Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W związku z ogłoszonym konkursem nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-041/17 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych prezentuje listę najczęściej popełnianych błędów związanych z kryteriami formalnymi oraz dostępu w dotychczas przeprowadzonych konkursach dla Ośrodków Pomocy Społecznej (konkursy nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-018/16 i RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16):

 

Lp.

Kryterium

Najczęściej popełniane błędy

Kryterium formalne nr 14:

Zastosowanie w projekcie opisanym we wniosku o dofinansowanie stawek jednostkowych/kwot ryczałtowych określonych w Regulaminie konkursu.

Zastosowanie kwot ryczałtowych jest obowiązkowe w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000,00 EUR, w związku z czym projekty o wartości ogółem mniejszej od 431 480,00 PLN powinny być realizowane z wykorzystaniem kwot ryczałtowych (przy założeniu, że cały wkład własny pochodzi ze środków publicznych ).

W celu spełnienia kryterium należy zaznaczyć check-box „Zadanie rozliczane kwotą ryczałtową” przy każdym zadaniu opisywanym w punkcie D1.

Dodatkowo, w uzasadnieniu pod szczegółowym budżetem należy opisać sposób, w jaki Projektodawca zamierza udowodnić realizację zadań określonych we wniosku – przedstawić wykaz dokumentów potwierdzających wykonanie każdego z zadań rozliczanych kwotami ryczałtowymi.

Kryterium formalne nr 15:

Roczny łączny obrót Wnioskodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie.

Brak informacji dotyczącej potencjału finansowego wnioskodawcy/partnera. W celu spełnienia kryterium należy podać wartość wydatków za ostatni zatwierdzony rok obrotowy lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy. Przedmiotowy wymóg dotyczy także JST.

Kryterium dostępu nr 4:

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym będą realizowane przez podmioty wyspecjalizowane w tym zakresie.

Brak w treści wniosku wymaganych informacji dotyczących podmiotów realizujących usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym. W celu spełnienia kryterium każdy Wnioskodawca ma obowiązek złożyć deklarację, że wdrożenie tych usług w ramach projektów będzie realizowane wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej. Przypominamy, że do ww. podmiotów należą w szczególności:

a) PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

b) CIS i KIS w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

c) przedsiębiorstwa społeczne,

d) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kryterium dostępu nr 6:

W przypadku objęcia wsparciem w ramach projektu osób bezrobotnych, preferowane będą osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy.

W celu spełnienia kryterium każdy Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć deklarację dotyczącą stosowania preferencji dla osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy, w przypadku objęcia wsparciem w projekcie osób bezrobotnych.

Kryterium dostępu nr 7:

Preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu są osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

Wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia we wniosku o dofinansowanie deklaracji dotyczącej zapewnienia, że preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu będą osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

Kryterium dostępu nr 8:

Projekt zakłada osiągnięcie wśród uczestników projektu wskaźników efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej:

  • w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 22%.
  • w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 12%.

W celu spełnienia Wnioskodawca powinien obligatoryjnie zaplanować pomiar 4 wskaźników, niezależnie od tego, czy na dzień opracowywania wniosku planuje zrekrutowanie do projektu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi:

1. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna),

2. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podjęły zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa),

3. Odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna),

4. Odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które podjęły zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa).

Należy pamiętać, że efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa są mierzone rozłącznie w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w związku z czym Wnioskodawca ma obowiązek zapewnienia pomiaru wskaźników dla obu grup oddzielnie.

 

Ponadto na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie projektu należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie należytej staranności w przygotowaniu wniosku w celu uniknięcia prostych błędów skutkujących negatywną oceną wniosków m.in. na:

  • prawidłowe wyliczenie wnoszonego wkładu własnego – należy pamiętać, iż procent wkładu własnego dla przedmiotowego konkursu nie może być mniejszy niż 20%, np. 19,99% gdyż projekt zostanie odrzucony z uwagi na niezgodność z Regulaminem konkursu;
  • poprawność wyliczenia kosztów pośrednich zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie konkursu (zgodnie z nowymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków nastąpiła zmiana sposobu wyliczania wysokości kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem, które uzależnione są obecnie od wartości kosztów bezpośrednich, a nie od wartości projektu ogółem);
  • wyliczenie średniego kosztu wsparcia na jedną osobę liczonego jako iloraz wartości projektu i liczby jego uczestników/czek, wyrażonej wskaźnikiem produktu: „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie”.

Należy bowiem pamiętać, że spełnianie lub niespełnianie kryteriów formalnych i kryteriów dostępu na etapie oceny formalnej jest oceniane według zasady 0/1, a spełnienie każdego z kryteriów jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Otrzymanie oceny negatywnej w min. jednym z kilkunastu kryteriów wiąże się z odrzuceniem wniosku o dofinansowanie.

Link do strony konkursu: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych