Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że dla konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-095/20 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu nastąpiła aktualizacja Regulaminu konkursu. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian:

  • nr 1 zmiana zapisów Regulaminu konkursu;

Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.

 

Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-095/20

Tabela zmian do Regulaminu konkursu

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Obecny zapis Uzasadnienie/Uwagi
       1.          1. Rozdział 13. Przygotowanie i złożenie wniosku
o dofinansowanie
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 26.06.2020 r. od godz. 00:00 do 31.08.2020 r. do godz. 15:00. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 26.06.2020 r. od godz. 00:00 do 30.09.2020 r. do godz. 15:00. Zgodnie z decyzją

Zarządu Województwa Mazowieckiego.

2. Rozdział 18. Zakończenie oceny i rozstrzygnięcie konkursu IOK informuje, że:

a) termin rozstrzygnięcia  konkursu przypadnie na luty 2021 r. (termin orientacyjny),

b) czas trwania poszczególnych etapów konkursu wyniesie odpowiednio:

• wstępna weryfikacja w zakresie warunków formalnych oraz występowania oczywistych omyłek – nie później niż 10 dni od daty złożenia wniosku tj. wrzesień2020 r.,

• ocena formalna w terminie nie późniejszym niż 45 dni od dnia zakończenia naboru wniosków tj. październik 2020 r.

• ocena merytoryczna w terminie nie późniejszym, niż 120 dni od dnia zatwierdzenia Protokołu z prac KOP po ocenie formalnej tj. luty 2021 r.

• etap negocjacji – wynosi 30 dni i jest liczony od terminów oceny merytorycznej.

IOK informuje, że:

a) termin rozstrzygnięcia  konkursu przypadnie na marzec 2021 r. (termin orientacyjny),

b) czas trwania poszczególnych etapów konkursu wyniesie odpowiednio:

• wstępna weryfikacja w zakresie warunków formalnych oraz występowania oczywistych omyłek – nie później niż 10 dni od daty złożenia wniosku tj. październik 2020 r.,

• ocena formalna w terminie nie późniejszym niż 45 dni od dnia zakończenia naboru wniosków tj. listopad              2020 r.

• ocena merytoryczna w terminie nie późniejszym,                 niż 120 dni od dnia zatwierdzenia Protokołu z prac KOP po ocenie formalnej tj. marzec 2021 r.

• etap negocjacji – wynosi 30 dni i jest liczony od terminów oceny merytorycznej.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych