Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ponad 28,8 mln zł z nowego RPO WM do wzięcia. Od 30 listopada 2015r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski dla projektów dostosowujących region do zmian klimatycznych oraz dla tych, mających wpływ na ochronę bioróżnorodności. Przyszli wnioskodawcy już mogą korzystać z dokumentacji konkursowych.

Celem pierwszego naboru z Działania RPO WM 5.1 będzie realizacja projektów polegających na budowie systemu wczesnego ostrzegania przed katastrofami. System taki powinien być złożony z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem. Wnioskodawca będzie mógł zaprojektować punkty alarmowe, które składają się z instalacji antenowej, syreny elektronicznej o mocy 300W lub większej, modułu radiowego do włączania syren (IP i/lub radio cyfrowe). Dodatkowo, wsparciu podlegać będzie zakup centrum sterowania i kontroli (panel).

Kto się może ubiegać?

Dotacje skierowane są do mazowieckich samorządów, ich jednostek organizacyjnych, podmiotów wykonujących usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd; do PGL Lasy Państwowe i jego jednostek organizacyjnych.

Ważne

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów to 5 mln euro/ok. 21,2 mln zł. Istotna informacja: projekty będą realizowane bez pomocy publicznej, a maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 80%. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2017r.
Planowana inwestycja musi spełniać wymagania wynikające z Rekomendacji Wojewody Mazowieckiego dla budowy zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM. 

Kolejny nabór prowadzony będzie dla Działania RPO WM 5.4 na projekty chroniące bioróżnorodności.Unijne wsparcie dedykowane będzie na opracowanie planów ochrony obszarów cennych przyrodniczo i wyłącznie dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody.

Kto się może ubiegać?

O dotacje w tym zakresie będą mogły ubiegać się jst i podległe im jednostki, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną oraz zarządzające lub sprawujące nadzór nad rezerwatem. Co ważne, przy składaniu wniosku aplikacyjnego należy pamiętać, że w przypadku opracowania planów ochrony dla rezerwatu przyrody, plan zatwierdzany jest przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, natomiast w przypadku parku krajobrazowego plan zatwierdza Sejmik Województwa Mazowieckiego. Tutaj również poziom dofinansowania to 80%, a czas realizacji projektu nie może przekroczyć 30 czerwca 2019r.

Budżet tego naboru to 200 000 euro/ ok. 848 tys. zł, tutaj także realizacja projektów bez pomocy publicznej ale w ramach pomocy de minimis w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Trzeci nabór, również z Działania 5.4, wspierał będzie trzy typy projektów. Pierwszy to typ projektów związanych z poprawą lub budową infrastruktury bytowania chronionych gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury, takiej jak pracownie badawcze, wylęgarnie jaj i ikry, azyle dla zwierząt, pogłębianie i oczyszczanie naturalnych zbiorników wodnych, budowa zastawek i innych urządzeń wodnych w celu poprawy siedlisk bytowania chronionych gatunków, urządzenia do inwentaryzacji i monitoringu gatunków.

Kolejna możliwość wsparcia to projekty z zakresu ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów poza miejscem ich naturalnego występowania oraz ochrona skał, skamieniałości i minerałów w miejscach ich przechowywania (ex situ), a także ochrona gatunków roślin, zwierząt, grzybów i elementów przyrody nieożywionej w miejscach ich naturalnego występowania (in situ). W tym zakresie projekty powinny być ukierunkowane na usuwanie obcych gatunków inwazyjnych z terenów przyrodniczych, wysiew nasion, wykaszanie i odkrzaczanie terenów, wprowadzanie na stare miejsca bytowania rodzimych gatunków zwierząt i roślin.

Trzeci typ to projekty ukierunkowane na niwelowanie negatywnych skutków ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo, a także na działania promujące lokalne zasoby przyrodnicze. Ważny będzie rozwój edukacyjnych form ochrony przyrody, a także wyznaczanie ścieżek rowerowych, budowa wież i pomostów widokowych czy zainwestowanie w turystykę kajakową.

Kto się może ubiegać?

We wszystkich trzech typach projektów, wnioski o unijną dotację mogą składać jst, ich związki i stowarzyszenia oraz te posiadające osobowość prawną, podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jst, podmioty wybrane zgodnie z ustawą prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 907 z późn. zm.), PGL Lasy Państwowe.

Finansowa pula konkursu to 1,6 mln euro/ 6,7 mln zł. Zakończenie realizacji projektu musi nastąpić do 30 czerwca 2019r., w tym przypadku projekty mogą być realizowane w partnerstwie. Realizacja inwestycji bez pomocy publicznej ale w ramach pomocy de minimis (szczegóły w dokumentacji konkursowej), poziom dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych.

Czas trwania wszystkich naborów to: od 30 listopada 2015 roku do 30 grudnia 2015 roku.

Mniej biurokracji

Jest łatwiej i szybciej. Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w okresie naboru w systemie informatycznym MEWA 2.0., dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/. To udogodnienie, bowiem wniosek wysyłany jest w tylko w formie elektronicznej.

Wysyłany wniosek musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Przypominamy, że jeszcze w tym roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosi kolejnych 8 naborów wniosków, przeznaczając na wsparcie wnioskodawców ok. 160 mln zł.

Edyta Al-Tawil
Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Tel. 22 542 27 34
e-mail: media@mazowia.eu

Pliki do pobrania

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś