Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wnioski można składać od dnia 6 lipca 2015 roku do dnia 10 sierpnia 2015 roku.

 

I.      Nabór jest prowadzony w następujących dziedzinach:

 1. Infrastruktura B+R w jednostkach naukowych
  oraz w przedsiębiorstwach
 2. Prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach
 3. Transfer technologii/wiedzy i współpraca między uczelniami, a przedsiębiorstwami, z korzyścią głównie dla MŚP
 4. Powiązania kooperacyjne przedsiębiorstw.
 5. Sieć współpracy w ramach regionalnego systemu innowacji

OŚ PRIORYTETOWA I

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej
w gospodarce

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym
  w szczególności e-administracja, e-zdrowie, e-edukacja oraz e-kultura (w tym digitalizacja)

OŚ PRIORYTETOWA II

Wzrost e-potencjału Mazowsza

 1. Rozwój MŚP (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out, gospodarka terenami inwestycyjnymi)
 2. Ekologiczne procesy produkcyjne
 3. Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty)
 4. Usługi i aplikacje TIK dla MŚP
 5. Komercjalizacja badań naukowych
 6. Potencjał eksportowy

 OŚ PRIORTETOWA III

Rozwój potencjału innowacyjnego
i przedsiębiorczości

 1. Odnawialne źródła energii
 2. Efektywność energetyczna w tym termomodernizacja budynków
 3. Kogeneracja, centralne ogrzewanie, sieci ciepłownicze
 4. Ochrona powietrza
 5. Czysty transport miejski
 6. Plan gospodarki niskoemisyjnej

OŚ PRIORYTETOWA IV

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

 1. Dostosowanie do zmian klimatu
 2. Gospodarka odpadami
 3. Dziedzictwo kulturowe (zabytki i instytucje kultury)
 4. Ochrona bioróżnorodności

OŚ PRIORYTETOWA V

Gospodarka przyjazna środowisku

 1. Infrastruktura ochrony zdrowia
 2. Zarządzanie sektorem ochrony zdrowia
 3. Infrastruktura mieszkalnictwa
 4. Rewitalizacja
 5. Budownictwo (specjalizacja: rewitalizacja)
 6. Architektura (specjalizacja: rewitalizacja)
 7. Urbanistyka
 8. Gospodarka przestrzenna/ planowanie  przestrzenne
 9. Gospodarowanie  nieruchomościami (specjalizacja: rewitalizacja)
 10. Ekonomia (specjalizacja: rewitalizacja)

OŚ PRIORYTETOWA VI

Jakość życia

 1. Infrastruktura drogowa
 2. Infrastruktura kolejowa

OŚ PRIORYTETOWA VII

Rozwój regionalnego systemu transportowego

 1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo
 2. Usługi w zakresie organizacji opieki nad dzieckiem do lat 3

OŚ PRIORYTETOWA VIII

Rozwój rynku pracy

 1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
 2. Usługi społeczne na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 3. Usługi opieki zdrowotnej na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 4. Ekonomia społeczna

OŚ PRIORYTETOWA IX

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

 1. Edukacja przedszkolna  i  ogólna
 2. Kształcenie zawodowe i ustawiczne
 3. Infrastruktura edukacyjna
OŚ PRIORYTETOWA X

Edukacja dla rozwoju regionu

 1. Pomoc publiczna
 2. Partnerstwo publiczno-prywatne
 3. Analiza ekonomiczna i finansowa projektów inwestycyjnych
 4. Prawo budowlane
 5. Zintegrowane inwestycje terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT WOF
KATEGORIE OGÓLNE

 

 II.  O wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM 2014-2020 może się ubiegać osoba, która spełnia jednocześnie następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w dziedzinie objętej RPO WM 2014-2020;
 5. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe: wiedzę i umiejętności lub wymagane uprawnienia w dziedzinie, w ramach której dokonywany jest wybór projektów do dofinansowania, przy czym dopuszcza się, że doświadczenie może obejmować aspekty techniczne, finansowe, ekonomiczne lub środowiskowe;
 6. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WM 2014-2020;
 7. nie jest pracownikiem Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020 lub Instytucji Pośredniczącej RPO WM 2014-2020 zaangażowanej w realizację danego programu operacyjnego.
 8. posiada znajomość Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) 2014-2020+ w stopniu wystarczającym do oceny projektów realizowanych w ramach ZIT WOF w perspektywie finansowej 2014-2020;[1]

III. Zgłoszenie kandydata o wpis do Wykazu powinno zawierać następujące dokumenty:

Wniosek, składany w wersji papierowej, w tym:

 1. wypełniony Formularz zgłoszeniowy kandydata na eksperta, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone za zgodność
  oryginałem;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem;
 4. oświadczenie kandydata na eksperta, iż korzysta z pełni praw publicznych, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Ogłoszenia;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia ;
 6. w przypadku ubiegania się na stanowisko eksperta z zakresu oceny strategicznej zintegrowanych inwestycji terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, kandydat na eksperta dodatkowo załącza kserokopie dokumentów potwierdzających iż posiada znajomość Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) 2014-2020+ w stopniu wystarczającym do oceny projektów realizowanych w ramach ZIT WOF w perspektywie finansowej 2014-2020 .
 7. Szczegółowe informacje dotyczące Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM 2014-2020 znajdują się w „Zasadach wyboru kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach RPO WM 2014-2020”, przyjętych Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 815/50/15 z dnia 23 czerwca 2015 roku.

IV. Zgłoszenia

Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” należy złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Al. Solidarności 61, Warszawa, w dni robocze od dnia 6 lipca 2015 roku do dnia 10 sierpnia 2015 roku.

Adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
Al. Solidarności 61, Warszawa
pok. 412, IV p.

W dniach 6 lipca 2015 r. – 7 sierpnia 2015 r. zapraszamy w godzinach 8:00 – 15:00;
W dniu 10 sierpnia br. zapraszamy w godzinach 8.00 – 12.00.

Kandydaci na ekspertów RPO WM 2014-2020, w celu potwierdzenia wiedzy w zakresie celów
i sposobu realizacji RPO WM 2014-2020, w momencie składania dokumentów w siedzibie Departamentu, muszą wypełnić test z pytaniami z zakresu RPO WM 2014-2020 i dziedzin, w ramach których aplikują.

Wszelkie informacje związane z niniejszym ogłoszeniem można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 59 79 969

Administratorem bazy danych zawierających dane osobowe kandydatów na ekspertów i ekspertów jest: Marszałek  Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych gromadzone są i przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM 2014-2020. Udostępnianie zebranych danych osobowych nie jest przewidywane. Kandydaci na ekspertów oraz eksperci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz dziedzina objętą programem operacyjnym, w której kandydat na eksperta się specjalizuje wynika z art. 49 ust. 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378), natomiast podanie pozostałych danych jest dobrowolne jednakże ich nie podanie uniemożliwia udział w rekrutacji na eksperta.

 [1] Warunek dodatkowy w przypadku ubiegania się o stanowisko eksperta z zakresu oceny strategicznej zintegrowanych inwestycji terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT WOF, przy czym weryfikacja tego warunku odbywa się na podstawie kryteriów określonych przez Instytucję Pośredniczącą ZIT (IP ZIT).

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś