Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Kolejne mazowieckie gminy otrzymają środki unijne na budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Gmina Jastrząb zainwestuje w budowę punktu ponad 406 tys. zł z funduszy unijnych. Na ten sam cel do gminy Myszyniec trafi blisko 400 tys. zł. wsparcia. Natomiast gmina Klembów przeznaczy ponad 320 tys. zł na budowę i doposażenie PSZOK-u. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekty otrzymają łącznie ponad 1,1 mln zł z RPO WM 2014-2020. Umowy o dofinansowanie projektów podpisali członkowie zarządu województwa mazowieckiego – Elżbieta Lanc i Rafał Rajkowski oraz beneficjenci.

Gmina Jastrząb stawia na ekologiczne gospodarowanie odpadami

Już niebawem do gminy Jastrząb trafi wsparcie unijne na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przedsięwzięcie obejmie m.in. modernizację, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku na budynek PSZOK-u z zapleczem socjalno-biurowym. Teren zostanie utwardzony i zagospodarowany. Poza tym wykonana będzie niezbędna infrastruktura towarzysząca tj. instalacje, oświetlenia, ogrodzenia, szlaban, dojścia i dojazdy, a także budowa lub przebudowa fragmentów sieci i przyłączy. Zakupione zostaną kontenery, pojemniki oraz waga samochodowa. Powstanie ścieżka edukacyjna z ławkami, tablicami edukacyjno-informacyjnymi, zielenią, pokazowym kompostownikiem oraz  lampą oświetleniową OZE. Będą też funkcjonowały punkt napraw oraz punkt przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadów a nadających się do ponownego użycia. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poprawę środowiska naturalnego w gminie oraz zwiększy świadomość mieszkańców dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów.

 

Tytuł projektu: Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb

Beneficjent: Gmina Jastrząb

Całkowita wartość projektu: 668 923,82 zł

Kwota dofinansowania: 406 960,00 zł

Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami

 

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów w Myszyńcu

Wkrótce w Myszyńcu przy ul. Kolejowej wybudowany zostanie punkt selektywnego zbierania odpadów. Prace budowlane obejmą wykonanie m.in. budynków, ogrodzenia, placu na gromadzenie odpadów, boksów, wiat magazynowych, kontenerów, a także dróg i placów wewnętrznych. Wybudowany zostanie zbiornik retencyjny na wody opadowe i separator oraz sieci – wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także instalacje elektryczne i monitoring. Budowa punktu przełoży się na zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie, a przez to zmniejszy się ilość składowanych odpadów komunalnych. Realizacja przedsięwzięcia ograniczy powstawanie „dzikich wysypisk” odpadów.

 

Tytuł projektu: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Myszyńcu

Beneficjent: Gmina Myszyniec

Całkowita wartość projektu: 567 546,60 zł

Kwota dofinansowania: 397 282,62 zł

Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami

 

Nowy PSZOK w gminie Klembów

Inwestycja obejmuje budowę nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Klembowie. W ramach projektu zostaną wykonane prace związane z zagospodarowaniem terenu m.in. utwardzenie, nasadzenia zieleni, wiata pod kontenery otwarte, a także zakup pojemników i kontenerów na odpady, oświetlenie terenu, ogrodzenie, oznakowanie poziome placu, tablice informacyjne i edukacyjne. W PSZOK zbieranych będzie 16 rodzajów odpadów. Będzie tu funkcjonował punkt napraw oraz punkt przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadów. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów w gminie przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów selektywnie zbieranych, a także do kształtowania proekologicznych postaw mieszkańców.

 

Tytuł projektu: Budowa i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Klembowie

Beneficjent: Gmina Klembów

Całkowita wartość projektu: 547 288,50 zł

Kwota dofinansowania: 321 877,25 zł

Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowanych głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych