Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Od 1 września Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie przyjmowała wnioski na działania związane z integracją społeczną i aktywizacją zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Szczególne wsparcie kierowane będzie do osób z niepełnosprawnościami. Wnioskodawcy mają tylko 18 dni na złożenie swojego projektu. Na konkurs przeznaczona jest kwota w wysokości ponad 26,7 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

To będzie drugi nabór wniosków w 2017 r. na dofinansowanie projektów, których celem będzie integracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa. Uczestnicy projektów będą mogli skorzystać m.in. z usług reintegracji oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej. Wspierane będzie także zatrudnienie w zakładach aktywności zawodowej, i co ważne, realizowane działania pomogą przygotować uczestników do zatrudnienia na otwartym rynku pracy i w podmiotach ekonomii społecznej (PES).

Pomoc kierowana będzie na przeprowadzenie diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów osób zakwalifikowanych do udziału w projektach. Następnie planowane będzie wsparcie, np.: aktywna integracja, która wzmocni kompetencje społeczne, takie jak zaradność, samodzielność i aktywność społeczna. Istotne będą porady z  socjoterapeutą, psychologiem, prawnikiem czy mediatorem.

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym potrzebują również mocniejszych kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. Realizowane działania powinny umożliwić tym osobom powrót do życia społecznego, powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. W ramach konkursu organizowane będą warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych i praca metodą mentoringu. Elementem projektu będzie również praca socjalna w ramach różnych form kontraktu socjalnego, prace społecznie użyteczne, staże i praktyki zawodowe.

Dzięki realizowanym projektom, pracodawcy będą mogli utworzyć nowe, wyposażyć lub doposażyć stanowiska pracy, w szczególności na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością. Uczestnicy projektów skorzystają również z porad specjalistów w zakresie pośrednictwa pracy czy zatrudnienia wspieranego itp. Nie zabraknie także edukacji. Dofinansowane będą działania, które dostosują wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe uczestników do potrzeb rynku pracy, np.: kursy i szkolenia  zawodowe, zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia – podkreśla Elżbieta Szymanik, zastępca Dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Elementem projektów powinna być także eliminacja lub łagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, np.: finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych, terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin, dodatkowo udział w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc  w rodzinie lub udział w programach psychoterapii /programach terapeutycznych dla osób uzależnionych.

Usługi aktywnej integracji mogą mieć charakter wsparcia indywidualnego (adresowanego do osoby), rodzinnego (adresowanego do rodziny) oraz środowiskowego (adresowanego do określonego środowiska).

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 będą mogły ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych; podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia; urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe; instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego; jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej (jopis); PES, organizacje pozarządowe; partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.

Termin na składanie wniosków to 1-18 września 2017r.,  pula zarezerwowanych środków wynosi 26 741 514,38 zł. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi dla projektów OPS i PCPR 80%, dla pozostałych projektów 95%. Projekty będą mogły być realizowane w partnerstwie.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0., a dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie można uzyskać w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na stronie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś