Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w partnerstwie z niemieckim konsorcjum u.bus GmbH i Bildungsmakrt e.V. z Berlina zrealizowała pierwszą edycję projektu mobilności ponadnarodowej pn. „Job Destination Europe”. Celem projektu jest przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób młodych i przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy poprzez organizację praktyk w kraju partnerskim. Staże uczestników projektu tj. młodzieży z Berlina odbyły się  w Warszawie w okresie 24.10-23.12 2016 r.

Pomysł realizacji projektu „Job Destination Europe” (JDE) zrodził się w rezultacie wdrażania projektu ponadnarodowego pn. „Job Destination Airport” w ramach programu IdA (Integration durch Austausch, Integracja przez wymianę) finansowanego przez Niemieckie Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Projekt „Job Destination Airport” miał na celu wzrost zatrudnienia młodych, bezrobotnych Berlińczyków w branży lotniskowej (logistyka, sprzedaż, hotelarstwo i gastronomia, turystyka, usługi, transport, ochrona itp.) poprzez praktyki na innych europejskich lotniskach. Partnerami projektu były: Szwecja (Sztokholm), Francja (Marsylia), Holandia (Amsterdam/Rotterdam) oraz Finlandia (Helsinki). Projekt zrealizowano w latach 2009-2014, uczestniczyło w nim 200 osób z pięciu w/w krajów. Wartość wdrożonego projektu to około 2,5 mln EUR.

Projekt pod nazwą „Job Destination Europe” jest kontynuacją projektu „Job Destination Airport”

Konsorcjum projektowe reprezentowane przez niemieckie firmy: u.bus GmbH oraz Bildungsmarkt e.V.  kontynuuje program wymiany IdA w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej ze środków EFS. Celem projektu „Job Destination Europe” jest wzrost zatrudnienia osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy poprzez promocję mobilności i współpracy międzynarodowej. Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku od 18 do 35 lat, a w szczególności grupy defaworyzowane tzw. NEET – młodzi pozostający poza rynkiem pracy i jakąkolwiek formą edukacji.

Programy Mobilności Ponadnarodowej, w ramach których realizowany jest projekt „Job Destination Europe”,  stanowią ważne narzędzie realizacji polityk Unii Europejskiej w odniesieniu do ograniczania bezrobocia młodzieży i rozpowszechniania idei mobilności. Podstawą programów jest dobrowolne porozumienie pomiędzy niektórymi państwami członkowskimi, regionami UE i przedstawicielami sektora prywatnego oraz NGO w sprawie realizacji działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczących mobilności osób młodych w ramach ich krajowych i/lub regionalnych programów operacyjnych. Podstawą prawną dla działań zaplanowanych w ramach Programów Mobilności Ponadnarodowej jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, na mocy którego EFS wspiera: „trwałą integrację na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych” oraz „państwa członkowskie wspierają współpracę ponadnarodową w celu promowania wzajemnego uczenia się, zwiększając przez to skuteczność polityk wspieranych przez EFS”.

Głównym celem tego typu projektów jest wzrost zatrudnienia osób młodych poprzez promocję mobilności i współpracy ponadnarodowej

Celem szczegółowym projektu „Job Destination Europe” jest wsparcie uczestników w zdobywaniu wiedzy, doświadczenia i praktycznych umiejętności z ukierunkowaniem na sektory usług międzynarodowych takie jak: turystyka, hotelarstwo, gastronomia, logistyka, sprzedaż. Projekt JDE realizowany jest w partnerstwie z Holandią,  Francją i Polską. Uczestnikami projektu są osoby młode, które zgodnie z założeniami projektodawcy odbywają praktyki w firmach lub organizacjach pozarządowych przez okres 9 – 10 tygodni.

W polskiej edycji projektu grupa uczestników licząca 8 osób przyjechała do Warszawy 24 października 2016 r. by przez okres  dwóch miesięcy odbywać praktyki w warszawskich instytucjach. Tankred, Mateusz, Łukasz, Michał, Mareike, Phillip, Cedric oraz Alexander odbywali staże w: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL,  Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre, Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, Mazowieckim Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin Sp. z o.o., Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie, Muzeum Niepodległości – Muzeum Więzienia Pawiak oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Zadaniem tych instytucji było zorganizowanie
i przeprowadzenie programu stażu dla uczestników we współpracy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

W trakcie pobytu w Polsce grupie zapewniona została opieka przedstawiciela partnera ponadnarodowego, którego rolę pełniło Województwo Mazowieckie reprezentowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Zakres współpracy pomiędzy wnioskodawcą a partnerem ponadnarodowym określono w umowie o współpracy ponadnarodowej. Partner ponadnarodowy był odpowiedzialny za zapewnienie miejsc praktyk mających na celu zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczestników projektu; organizację pobytu uczestników tj. noclegu, transportu lokalnego, wyżywienia, kursu językowego oraz aktywności kulturalnej; utrzymywanie stałego kontaktu z grupą, bieżące zbieranie  opinii uczestników dotyczących pobytu w Polsce oraz monitorowanie i dokumentowanie ich pobytu w kraju.

Pierwsza edycja projektu zakończyła się sukcesem

Zarówno uczestnicy jak i instytucje przyjmujące wyraziły zadowolenie z uczestnictwa w projekcie i jego organizacji przez MJWPU. Partner niemiecki usatysfakcjonowany rezultatami pierwszej edycji wyraził chęć wysłania kolejnej grupy uczestników w drugim kwartale 2017 r.

Realizacja projektu mobilności ponadnarodowej oprócz bezpośrednich korzyści, które wynieśli uczestnicy projektu, wpisuje się w realizację polityk Unii Europejskiej dotyczących ograniczania bezrobocia ludzi młodych na rynku pracy poprzez zdobycie doświadczenia w programach mobilności ponadnarodowej w charakterze partnera goszczącego oraz konkretny wymiar finansowy – kwota około 100 tysięcy zł została zainwestowana w regionalny rynek. Dodatkowo, zdobyte doświadczenie i kontakty z partnerem niemieckim mogą stanowić bazę do przygotowania projektu mobilności ponadnarodowej, w którym to Województwo Mazowieckie pełniłoby rolę instytucji wysyłającej młodzież z Mazowsza na praktyki zagraniczne.

„Job Destination Europe” to pierwszy projekt realizowany samodzielnie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w roli partnera projektu. Zgodnie z aktualnym Regulaminem organizacyjnym obowiązującym od października 2015 r. MJWPU może uczestniczyć w realizacji projektów w roli lidera lub partnera na zasadach określonych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Uzyskawszy nowe kompetencje, MJWPU rozpoczęła realizację projektów własnych ukierunkowanych na rozwój województwa mazowieckiego jak i poprawienie efektywności pracy samej Jednostki. W bieżącym roku planowana jest realizacja kolejnych projektów mobilności ponadnarodowej, w tym z Niemcami i Włochami oraz dwa projekty własne, dedykowane MJWPU i jej pracownikom.

Poniżej relacja fotograficzna autorstwa Anny Krężel oraz Łukasza Zieglera.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś