Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje o możliwości wystąpienia pomocy publicznej/pomocy de minimis w projektach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia, tj. w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, zawartym w piśmie z dn. 22 marca 2016 r. (znak: DZF.I.852.1.2016.PM.1), pomoc publiczna/pomoc de minimis może wystąpić w przypadku ponoszenia w projekcie wydatków w ramach cross-financingu i/lub środków trwałych oraz wykorzystywania ww. wydatków do działalności komercyjnej, w okresie realizacji projektu i/lub po jego zakończeniu.

  1. Wystąpienie pomocy publicznej/de minimis w okresie realizacji projektu

Wykorzystanie środków trwałych czy wydatków objętych cross – finacingiem zakupionych w ramach projektu do realizacji danego projektu finansowanego ze środków EFS, jak również wykorzystanie ww. sprzętu/infrastruktury/wyposażenia do wykonywania działalności komercyjnej. W takiej sytuacji ww. wydatki każdorazowo powinny zostać objęte regułami pomocy publicznej/de  minimis, proporcjonalnie do czasu, w jakim sprzęt lub infrastruktura zakupiona w ramach projektu były wykorzystywane do celów komercyjnej działalności w okresie realizacji projektu.

  1. Wystąpienie pomocy publicznej/de minimis po zakończeniu okresu realizacji projektu

Wykorzystanie środków trwałych czy wydatków objętych cross-financingiem zakupionych w ramach projektu, po jego zakończeniu do prowadzenia działalności komercyjnej powinno skutkować objęciem ww. wydatków regułami pomocy publicznej/de minimis. W związku  z powyższym, w sytuacji gdy beneficjent realizujący projekt, finansowany ze środków EFS, planuje wykorzystanie środków trwałych zakupionych w ramach projektu do działalności komercyjnej (w pełni lub nawet częściowo) wówczas ww. wydatek/wydatki powinny zostać objęte regułami pomocy publicznej/de minimis.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że w przypadku, gdy środki trwałe czy wydatki objęte regułami cross-finacingu, zakupione w  ramach projektu będą wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia usług finansowanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), należy przyjąć, iż powyższe wsparcie wyłączone jest spod reguł pomocy publicznej/de minimis.

Jednocześnie MJWPU sygnalizuje, iż analogicznie należy postępować w sytuacji innego rodzaju wsparcia realizowanego w projekcie, np.  wsparcia w postaci szkoleń dla personelu medycznego w zakresie merytorycznym związanym ze wsparciem udzielanym w ramach konkursów z Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. W takiej sytuacji, ww. wsparcie również powinno być weryfikowane pod kątem wystąpienia pomocy publicznej/pomocy de minimis. Zdaniem MJWPU wsparcie takie być powinno być uznane za pomoc publiczną/pomoc de minimis, w sytuacji, gdy podmiot  leczniczy , którego personel medyczny zostanie przeszkolony w ramach projektu prowadzi działalność komercyjną, której przedmiot pokrywa się z realizowanymi w projekcie szkoleniami personelu, a wsparcie w postaci przeszkolonego w projekcie personelu będzie wykorzystywane w prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności komercyjnej. W takiej sytuacji, koszty ww. szkolenia personelu należy objąć pomocą publiczną/pomocą de minimis, zaznaczając odpowiednie wydatki w budżecie szczegółowym projektu.

Mając na uwadze powyższe kwestia wystąpienia pomocy publicznej/de minimis w projektach złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-034.16 powinna być każdorazowa przeanalizowana pod ww. kątem. W związku  z powyższym zwracamy się z prośbą o umieszczenie we wniosku o dofinansowanie informacji dotyczących kwestii wystąpienia czy niewystąpienia przesłanek pomocy publicznej/de minimis.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych