaktywne zawodowo (nie zarejestrowane w PUP) i już w stosunku do tych osób Powiatowy Urząd pracy nie może realizować aktywizacji zawodowej. Czy w stosunku do tych osób aktywizacja zawodowa może być realizowana przez KIS, który jest utworzony w strukturach tut. GOPS-u i jest wpisany do Rejestru KIS Wojewody Mazowieckiego, czy aktywizacja zawodowa może być realizowana przez ten KIS z tym, że w projekcie zostaną zaplanowane wydatki na zatrudnienie doradcy zawodowego ale tylko dla tych osób nieaktywnych zawodowo. Ponadto informuje, że w ramach aktywizacji zawodowej zakłada się realizację prac społecznie użytecznych oraz poradnictwo zawodowe i trening pracy.
W związku z powyższym proszę odnieś się jeszcze do zapisów regulaminu, które mówią że aktywizacje zawodową mogą realizować podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej, o i zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako realizatorzy projektu. Realizatorem projektu jest GOPS a nie KIS.

Odpowiedź:

Ad. pyt. dot. KIS
Wnioskodawca może zaplanować realizację projektu w ten sposób, że część osób będzie otrzymywać wsparcie w ramach KIS a część – od PUP. Ponadto, możliwa jest sytuacja, w której zatrudniony zostanie jeden doradca zawodowy – w KIS. Najistotniejszą kwestią w tym przypadku będzie, aby był to podmiot wyspecjalizowany, do których należą:
a) PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b) CIS i KIS w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
c) przedsiębiorstwa społeczne,
d) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pamiętać również należy, że usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektów mogą być realizowane:
– w ramach projektów partnerskich,
– na podstawie porozumienia z PUP,
– przez podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;
– przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako realizatorzy projektu.

KIS należy potraktować jako realizatora projektu, podobnie jak OPS z uwagi na to, iż OPS w tym przypadku jest podmiotem prowadzącym KIS. Warto zwrócić również na to, że KIS ma co do zasady osobę kierującą, którą nie zawsze jest Kierownik / Dyrektor OPS. Pamiętajmy, że w systemie MEWA 2.0 można wskazać kilku realizatorów.

Jednocześnie wyjaśnić należy, że w ramach odpowiedzi na zadane pytanie nie możemy odnieść się do rodzajów działań zaplanowanych przez Państwa w ramach aktywizacji zawodowej ponieważ jest to kwestia, która będzie podlegać ocenie w ramach KOP. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu „przedmiotem zapytań Wnioskodawców w zakresie procedury wyboru projektów oraz dotyczących Regulaminu konkursu nie mogą być konkretne zapisy, czy rozwiązania zastosowane w danym projekcie celem ich wstępnej oceny”.

Ad. pyt. dot. osób nieaktywnych zawodowo. Ograniczenie odnoszące się do osób bezrobotnych, dla których ustalono I lub II profil pomocy, dotyczy jedynie osób bezrobotnych, „sprofilowanych” i wynika z demarkacji pomiędzy Celem Tematycznym 8 a Celem Tematycznym 9 wprowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju jako Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa. Ww. demarkacja nie ma zastosowania wobec osób nieaktywnych zawodowo, przez co ww. osoby mogą jak najbardziej otrzymać wsparcie w postaci usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

Niemniej jednak należy pamiętać, że osoba bezrobotna to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Ponadto pamiętać należy, że w definicji „osoby bezrobotnej” mieszczą się zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane, jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych