Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Kolejne mazowieckie gminy inwestują środki unijne w budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Do Pułtuska trafi ponad 520 tys. zł na rozbudowę istniejącego PSZOK-u przy ul. Rybitwy oraz na budowę nowego PSZOK-u w Płocochowie, z kolei gmina Brok przeznaczy na ten cel 390 tys. zł dofinansowania. Natomiast do gminy Lelis trafi ponad 260 tys. zł wsparcia na budowę PSZOK-u w miejscowości Gibałka. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie blisko 1,2 mln zł z RPO WM 2014-2020. 

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Pułtusk

Ponad 520 tys. zł unijnego dofinansowania gmina Pułtusk przeznaczy na modernizację punktu zbierania odpadów mieszczącego się przy ul. Rybitwy w Pułtusku oraz na powstanie nowego PSZOK w miejscowości Płocochowo. W ramach projektu dla PSZOK w Pułtusku zakupione zostaną: belownica do makulatury, zgniatarka do PET oraz wózek widłowy  konieczny do składowania i załadunku skompresowanych odpadów, głównie makulatury, PET i gabarytów. Obecnie punkt nie posiada takich urządzeń, a ręczne zgniatanie jest bardzo nieefektywne.

Natomiast dla PSZOK Płocochowo będą zakupione: belownica do makulatury, zgniatarka do PET, dźwig HDS, sito bębnowe do przesiewu odpadów oraz koparko-spycharka, która jest potrzebna ze względu na duże ilości odpadów i konieczność załadunku i przemieszczania odpadów. Dodatkowo w miejscowości pojawią się pojemniki do segregacji odpadów.

Realizacja projektu pozwoli gminie na efektywne gospodarowanie odpadami. Będzie miała pozytywny wpływ na środowisko, umożliwi również ponowne wykorzystanie odpadów, takich jak, np. stłuczka szklana, makulatura, tworzywa sztuczne i metale.

Tytuł projektu: Projekt dotyczy modernizacji istniejącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz utworzenia nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie Pułtusk

Beneficjent: Gmina Pułtusk

Całkowita wartość projektu: 725 994,00 zł

Kwota dofinansowania: 524 215,20

Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami

Budowa PSZOK w miejscowości Brok 

Do gminy Brok trafi 390 tys. zł wsparcia unijnego na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Na jego terenie będzie znajdował się budynek socjalno-biurowy oraz kontenery i pojemniki na odpady. Obiekt będzie obejmował pomieszczenie biurowe z wagą przemysłową oraz wydzielona część na odpady przeznaczone do ponownego użycia ze stanowiskiem napraw. W PSZOK-u  będą zbierane i magazynowane odpady niebezpieczne (które przekazywane będą do odzysku i unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia) i odpady inne niż niebezpieczne. Łącznie na terenie punktu zbieranych będzie 14 frakcji, które przekazywane będą do odzysku i recyklingu, tj. papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielo-materiałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone. Dodatkowo zbierane i magazynowane będą odpady, które spełniać będą odpowiednie wymagania i nadawać się będą do ponownego użycia. Będą one magazynowane w specjalnym kontenerze i przekazywane osobom, które wyrażą chęć ponownego ich wykorzystania.

Tytuł projektu: Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Brok

Beneficjent: Gmina Brok

Całkowita wartość projektu: 490 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 390 000,00 zł

Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami

Budowa PSZOK w gminie Lelis, w miejscowości Gibałka

Dzięki ponad 260 tys. zł wsparcia ze środków UE w miejscowości Gibałka również w gminie Lelis powstanie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W ramach inwestycji wykonane zostaną: ogrodzenie terenu, trzy bramy wjazdowe dwuskrzydłowe, furtka stalowa, a także droga wewnętrzna i plac manewrowy. Wybudowane zostaną też dwa otwarte zadaszone boksy przeznaczone do składowania zużytych opon, mebli oraz gruzu budowlanego i rozbiórkowego. Poza tym na terenie będą znajdowały się: kontener przeznaczony do składowania odpadów biodegradowalnych, przenośna toaleta oraz dwie fotopułapki GSM, służące jako urządzenia monitorujące. Zamontowana zostanie też latarnia hybrydowa dwuramienna oświetlającą zadaszone boksy i teren utwardzony przed budynkiem magazynowym. Istniejący budynek magazynowy zostanie ocieplony i wyremontowany, m.in.: wymieniony zostanie dach, drzwi, okna, posadzki, a ściany zostaną pomalowane. W budynku tym znajdować się będą pomieszczania przeznaczone do magazynowania sprzętu i do tymczasowego przechowywania odpadów niebezpiecznych. 

Tytuł projektu: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka, gmina Lelis

Beneficjent: Gmina Lelis

Całkowita wartość projektu: 384 598,26 zł

Kwota dofinansowania: 265 372,79 zł

Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu.

Na 2017 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś