Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Rozpoczął się nabór wniosków na projekty dotyczące integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Jednym z celów realizowanych projektów będzie przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Pula środków na dofinansowanie projektów z RPO WM 2014-2020 wynosi ponad 41,6 mln zł. Nabór wniosków kończy się 14 kwietnia br.

Najskuteczniejszą formą walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest zatrudnienie. Fundusze unijne w ramach ogłoszonego konkursu wesprą szereg działań ułatwiających tę walkę. Będą to m.in.  usługi rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz możliwość  zatrudnienia w  zakładach aktywności zawodowej, czy w ramach warsztatów terapii zajęciowej.

Dzięki realizowanym projektom, pracodawcy będą mogli wyposażyć lub dostosować miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej. Dodatkowo realizowana będzie integracja  o charakterze edukacyjnym poprzez dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy. Uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia do poziomu policealnego włącznie oraz kursów i szkoleń  zawodowych.  Oprócz tego na uczestników czekać będzie możliwość  prac społecznych, staży lub praktyk zawodowych. Elementem projektu będzie również subsydiowane zatrudnienie, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy, zatrudnienie wspierane, wspomagane oraz  usługi trenera zatrudnienia wspieranego.

W realizowanych projektach powinny znaleźć się działania przywracające lub wzmacniające kompetencje społeczne, takie jak zaradność, samodzielność i aktywność społeczna. Pomocne tu będą porady z  socjoterapeutą, psychologiem, prawnikiem, mediatorem. Elementem projektów powinna być także eliminacja lub łagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, np.: finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych, terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin, dodatkowo udział w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc  w rodzinie lub udział w programach psychoterapii /programach terapeutycznych dla osób uzależnionych.

Konkurs trwa od 24 marca 2017r. do 11 kwietnia 2017r.,  do rozdysponowania jest ponad 41,6 mln zł, a średni koszt wsparcia jednej osoby wyniesie do 14 tys. zł. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Osoby z niepełnosprawnościami powinny stanowić co najmniej 30% uczestników/czek projektu.

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 będą mogły ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych; podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia; urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe; instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego; jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej (jopis); PES, organizacje pozarządowe; partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0., a dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie można uzyskać w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – typ projektu Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś