Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W związku z ogłoszonym konkursem nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-041/17 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych prezentuje listę najczęściej popełnianych błędów związanych z kryteriami formalnymi oraz dostępu w dotychczas przeprowadzonych konkursach dla Ośrodków Pomocy Społecznej (konkursy nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-018/16 i RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16):

 

Lp.

Kryterium

Najczęściej popełniane błędy

Kryterium formalne nr 14:

Zastosowanie w projekcie opisanym we wniosku o dofinansowanie stawek jednostkowych/kwot ryczałtowych określonych w Regulaminie konkursu.

Zastosowanie kwot ryczałtowych jest obowiązkowe w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000,00 EUR, w związku z czym projekty o wartości ogółem mniejszej od 431 480,00 PLN powinny być realizowane z wykorzystaniem kwot ryczałtowych (przy założeniu, że cały wkład własny pochodzi ze środków publicznych ).

W celu spełnienia kryterium należy zaznaczyć check-box „Zadanie rozliczane kwotą ryczałtową” przy każdym zadaniu opisywanym w punkcie D1.

Dodatkowo, w uzasadnieniu pod szczegółowym budżetem należy opisać sposób, w jaki Projektodawca zamierza udowodnić realizację zadań określonych we wniosku – przedstawić wykaz dokumentów potwierdzających wykonanie każdego z zadań rozliczanych kwotami ryczałtowymi.

Kryterium formalne nr 15:

Roczny łączny obrót Wnioskodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie.

Brak informacji dotyczącej potencjału finansowego wnioskodawcy/partnera. W celu spełnienia kryterium należy podać wartość wydatków za ostatni zatwierdzony rok obrotowy lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy. Przedmiotowy wymóg dotyczy także JST.

Kryterium dostępu nr 4:

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym będą realizowane przez podmioty wyspecjalizowane w tym zakresie.

Brak w treści wniosku wymaganych informacji dotyczących podmiotów realizujących usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym. W celu spełnienia kryterium każdy Wnioskodawca ma obowiązek złożyć deklarację, że wdrożenie tych usług w ramach projektów będzie realizowane wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej. Przypominamy, że do ww. podmiotów należą w szczególności:

a) PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

b) CIS i KIS w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

c) przedsiębiorstwa społeczne,

d) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kryterium dostępu nr 6:

W przypadku objęcia wsparciem w ramach projektu osób bezrobotnych, preferowane będą osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy.

W celu spełnienia kryterium każdy Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć deklarację dotyczącą stosowania preferencji dla osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy, w przypadku objęcia wsparciem w projekcie osób bezrobotnych.

Kryterium dostępu nr 7:

Preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu są osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

Wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia we wniosku o dofinansowanie deklaracji dotyczącej zapewnienia, że preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu będą osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

Kryterium dostępu nr 8:

Projekt zakłada osiągnięcie wśród uczestników projektu wskaźników efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej:

  • w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 22%.
  • w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 12%.

W celu spełnienia Wnioskodawca powinien obligatoryjnie zaplanować pomiar 4 wskaźników, niezależnie od tego, czy na dzień opracowywania wniosku planuje zrekrutowanie do projektu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi:

1. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna),

2. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podjęły zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa),

3. Odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna),

4. Odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które podjęły zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa).

Należy pamiętać, że efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa są mierzone rozłącznie w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w związku z czym Wnioskodawca ma obowiązek zapewnienia pomiaru wskaźników dla obu grup oddzielnie.

 

Ponadto na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie projektu należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie należytej staranności w przygotowaniu wniosku w celu uniknięcia prostych błędów skutkujących negatywną oceną wniosków m.in. na:

  • prawidłowe wyliczenie wnoszonego wkładu własnego – należy pamiętać, iż procent wkładu własnego dla przedmiotowego konkursu nie może być mniejszy niż 20%, np. 19,99% gdyż projekt zostanie odrzucony z uwagi na niezgodność z Regulaminem konkursu;
  • poprawność wyliczenia kosztów pośrednich zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie konkursu (zgodnie z nowymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków nastąpiła zmiana sposobu wyliczania wysokości kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem, które uzależnione są obecnie od wartości kosztów bezpośrednich, a nie od wartości projektu ogółem);
  • wyliczenie średniego kosztu wsparcia na jedną osobę liczonego jako iloraz wartości projektu i liczby jego uczestników/czek, wyrażonej wskaźnikiem produktu: „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie”.

Należy bowiem pamiętać, że spełnianie lub niespełnianie kryteriów formalnych i kryteriów dostępu na etapie oceny formalnej jest oceniane według zasady 0/1, a spełnienie każdego z kryteriów jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Otrzymanie oceny negatywnej w min. jednym z kilkunastu kryteriów wiąże się z odrzuceniem wniosku o dofinansowanie.

Link do strony konkursu: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś