Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Rozwój środowiskowych usług społecznych, poprawa dostępu do usług opiekuńczych, a także działania wspierające opiekunów osób niesamodzielnych to założenia konkursu, w ramach którego już można składać wnioski do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Czas trwania naboru jest krótki, tylko 16 dni.

Na wnioskodawców czeka ponad 34 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

 

 

Zapewnienie osobom niesamodzielnym wsparcia i opieki w życiu codziennym, to jedna z najistotniejszych kwestii starzejącego się społeczeństwa. Pomoc potrzebna jest także rodzinom i opiekunom tych osób.

 

Trwa nabór

Kompleksowe programy dotyczące usług społecznych i opiekuńczych mogą być realizowane dzięki funduszom unijnym. Już teraz Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Na dofinansowanie mogą liczyć projekty poprawiające dostępność do usług opiekuńczych oraz usług asystenta w zastępstwie za opiekunów z rodziny. Realizowane projekty powinny także zwiększać zakres i jakość usług świadczonych w lokalnej społeczności, np. sąsiedzkie usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne w miejscu zamieszkania lub dzienne formy usług opiekuńczych.

Wnioskodawcy będą mogli wykorzystać w swoich projektach nowoczesne technologie informacyjno– komunikacyjne, np. teleopiekę.

Konkretne wsparcie czeka na opiekunów osób niesamodzielnych i starszych. Będą to szkolenia, zajęcia praktyczne, oraz wymiana doświadczeń, której celem będzie zwiększenie umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. Opiekunowie będą mogli korzystać ze specjalistycznych porad, np. psychologa, otrzymają także niezbędną wiedzę, jak korzystać z obecnie dostępnych systemów wsparcia.

W ramach projektu będzie można tworzyć miejsca krótkiego pobytu, np. opieka całodobowa lub dzienna. Dodatkowo możliwe będzie sfinansowanie usługi asystenta lub usługi opiekuńczej. Taka forma wsparcia odciąży rodzinę i opiekunów osób niesamodzielnych, którzy będą mogli normalnie żyć: wrócić na rynek pracy, dokształcać się. Kompleksowe wsparcie będzie polegało również na przygotowaniu, a potem utworzeniu wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego. Zaplanowano pomoc w doborze takiego sprzętu, treningi samoobsługi z użyciem wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie warunków do opieki domowej.

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych):

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • urzędy administracji publicznej,
  • jednostki budżetowe,
  • instytucje rynku pracy,
  • jednostki zatrudnienia socjalnego,
  • podmioty aktywnie zaangażowane w integrację społeczną i wsparcie rodziny,
  • środowiskowe domy samopomocy.

Konkurs trwa od 26 lutego do 13 marca 2018 roku. Pula dostępnych pieniędzy to 34 021 260,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93%, a minimalna wartość projektu to 100 tys. zł.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0., a dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie można uzyskać w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-2-uslugi-spoleczne-i-uslugi-opieki-zdrowotnej-poddzialanie-9-2-1-zwiekszenie-dostepnosci-uslug-spolecznych-rpma-09-02-01-ip-01-14-066-18/

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu.
Na 2018 r. zaplanowano 23 konkursy na ok. 490 mln zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś