Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził do dofinansowania dziewięć projektów, dzięki którym wdrożone zostaną programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży. Wsparcie zostanie skierowane do ponad 1,1 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Wartość dofinansowania projektów wynosi przeszło 8,6 mln zł i pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Programy deinstytucjonalizacji, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 to usługi, które zapobiegają odizolowaniu osób starszych, chorych, dzieci oraz młodzieży od rodziny i środowiska lokalnego. Jeśli sytuacja tych osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest trudna, realizowane przedsięwzięcia pomogą zapewnić osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwią podtrzymywanie więzi. Integralnym elementem tego procesu jest także prewencja mająca ograniczać umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny.

Na liście rankingowej konkursu z Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej” Podziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”, który przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych znalazło się dziewięć projektów. Na przykład miasto stołeczne Warszawa w ramach swojego przedsięwzięcia utworzy dwie 14-osobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze. Dzieci otrzymają kompleksowe wsparcie, wzmacniające ich kompetencje społeczne i edukacyjne. Pomoc otrzymają również rodzice w zakresie funkcjonowania społecznego oraz  wzmacniające ich role rodzicielskie. Łącznie działaniami w projekcie zostanie objętych 118 osób. Kolejny projekt skierowany będzie do dzieci i młodzieży mieszkających na terenie powiatu płockiego. Wnioskodawca zaplanował działania prewencyjne, a także kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze oraz kandydatów do prowadzenia rodzinnych domów dziecka.

W życiu dziecka najważniejsza jest rodzina, która daje podstawy dla rozwoju i poczucia bezpieczeństwa. Gdy rodzina przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, powinna otrzymać pomoc i dzięki funduszom unijnym realizowane są właśnie projekty wspierające rodziny i pieczę zastępczą. W ramach zakończonego konkursu Mazowiecka Jednostka wypłaci wnioskodawcom ponad 8,6 mln zł na kompleksowe działania, które pomogą rodzinom przeżywającym problemy – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Fundacja Zerwane Więzi podejmie działania na rzecz 50 rodzin wspierając system pieczy zastępczej. Rodziny dysfunkcyjne, nie radzące sobie i zagrożone odebraniem dzieci, otrzymają kompleksową pomoc na poziomie terapeutycznym, socjalnym i prawnym. Rodziny zastępcze również otrzymają wsparcie terapeutyczne w ramach warsztatów. O rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji zadba także gmina Żabia Wola. Przyznane dofinansowanie zostanie przeznaczone na pomoc 40 osobom, które nie radzą sobie z wychowaniem dzieci. Wnioskodawca zapewni np. indywidualne poradnictwo specjalistyczne na temat rozwiązywania problemów życiowych, prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz możliwości podnoszenia jakości życia. W ramach projektu odbędzie się także wspólny wyjazd, który wzmocni więzi rodzinne, a 13 rodzin otrzyma asystenta.

Pełna lista wybranych do dofinansowania projektów znajduje się na https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-2-uslugi-spoleczne-i-uslugi-opieki-zdrowotnej-poddzialanie-9-2-1-zwiekszenie-dostepnosci-uslug-spolecznych-rpma-09-02-01-ip-01-14-050-17.html

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś