Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu RPMA.03.01.02-IP.01-14-037/16, Oś Priorytetowa III – Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości – Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP – typ projektu – Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, w paragrafie 4 umowy o dofinansowanie projektu będzie znajdował się następujący zapis:

  1. Nieosiągnięcie pełnego poziomu obłożenia terenów inwestycyjnych w określonym terminie nieprzekraczającym końcowego okresu trwałości projektu będzie skutkowało zgodnie z zasadą proporcjonalności odpowiednim zwrotem środków pomocowych. W takim przypadku wartość kosztów kwalifikowanych zostanie zmniejszona proporcjonalnie do procentu (%) niewykorzystanej w projekcie powierzchni terenów inwestycyjnych,
  2. W przypadku inwestycji polegających na tworzeniu nowej infrastruktury służącej rozwojowi przedsiębiorstw (terenów inwestycyjnych, stref aktywności, parków biznesu) wykorzystanie infrastruktury przez dużego przedsiębiorcę będzie skutkowało zgodnie z zasadą proporcjonalności odpowiednim zwrotem środków na koniec okresu trwałości projektu.

Link do strony konkursu: 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu / 3.1.2 Rozwój MŚP – Typ projektów: Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś