Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Rozwijanie kompetencji kluczowych, nauczanie oparte na metodzie eksperymentu, a także rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów to główne założenia konkursu, który Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uruchomi już pod koniec marca 2018 r. Wnioskodawcy do 19 kwietnia będą mogli składać wnioski, pula pieniędzy na konkurs to ponad 3,2 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

 

 

 

 

Przemiany cywilizacyjne i kulturowe wymusiły zmiany w podejściu do nauki. Obecna edukacja dzieci i młodzieży powinna kłaść nacisk na  rozwijania kompetencji, które są niezbędne „tu i teraz” oraz w przyszłości. Kolejny raz fundusze unijne wspierają rozwój edukacji poprzez dofinansowanie szkół lub placówek oświatowych oraz obejmują wsparciem kadrę nauczycielską.

Nauka przez całe życie

Od 30 marca 2018 r. wnioskodawcy będą mogli składać wnioski na projekty wspierające przedsięwzięcia i działania rozwijające u uczniów kompetencje kluczowe (znajomość języków obcych, umiejętności matematyczno-przyrodnicze, znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych) i umiejętności uniwersalne (m.in. kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, umiejętność rozumienia) już na poziomie szkoły podstawowej i aż do szkoły średniej. W ramach realizowanych projektów, możliwa będzie:

  • realizacja projektów edukacyjnych,
  • realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych,
  • wdrożenie nowych form i programów nauczania,
  • realizacja różnych form rozwijających uzdolnienia,
  • tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych,
  • organizacja kółek zainteresowań, warsztatów oraz laboratoriów dla uczniów.

W realizacji programów edukacyjnych pomocne będzie nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły, np. z przedsiębiorcami lub zrzeszeniami przedsiębiorców. Do osiągania celów przyczynią się także zajęcia dla uczniów organizowane poza lekcjami lub poza szkołą.

Warunki do nauki

Wpływ na sytuację uczniów na przyszłym rynku pracy będą miały kompetencje kluczowe, m.in. w zakresie matematyki i wiedzy przyrodniczej, a także kompetencje  informatyczne. Unijne fundusze będzie można przeznaczyć np. na wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki. Dodatkowo, na kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, np. nauka programowania, udział w szkolnych kółkach programistycznych czy  dodatkowe zajęcia realizowane na podstawie opracowanych scenariuszy.

Szkoły i placówki systemu oświaty biorące udział w projekcie, zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia konieczne do realizacji programów informatycznych. Wnioskodawca zapewni także szkołom odpowiednią infrastrukturę sieciowo-usługową, z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Proces kształtowania i rozwijania w sobie kompetencji kluczowych trwa przez całe życie. Ten ważny proces znalazł możliwość finansowania w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w którym przygotowano ofertę umożliwiającą zdobywanie kompetencji kluczowych przez osoby w każdym wieku. Od poziomu nauczania, jaki oferuje dana placówka, zależy dynamika późniejszego naszego sukcesu zawodowego – podkreśla Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Grupa docelowa

Projekty realizowane w ramach konkursu skierowane będą do:

  • uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi);

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 będą mogły ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) z obszaru objętego Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020. Konkurs nie jest przeznaczony dla szkół zawodowych.

Na konkurs zarezerwowane są środki w wysokości 3 287 700,74 zł. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Beneficjenci mogą liczyć na poziom dofinansowania aż 95%.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursie z Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT dostępne są na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-1-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-poddzialanie-10-1-2-edukacja-ogolna-w-ramach-zit-rpma-10-01-02-ip-01-14-067-18/

Wnioski o dofinansowanie można składać od 30 marca 2018 r. do 19 kwietnia 2018 r. i wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0. Nabór prowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 23 konkursy na ok. 490 mln zł.

Informacja i promocja

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś