Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

30 listopada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uruchamia konkurs, który pomoże zwiększyć szanse na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobiegać temu zjawisku. Wnioskodawcy będą mieli niewiele czasu, bo tylko 8 dni na składanie swoich projektów. Na konkurs przeznaczona jest kwota 21,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Unia Europejska postawiła sobie za cel walkę z wykluczeniem społecznym. Duże wsparcie kierowane jest właśnie na walkę z tym zjawiskiem i na pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom wykluczonym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Cele

Aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie to założenia planowanego naboru wniosków. Unijne dofinansowanie kierowane będzie na usługi aktywnej integracji o charakterze:

  • społecznym,
  • zawodowym,
  • edukacyjnym,
  • zdrowotnym.

Uczestnicy projektów będą mogli skorzystać z porad socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora. Dodatkowo, wziąć udział w warsztatach rozwoju osobistego, indywidualnego coachingu, warsztatach kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, treningu umiejętności społecznych, a także skorzystać z pracy metodą mentoringu. Wnioskodawcy będą mogli zaproponować uczestnikom pracę socjalną w ramach różnych form kontraktu socjalnego.

Unijne środki pomogą również podjąć działania wspierające uczestników w wyborze lub zmianie zawodu. Możliwe będzie podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych poprzez prace społecznie użyteczne, staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy. Uczestnicy będą mogli skorzystać z porad zawodowych, pośrednictwa pracy, treningu pracy oraz z zatrudnienia wspieranego i wspomaganego.

Uzupełnienie wykształcenia do poziomu policealnego będzie możliwe poprzez udział w zajęciach szkolnych, a  podniesienie kwalifikacji zawodowych dzięki kursom i szkoleniom.

Aktywna integracja będzie mogła mieć również charakter zdrowotny. Fundusze obejmą finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych, a także skierowania i finansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla osób lub rodzin. Dodatkowo, przewidziane są udziały w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz udział w programach psychoterapii lub programach terapeutycznych dla osób uzależnionych.

U wszystkich uczestników projektów przeprowadzona zostanie diagnoza indywidualnych potrzeb i możliwości.

To będzie już kolejny nabór przeznaczony dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem. Uczestnicy projektów skorzystają z kompleksowej pomocy i mam nadzieję, że uda im się wyjść z życiowego zakrętu – podkreśla Elżbieta Szymanik, zastępca Dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 będą mogły ubiegać się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których działa OPS lub PCPR wykonujący zadania własne w zakresie pomocy społecznej. Realizatorami projektów w ramach konkursu są jedynie OPS lub PCPR.

Partnerstwo

Projekty będą mogły być realizowane w partnerstwie dwóch lub więcej samorządów i podległych im OPS lub PCPR.

Do kiedy złożyć wniosek

Termin na składanie wniosków to 30 listopada-8 grudnia 2017r., kwota dofinansowania w konkursie to 21,5 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%, a minimalna wartość projektu to 100 tys. zł.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0., a dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie można uzyskać w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-1-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-osob-wykluczonych-i-przeciwdzialanie-wykluczeniu-spolecznemu-rpma-09-01-00-ip-01-14-057-17.html

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś