Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w II edycji konkursu na dofinansowanie działań w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów gmin miejskich, wiejskich oraz miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego. 

Instytucją ogłaszającą konkurs w imieniu Województwa jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Konkurs ma na celu wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych oraz wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej.
Dofinansowanie będzie przyznawane na działania gmin w zakresie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy UE na realizację projektów rewitalizacyjnych. Przygotowane/zaktualizowane w ramach Konkursu programy rewitalizacji muszą być zgodne z założeniami opisanymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu dotacji.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie. Każda gmina może złożyć jeden projekt w ramach Konkursu. W Konkursie preferowane będą:

  1. gminy ze słabszym potencjałem, znajdujące się w długotrwałej sytuacji kryzysowej, w których współczynnik G podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy kształtuje się w 2016 r. na poziomie poniżej średniej województwa.
  2. Gminy które opracowały lub przed dniem złożenia wniosku o dotację będą w trakcie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji, zgodnego z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r.

Kryteria będą stosowane wyłącznie dla projektów, które uzyskają minimum 60% punktów z oceny merytorycznej.
Szczegółowe warunki ubiegania się o dotacje określa Regulamin konkursu dotacji.

Maksymalna wysokość dofinansowania?

Łączna wartość projektu jednego Wnioskodawcy nie może przekraczać 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych a wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego, który stanowi minimum 10% kosztów kwalifikowalnych złożonego projektu.

Kwalifikowalność wydatków:

Za koszty kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na rzecz złożonego projektu od dnia rozpoczęcia jego realizacji, jednak nie wcześniej niż od 1 maja 2015 r. do dnia zakończenia jego realizacji, jednak nie później niż do 30 kwietnia 2017 r. (szczegółowe informacje w Regulaminie konkursu dotacji).

Termin i miejsce złożenia wniosku:

Formularz wniosku o przyznanie dotacji wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem do dnia 30 listopada 2016 r. do godziny 16.00 (liczy się data wpływu do urzędu) na adres:
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Dokumenty oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w zakładce „Rewitalizacja” w dziale II edycja konkursu dotacji dla gmin województwa mazowieckiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś