Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do 31 marca trwa konkurs na działania poprawiające efektywność energetyczną budynków publicznych. Pula środków wynosi ponad 65 mln zł, w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy, ich związki i stowarzyszenia, publiczne zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze oraz instytucje kulturalne.

Jednym z ważnych obszarów koncentracji środków unijnych w latach 2014–2020 jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) na ten obszar to ponad 1,3 mld zł, czyli aż 16 proc. budżetu całego programu. Unijne dofinansowanie skierowane zostanie nie tylko na budowę i przebudowę infrastruktury do produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł (OZE), ale również na zmniejszanie emisji zanieczyszczeń powietrza – w tym pyłów i gazów cieplarnianych.

W grudniu 2015 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła pierwszy konkurs na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Do dofinansowania wybrano 67 projektów z czego 50 wnioskodawców podpisało już umowy o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 91 mln zł. Projekty uwzględniały podjęcie działań, takich jak ocieplenie budynku, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych, czy też instalacja odnawialnych źródeł energii. O dofinansowanie mogły ubiegać się między innymi samorządy, uczelnie, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i kościoły.

Aktualnie, do 31 marca trwa konkurs na działania poprawiające efektywność energetyczną budynków publicznych na Mazowszu. Dzięki termomodernizacji nastąpi zmniejszenie ilość zużywanej energii cieplnej. Wprowadzone w budynku zmiany m.in. dodatkowe ocieplenie budynku, szczelne okna oraz usprawnienie instalacji ogrzewania i ciepłej wody spowodują, że ciepło nie będzie nadmiernie „uciekało”. Budynek właściwie izolowany i wyposażony w sprawną instalację grzewczą stwarza warunki komfortu cieplnego. Zastosowanie termomodernizacji zmniejszy koszty ogrzewania i ilość spalanych paliw. Ma to pozytywny wpływ na emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza, a co za tym idzie na środowisko i na zdrowie ludzi. Termomodernizacja to racjonalny wybór zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia.

Na co, dla kogo i ile?

Na realizację projektów w tym konkursie przeznaczono ponad 65 mln zł. Wsparciem zostaną objęte projekty wskazane w planie inwestycyjnym dla subregionów. O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy, ich związki i stowarzyszenia, publiczne zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze oraz instytucje kulturalne. Dofinansowanie projektu wyniesie do 80 procent kosztów kwalifikowanych. Wspierane będą inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w szczególności promując jej kompleksowy wymiar tj. głęboką modernizację energetyczną, w tym z możliwością wymiany źródeł ciepła oraz możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii (jako element projektu). W przypadku inwestycji dotyczących źródeł ciepła wsparcie będzie uwarunkowane zwiększeniem efektywności energetycznej i ograniczeniem zapotrzebowania na energię w budynku, w którym wykorzystywana będzie energia ze wspieranego urządzenia. Okres realizacji projektu upływa 30 czerwca 2018 roku.

Od czego zacząć?

Warunkiem wstępnym realizacji inwestycji jest przeprowadzenie właściwej oceny potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii i redukcji emisji w sposób opłacalny, tak aby czynnikiem decydującym o wyborze był najlepszy stosunek wykorzystania zasobów do osiągniętych rezultatów. Odbędzie się to poprzez przeprowadzenie audytów energetycznych, które posłużą do weryfikacji faktycznych oszczędności energii oraz wynikających z nich wymiernych skutków finansowych. Osiągnięcie zamierzonych celów modernizacyjnych musi zostać potwierdzone audytem po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu.

Szczegóły konkursu

Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Działanie 4.2 Efektywność energetyczna. Typ projektów Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś