Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-035/17 nastąpiła aktualizacja Regulaminu konkursu. Wersją obowiązującą Regulaminu jest wersja 1.2.

Powyższe podyktowane zostało koniecznością dostosowania zapisów rozdziału nr 9 Zasady finansowania Regulaminu konkursu do wymogów Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 z dnia 19 września 2016 r. (obowiązujących od 14.10.2016 r.). W związku z powyższym Wnioskodawcy aplikujący ośrodki w ramach przedmiotowego konkursu zobowiązani są do stosowania warunków kwalifikowalności określonych w ww. Wytycznych.

W rezultacie zmian wskazanych powyżej zaktualizowana została również umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 wraz z załącznikami (Załącznik nr 6 do przedmiotowego Regulaminu konkursu).

Mając na uwadze powyższe zmiany, informujemy, że termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu został wydłużony do dnia 22 lutego br. do godz.15.00.

Link od storny konkursu: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych