Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje o możliwości wystąpienia pomocy publicznej/pomocy de minimis w projektach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia, tj. w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, zawartym w piśmie z dn. 22 marca 2016 r. (znak: DZF.I.852.1.2016.PM.1), pomoc publiczna/pomoc de minimis może wystąpić w przypadku ponoszenia w projekcie wydatków w ramach cross-financingu i/lub środków trwałych oraz wykorzystywania ww. wydatków do działalności komercyjnej, w okresie realizacji projektu i/lub po jego zakończeniu.

  1. Wystąpienie pomocy publicznej/de minimis w okresie realizacji projektu

Wykorzystanie środków trwałych czy wydatków objętych cross – finacingiem zakupionych w ramach projektu do realizacji danego projektu finansowanego ze środków EFS, jak również wykorzystanie ww. sprzętu/infrastruktury/wyposażenia do wykonywania działalności komercyjnej. W takiej sytuacji ww. wydatki każdorazowo powinny zostać objęte regułami pomocy publicznej/de  minimis, proporcjonalnie do czasu, w jakim sprzęt lub infrastruktura zakupiona w ramach projektu były wykorzystywane do celów komercyjnej działalności w okresie realizacji projektu.

  1. Wystąpienie pomocy publicznej/de minimis po zakończeniu okresu realizacji projektu

Wykorzystanie środków trwałych czy wydatków objętych cross-financingiem zakupionych w ramach projektu, po jego zakończeniu do prowadzenia działalności komercyjnej powinno skutkować objęciem ww. wydatków regułami pomocy publicznej/de minimis. W związku  z powyższym, w sytuacji gdy beneficjent realizujący projekt, finansowany ze środków EFS, planuje wykorzystanie środków trwałych zakupionych w ramach projektu do działalności komercyjnej (w pełni lub nawet częściowo) wówczas ww. wydatek/wydatki powinny zostać objęte regułami pomocy publicznej/de minimis.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że w przypadku, gdy środki trwałe czy wydatki objęte regułami cross-finacingu, zakupione w  ramach projektu będą wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia usług finansowanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), należy przyjąć, iż powyższe wsparcie wyłączone jest spod reguł pomocy publicznej/de minimis.

Jednocześnie MJWPU sygnalizuje, iż analogicznie należy postępować w sytuacji innego rodzaju wsparcia realizowanego w projekcie, np.  wsparcia w postaci szkoleń dla personelu medycznego w zakresie merytorycznym związanym ze wsparciem udzielanym w ramach konkursów z Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. W takiej sytuacji, ww. wsparcie również powinno być weryfikowane pod kątem wystąpienia pomocy publicznej/pomocy de minimis. Zdaniem MJWPU wsparcie takie być powinno być uznane za pomoc publiczną/pomoc de minimis, w sytuacji, gdy podmiot  leczniczy , którego personel medyczny zostanie przeszkolony w ramach projektu prowadzi działalność komercyjną, której przedmiot pokrywa się z realizowanymi w projekcie szkoleniami personelu, a wsparcie w postaci przeszkolonego w projekcie personelu będzie wykorzystywane w prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności komercyjnej. W takiej sytuacji, koszty ww. szkolenia personelu należy objąć pomocą publiczną/pomocą de minimis, zaznaczając odpowiednie wydatki w budżecie szczegółowym projektu.

Mając na uwadze powyższe kwestia wystąpienia pomocy publicznej/de minimis w projektach złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-034.16 powinna być każdorazowa przeanalizowana pod ww. kątem. W związku  z powyższym zwracamy się z prośbą o umieszczenie we wniosku o dofinansowanie informacji dotyczących kwestii wystąpienia czy niewystąpienia przesłanek pomocy publicznej/de minimis.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś