Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Komunikat

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że zgodnie z uchwałą nr 1463/276/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego dnia 26 września 2017 r., nastąpiła aktualizacja wzoru umów o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych tabelach zmian:

 • nr 1 (dla umów standardowych)
 • nr 2 (dla projektów, w których wartość wkładu publicznego – środków publicznych – nie przekracza w PLN równowartości w kwoty 100 000 EUR przeliczonej na PLN zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe zgodnie z ww. Wytycznymi).

Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-056/17

  

Tabela zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [ umowa standardowa]

  

Lp.

Miejsce zmiany

Dotychczasowy zapis

Proponowany zapis

Uzasadnienie/Uwagi

            1.

§ 1 pkt 5

„Dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć wartość wsparcia udzielonego Beneficjentowi ze środków publicznych przeznaczonego na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w związku z realizacją Projektu na podstawie Umowy;

„Dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć współfinansowanie Unii Europejskiej lub współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, wypłacane na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu;

Zmiana definicji zgodnie z ustawą wdrożeniową.

            2.

§ 1 pkt 11

„Podwójnym finansowaniu” – należy przez to rozumieć niedozwolone zrefundowanie (lub rozliczenie) całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków unijnych lub z dotacji krajowych, a w szczególności:

a)       zrefundowanie (lub rozliczenie) tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności,

b)       zrefundowanie (lub rozliczenie) kosztów podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.),

c)     zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji krajowej, a następnie zrefundowanie (lub rozliczenie) kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności,

d)    zrefundowanie wydatku poniesionego przez leasingodawcę na zakup dobra leasingowanego Beneficjentowi w ramach leasingu finansowego, a następnie zrefundowanie rat opłacanych przez Beneficjenta w związku z leasingiem tego dobra;

e)    otrzymanie refundacji ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności na wydatek, który wcześniej został sfinansowany z preferencyjnej pożyczki ze środków publicznych, oraz niedokonanie niezwłocznego zwrotu refundowanej części tej pożyczki.

Podwójne finansowanie zdefiniowane jest w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

            3.

§ 1 pkt 17

Zmiana numeracji pkt na 16

„Ustawie Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.);

„Ustawie Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579);

Aktualizacja publikatora aktu prawnego.

            4.

§ 1 pkt 21

Zmiana numeracji pkt na 20

„Wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wydatki poniesione przez Beneficjenta w związku z realizacją Projektu w ramach RPO WM 2014-2020, zgodnie z Umową, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zgodnie z prawem unijnym i krajowym, które kwalifikują się do Dofinansowania ze środków przeznaczonych na realizację RPO WM 2014-2020, w trybie określonym w Umowie;

„Wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wydatki poniesione przez Beneficjenta w związku z realizacją Projektu w ramach RPO WM 2014-2020, zgodnie z Umową, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, oraz zgodnie z prawem unijnym i krajowym, które kwalifikują się do Dofinansowania ze środków przeznaczonych na realizację RPO WM 2014-2020, w trybie określonym w Umowie;

 

Zmiana wynika z usunięcia z systemu wdrażania wytycznych programowych zgodnie z ustawą wdrożeniową.

            5.

§ 3 ust. 2 pkt 2

Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

Zmiana wynika z usunięcia z systemu wdrażania wytycznych programowych zgodnie z ustawą wdrożeniową.

            6.

§ 3 ust. 2 pkt 15

Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zmiana wynika z usunięcia z systemu wdrażania wytycznych programowych zgodnie z ustawą wdrożeniową.

            7.

§ 3 ust. 3

W przypadku, gdy zmianie uległy postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, do czasu dostosowania postanowień Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, obowiązują Wytyczne horyzontalne.

Zmiana wynika z usunięcia z systemu wdrażania wytycznych programowych zgodnie z ustawą wdrożeniową.

            8.

§ 3 ust. 4 Zmiana numeracji ustępu na 3

Beneficjent może wystąpić do MJWPU o interpretację postanowień Wytycznych wskazanych w ust. 2 pkt 1 i 2 w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Beneficjent może wystąpić do MJWPU o interpretację postanowień Wytycznych wskazanych w ust. 2 pkt 1  w zakresie kwalifikowalności wydatków.

 

Zmiana wynika z usunięcia z systemu wdrażania wytycznych programowych zgodnie z ustawą wdrożeniową.

            9.

§ 3 ust. 4

W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji projektu (po podpisaniu umowy o dofinansowanie) wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta, warunkiem ewentualnego ich stosowania w odniesieniu do wydatków poniesionych przed tym dniem oraz umów zawartych w wyniku postępowań przeprowadzonych zgodnie z wymogami określonymi w podrozdziale 6.5 Wytycznych przed dniem stosowania nowej wersji Wytycznych, jest przekazanie MJWPU informacji o tym fakcie, najpóźniej w dniu przedłożenia przedmiotowych wydatków we wniosku o płatność lub wniosku rozliczającym zaliczkę.

Dodano zapis zgodnie ze zmienionymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

          10.

§ 4 ust. 2

Koszty pośrednie Projektu rozliczane ryczałtem zdefiniowane w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, stanowią ………% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich.

Koszty pośrednie Projektu rozliczane ryczałtem zdefiniowane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, stanowią ………% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich.

 

Zmiana wynika z usunięcia z systemu wdrażania wytycznych programowych zgodnie z ustawą wdrożeniową.

          11.

§ 5 ust. 7

Beneficjent oraz Partnerzy ma/mają prawo do ponoszenia wydatków po okresie realizacji Projektu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem, że wydatki te dotyczą okresu realizacji Projektu oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową. W takim przypadku wydatki te mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile spełniają pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności wynikające z przepisów prawa.

Beneficjent oraz Partnerzy ma/mają prawo do ponoszenia wydatków po okresie realizacji Projektu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem, że wydatki te dotyczą okresu realizacji Projektu oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową. W takim przypadku wydatki te mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile spełniają pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności wynikające z przepisów prawa.

 

Zmiana wynika z usunięcia z systemu wdrażania wytycznych programowych zgodnie z ustawą wdrożeniową.

          12.

§ 21 ust. 9

Beneficjent stosuje Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie go dotyczącym, Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, a także respektuje uprawnienia IZ, MJWPU oraz powoływanych przez te instytucje zespołów kontrolujących, wynikające z ww. wytycznych, Umowy oraz posiadanych upoważnień.

Beneficjent stosuje Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie go dotyczącym, a także respektuje uprawnienia IZ, MJWPU oraz powoływanych przez te instytucje zespołów kontrolujących, wynikające z ww. wytycznych, Umowy oraz posiadanych upoważnień.

Zmiana wynika z usunięcia z systemu wdrażania wytycznych programowych zgodnie z ustawą wdrożeniową.

          13.

§ 28

Ust. 1-3

 1. Projekt rozliczany jest na etapie końcowego wniosku o płatność pod względem finansowym, proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we Wniosku o dofinansowanie Projektu. Reguła proporcjonalności weryfikowana jest przez IP według stanu na zakończenie realizacji Projektu na etapie weryfikacji końcowego wniosku o płatność.
 2. Zgodnie z regułą proporcjonalności:

1)   w przypadku niespełnienia kryterium zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny  Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, IP może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków rozliczonych w ramach Projektu za niekwalifikowalne,

2)   w przypadku nieosiągnięcia celu Projektu wyrażonego wskaźnikami produktu lub rezultatu bezpośredniego w zatwierdzonym Wniosku o dofinansowanie Projektu, IP uznaje wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach Projektu za niekwalifikowalne. Wysokość wydatków niekwalifikowalnych uzależniona jest od stopnia niezrealizowania celu Projektu. Wydatki niekwalifikowalne obejmują wydatki związane z tym zadaniem merytorycznym (zadaniami merytorycznymi), którego założenia nie zostały osiągnięte i kosztów pośrednich. Stopień nieosiągnięcia założeń Projektu określany jest przez IP.

 1. Instytucja Pośrednicząca może odstąpić od rozliczenia Projektu zgodnie z regułą proporcjonalności lub obniżyć wysokość środków tej regule podlegających, jeśli Beneficjent o to wnioskuje i należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeń, w szczególności wykaże swoje starania zmierzające do osiągnięcia założeń Projektu, lub w przypadku wystąpienia siły wyższej.
  1. Na etapie rozliczenia końcowego wniosku o płatność  kwalifikowalność wydatków w Projekcie oceniana jest w odniesieniu do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we Wniosku o dofinansowanie Projektu. Zasadność rozliczenia Projektu w oparciu o regułę proporcjonalności oceniana jest przez IP według stanu na zakończenie realizacji Projektu na etapie weryfikacji końcowego wniosku o płatność.
  2. Założenia merytoryczne Projektu, o których mowa w ust. 1, mierzone są poprzez wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego określone we Wniosku o dofinansowanie.
   1. Zgodnie z regułą proporcjonalności:

1)       w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych Projektu, IP może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków rozliczonych w ramach Projektu za niekwalifikowalne,

2)       wysokość wydatków niekwalifikowalnych uzależniona jest od stopnia  nieosiągnięcia założeń merytorycznych Projektu. Wydatki niekwalifikowalne z tytułu reguły proporcjonalności obejmują wydatki związane z zadaniem merytorycznym (zadaniami merytorycznymi), którego/ych założenia nie zostały osiągnięte oraz proporcjonalnie koszty pośrednie.

 1. Instytucja Pośrednicząca podejmuje decyzję o:

1)       odstąpieniu od rozliczenia Projektu zgodnie z regułą proporcjonalności w przypadku wystąpienia siły wyższej,

2)     obniżeniu wysokości albo odstąpieniu od żądania zwrotu wydatków niekwalifikowalnych z tytułu reguły proporcjonalności, jeśli Beneficjent o to wnioskuje i należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeń, w szczególności wykaże swoje starania zmierzające do osiągnięcia założeń Projektu.

Dostosowanie zapisów do zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

          14.

§ 37 pkt 7

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.);

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579);

Aktualizacja publikatora aktu prawnego.

          15.

Załącznik nr 3

6) Beneficjent nie zamierza skorzystać (na podstawie przepisów Ustawy o VAT) z prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i/lub usług
w związku z realizacją Projektu

6) Beneficjent nie zamierza skorzystać (na podstawie przepisów Ustawy o VAT i/lub innych przepisów krajowych) z prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i/lub usług w związku z realizacją Projektu.

Ponadto oświadczam, że w przypadku gdy zaistnieją przesłanki umożliwiające w przyszłości odzyskanie podatku VAT, zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej ze środków unijnych części podatku VAT.

Dostosowanie załącznika do zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

          16.

Zmiany redakcyjne wynikające z wprowadzenia zmian do zapisów umowy.

 

 

Tabela zmian nr 2 w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-056/17

 

 

Tabela zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [kwoty ryczałtowe].

 

Lp.

Miejsce zmiany

Dotychczasowy zapis

Proponowany zapis

Uzasadnienie/Uwagi

                    1.

pkt 7

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową;

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”;

Aktualizacja publikatora aktu prawnego.

                    2.

§ 1 pkt 5

„Dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć wartość wsparcia udzielonego Beneficjentowi ze środków publicznych przeznaczonego na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w związku z realizacją Projektu na podstawie Umowy;

„Dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć współfinansowanie Unii Europejskiej lub współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, wypłacane na podstawie Umowy
o dofinansowanie projektu;

Zmiana definicji zgodnie z ustawą wdrożeniową

                    3.

§ 1 pkt 11

„Podwójnym finansowaniu” – należy przez to rozumieć niedozwolone zrefundowanie (lub rozliczenie) całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków unijnych lub z dotacji krajowych, a w szczególności:

a)       zrefundowanie (lub rozliczenie) tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności,

b)       zrefundowanie (lub rozliczenie) kosztów podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.),

c)     zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji krajowej, a następnie zrefundowanie (lub rozliczenie) kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności,

d)    zrefundowanie wydatku poniesionego przez leasingodawcę na zakup dobra leasingowanego Beneficjentowi w ramach leasingu finansowego, a następnie zrefundowanie rat opłacanych przez Beneficjenta w związku z leasingiem tego dobra;

e)    otrzymanie refundacji ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności na wydatek, który wcześniej został sfinansowany z preferencyjnej pożyczki ze środków publicznych, oraz niedokonanie niezwłocznego zwrotu refundowanej części tej pożyczki.

 

Podwójne finansowanie zdefiniowane jest w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

                    4.

§ 1 pkt 17

Zmiana numeracji pkt na 16

„Ustawie Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.);

 

„Ustawie Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579);

Aktualizacja publikatora aktu prawnego.

                    5.

§ 1 pkt 21

Zmiana numeracji pkt na 20

„Wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wydatki poniesione przez Beneficjenta w związku z realizacją Projektu w ramach RPO WM 2014-2020, zgodnie z Umową, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zgodnie z prawem unijnym i krajowym, które kwalifikują się do Dofinansowania ze środków przeznaczonych na realizację RPO WM 2014-2020, w trybie określonym w Umowie;

„Wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wydatki poniesione przez Beneficjenta w związku z realizacją Projektu w ramach RPO WM 2014-2020, zgodnie z Umową, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, oraz zgodnie z prawem unijnym i krajowym, które kwalifikują się do Dofinansowania ze środków przeznaczonych na realizację RPO WM 2014-2020, w trybie określonym w Umowie;

 

Zmiana wynika z usunięcia z systemu wdrażania wytycznych programowych zgodnie z ustawą wdrożeniową.

                    6.

§ 2 ust. 7

Po zawarciu niniejszej umowy nie może zostać zmieniony sposób rozliczania Projektu

Dostosowanie zapisów do znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

                    7.

§ 3 ust. 2 pkt 2

Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

Zmiana wynika z usunięcia z systemu wdrażania wytycznych programowych zgodnie z ustawą wdrożeniową.

                    8.

§ 3 ust. 2 pkt 15

Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zmiana wynika z usunięcia z systemu wdrażania wytycznych programowych zgodnie z ustawą wdrożeniową.

                    9.

§ 3 ust. 3

W przypadku, gdy zmianie uległy postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, do czasu dostosowania postanowień Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, obowiązują Wytyczne horyzontalne.

Zmiana wynika z usunięcia z systemu wdrażania wytycznych programowych zgodnie z ustawą wdrożeniową.

                  10.

§ 3 ust. 4

Zmiana numeracji ustępu na 3

Beneficjent może wystąpić do MJWPU o interpretację postanowień Wytycznych wskazanych w ust. 2 pkt 1 i 2 w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Beneficjent może wystąpić do MJWPU o interpretację postanowień Wytycznych wskazanych w ust. 2 pkt 1  w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Zmiana wynika z usunięcia z systemu wdrażania wytycznych programowych zgodnie z ustawą wdrożeniową.

                  11.

§ 4 ust. 2

Koszty pośrednie Projektu rozliczane ryczałtem zdefiniowane w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, stanowią ………% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich.

Koszty pośrednie Projektu rozliczane ryczałtem zdefiniowane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, stanowią ………% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich.

 

Zmiana wynika z usunięcia z systemu wdrażania wytycznych programowych zgodnie z ustawą wdrożeniową.

                  12.

§ 5 ust. 5

Potencjalna ocena kwalifikowalności wydatków dokonywana jest na etapie wyboru Wniosku o dofinansowanie projektu, natomiast potwierdzenie kwalifikowalności dokonywane jest podczas realizacji projektu, na etapie weryfikacji wniosków o płatność przedkładanych przez Beneficjenta  tj. podczas tzw. kontroli administracyjnej wydatków, a także kontroli w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta, zarówno doraźnych, jak i na zakończenie realizacji projektu oraz kontroli przeprowadzanych przez inne instytucje systemu wdrażania w szczególności IZ, Instytucję Certyfikującą, Instytucję Audytową, a także kontroli przeprowadzanych przez instytucje spoza systemu wdrażania np. Urząd Zamówień Publicznych, UKS, organy ścigania etc.

Potencjalna ocena kwalifikowalności wydatków dokonywana jest na etapie wyboru Wniosku o dofinansowanie projektu, natomiast potwierdzenie kwalifikowalności dokonywane jest podczas realizacji projektu, na etapie weryfikacji wniosków o płatność przedkładanych przez Beneficjenta  tj. podczas tzw. kontroli administracyjnej wydatków, a także kontroli w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta, zarówno doraźnych, jak i na zakończenie realizacji projektu oraz kontroli przeprowadzanych przez inne instytucje systemu wdrażania w szczególności IZ, Instytucję Certyfikującą, Instytucję Audytową, a także kontroli przeprowadzanych przez instytucje spoza systemu wdrażania np. Urząd Zamówień Publicznych,  organy ścigania etc.

Korekta zapisu poprzez usunięcie nazwy UKS.

                  13.

§ 5 ust. 7

Beneficjent oraz Partnerzy ma/mają prawo do ponoszenia wydatków po okresie realizacji Projektu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem, że wydatki te dotyczą okresu realizacji Projektu oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową. W takim przypadku wydatki te mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile spełniają pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności wynikające z przepisów prawa.

Beneficjent oraz Partnerzy ma/mają prawo do ponoszenia wydatków po okresie realizacji Projektu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem, że wydatki te dotyczą okresu realizacji Projektu oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową. W takim przypadku wydatki te mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile spełniają pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności wynikające z przepisów prawa.

Zmiana wynika z usunięcia z systemu wdrażania wytycznych programowych zgodnie z ustawą wdrożeniową.

                  14.

§ 10 ust. 7

Po zakończeniu Projektu Beneficjent zobowiązuje się przekazać w terminie … dni kalendarzowych ostateczne dane na temat realizacji wskaźnika/wskaźników ….(nazwa wskaźnika/wskaźników) oraz (o ile dotyczy) stopnia spełnienia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej zarówno w wymiarze społecznym jak i zatrudnieniowym, od czego jest uwarunkowane zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność i rozliczenie Projektu

Po zakończeniu Projektu Beneficjent zobowiązuje się przekazać w terminie … dni kalendarzowych ostateczne dane na temat realizacji wskaźnika/wskaźników ….(nazwa wskaźnika/wskaźników) oraz (o ile dotyczy) stopnia spełnienia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej, od czego jest uwarunkowane zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność i rozliczenie Projektu

Dostosowanie zapisów do zapisów wzoru umowy  o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX i X

                  15.

§ 11 ust. 3
przypis 21

W przypadku dochodów, które zostały przewidziane we wniosku mają zastosowanie przepisy odrębne, w szczególności rozporządzenia przywołanego w § 15 ust. 1.

W przypadku dochodów, które zostały przewidziane we wniosku mają zastosowanie przepisy odrębne, w szczególności rozporządzenia przywołanego w § 13 ust. 1.

Korekta odwołania z § 15 na § 13

                  16.

§ 12 ust.6

W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków zgodnie z ust. 3 Instytucja Pośrednicząca, po przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn.zm.), wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Od ww. decyzji Beneficjentowi przysługuje odwołanie do Instytucji Zarządzającej.

W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków zgodnie z ust. 3 Instytucja Pośrednicząca, po przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Od ww. decyzji Beneficjentowi przysługuje odwołanie do Instytucji Zarządzającej.

Aktualizacja publikatora aktu prawnego.

                  17.

§ 19 ust. 9

Beneficjent stosuje Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie go dotyczącym, Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, a także respektuje uprawnienia IZ, MJWPU oraz powoływanych przez te instytucje zespołów kontrolujących, wynikające z ww. wytycznych, Umowy oraz posiadanych upoważnień.

Beneficjent stosuje Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie go dotyczącym, a także respektuje uprawnienia IZ, MJWPU oraz powoływanych przez te instytucje zespołów kontrolujących, wynikające z ww. wytycznych, Umowy oraz posiadanych upoważnień.

Zmiana wynika z usunięcia z systemu wdrażania wytycznych programowych zgodnie z ustawą wdrożeniową.

                  18.

§ 24 ust 1-3

 1. Projekt rozliczany jest na etapie końcowego wniosku o płatność pod względem finansowym, proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we Wniosku o dofinansowanie Projektu. Reguła proporcjonalności weryfikowana jest przez IP według stanu na zakończenie realizacji Projektu na etapie weryfikacji końcowego wniosku o płatność.
 2. Zgodnie z regułą proporcjonalności w przypadku niespełnienia kryterium zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny  Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, IP może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków rozliczonych w ramach Projektu za niekwalifikowalne,
 3. Instytucja Pośrednicząca może odstąpić od rozliczenia Projektu zgodnie z regułą proporcjonalności lub obniżyć wysokość środków tej regule podlegających, jeśli Beneficjent o to wnioskuje i należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeń, w szczególności wykaże swoje starania zmierzające do osiągnięcia założeń Projektu, lub w przypadku wystąpienia siły wyższej.

 1. Na etapie rozliczenia końcowego wniosku o płatność kwalifikowalność wydatków w Projekcie oceniana jest w odniesieniu do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we Wniosku o dofinansowanie Projektu. Zasadność rozliczenia Projektu w oparciu o regułę proporcjonalności oceniana jest przez IP według stanu na zakończenie realizacji Projektu na etapie weryfikacji końcowego wniosku o płatność.
 2. Założenia merytoryczne Projektu, o których mowa w ust. 1, mierzone są poprzez wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego określone we Wniosku o dofinansowanie.
 3. Zgodnie z regułą proporcjonalności w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych Projektu, IP może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków rozliczonych w ramach Projektu za niekwalifikowalne.
 4. Instytucja Pośrednicząca podejmuje decyzję o:

1)   odstąpieniu od rozliczenia Projektu zgodnie z regułą proporcjonalności w przypadku wystąpienia siły wyższej;

2)   obniżeniu wysokości albo odstąpieniu od żądania zwrotu wydatków niekwalifikowalnych z tytułu reguły proporcjonalności, jeśli Beneficjent o to wnioskuje i należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeń, w szczególności wykaże swoje starania zmierzające do osiągnięcia założeń Projektu.

Dostosowanie zapisów do znowelizowanych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

                  19.

§ 33 pkt 4

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.);

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.);

Aktualizacja publikatora aktu prawnego.

                  20.

§ 33 pkt 6

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.);

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);

Aktualizacja publikatora aktu prawnego.

                  21.

§ 33 pkt 7

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.);

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579);

Aktualizacja publikatora aktu prawnego.

                  22.

§ 33 pkt  9

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z późn. zm.);

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311)

Aktualizacja publikatora aktu prawnego.

                  23.

Załącznik nr 3

6) Beneficjent nie zamierza skorzystać (na podstawie przepisów Ustawy o VAT) z prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i/lub usług
w związku z realizacją Projektu

6) Beneficjent nie zamierza skorzystać (na podstawie przepisów Ustawy o VAT i/lub innych przepisów krajowych) z prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i/lub usług w związku z realizacją Projektu.

Ponadto oświadczam, że w przypadku gdy zaistnieją przesłanki umożliwiające w przyszłości odzyskanie podatku VAT, zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej ze środków unijnych części podatku VAT.

Dostosowanie załącznika do zmienionych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

                  24.

Załącznik nr 6

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.)

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)

Aktualizacja publikatora aktu prawnego.

               25.        16

Zmiany redakcyjne wynikające z wprowadzenia zmian do zapisów umowy.

 

Pozostałe postanowienia przedmiotowych załączników pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia. Załączniki do ogłoszonego konkursu zaktualizowano zgodnie z opisanymi powyżej zmianami.

Link do strony konkursu: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, RPMA.09.01.00-IP.01-14-056/17

Pliki do pobrania

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś