Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-035/17 nastąpiła aktualizacja Regulaminu konkursu. Wersją obowiązującą Regulaminu jest wersja 1.2.

Powyższe podyktowane zostało koniecznością dostosowania zapisów rozdziału nr 9 Zasady finansowania Regulaminu konkursu do wymogów Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 z dnia 19 września 2016 r. (obowiązujących od 14.10.2016 r.). W związku z powyższym Wnioskodawcy aplikujący ośrodki w ramach przedmiotowego konkursu zobowiązani są do stosowania warunków kwalifikowalności określonych w ww. Wytycznych.

W rezultacie zmian wskazanych powyżej zaktualizowana została również umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 wraz z załącznikami (Załącznik nr 6 do przedmiotowego Regulaminu konkursu).

Mając na uwadze powyższe zmiany, informujemy, że termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu został wydłużony do dnia 22 lutego br. do godz.15.00.

Link od storny konkursu: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych