Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem do Ostrołęki trafi ponad 6,8 mln zł wsparcia unijnego na rozwój edukacji w 7 szkołach podstawowych, w tym 3 z oddziałami gimnazjalnymi, 4 liceach, w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym oraz w 5 publicznych przedszkolach miejskich. Natomiast Gmina Baranowo przeznaczy ponad 660 tys. zł z funduszy na poprawę edukacji w 2 szkołach podstawowych: w Baranowie i Zawadach. Z kolei Gmina Ostrów Mazowiecka zainwestuje ponad 250 tys. zł ze środków unijnych w edukację przedszkolną w Komorowie. Umowy w tej sprawie podpisali Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora MJWPU, Janusz Kotowski prezydent Miasta Ostrołęki, Henryk Toryfter wójt Gminy Baranowo i Waldemar Brzostek wójt Gminy Ostrów Mazowiecka.

 

 

 

 

Możemy się pochwalić, że już ponad 54 tys. uczniów mazowieckich szkół zostało objętych wsparciem i rozwija swoje kompetencje kluczowe. Wiedza i odpowiednie umiejętności są przepustką do znalezienia w przyszłości  dobrej pracy. Nie byłoby to możliwe bez funduszy europejskich – podkreśla Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych – Dobra wiadomość dotyczy również najmłodszych, blisko 1400 nowych miejsc powstało w istniejących przedszkolach dzięki środkom z RPO WM 2014-2020.

 

Środki unijne wspierają ostrołęckie szkoły

Ponad 2,5 mln zł dofinansowania unijnego trafi do siedmiu ostrołęckich szkół podstawowych, w tym trzech z oddziałami gimnazjalnymi (SP nr: 1,2,3,4,5,6,10) oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ostrołęce. W ramach projektu wsparcie na kształcenie i rozwój otrzyma 1228 uczniów oraz 150 nauczycieli. W narzędzia dydaktyczne doposażonych zostanie 20 pracowni przedmiotowych: 3 matematyczne (w SP nr 4, 10 i SOSW), 6 informatycznych (w SP nr 1, 3, 5, 6, 10 i SOSW) oraz 11 przyrodniczych (SP nr 1 -3, SP nr 2 – 2, SP nr 3 – 2, SP nr 5 – 2,. SP nr 6 – 2). Poza tym w 5 szkołach podstawowych: nr 2, 4, 5, 6 i 10 wdrożona zostanie wewnętrzna infrastruktura sieciowo-usługowa.

We wszystkich szkołach będą prowadzone dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki oraz języka angielskiego dla łącznie 904 uczniów, a także warsztaty z kompetencji społecznych dla 368 uczniów ukierunkowane na rozwój umiejętności interpersonalnych w obszarze rozwiązywania problemów, uczenia się, kreatywności i innowacyjności, pracy w grupie. Poza tym realizowane będą zajęcia pozalekcyjne z programowania robotów w języku angielskim dla łącznie 96 uczniów rozwijających umiejętność pracy w grupie, kreatywności i innowacyjności oraz rozwiązywania problemów. Odbędą się też kursy kompetencji informatycznych dla łącznie 208 uczniów oraz zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczo – fizycznych, biologiczno – przyrodniczych czy chemicznych dla 225 uczniów.

 

Tytuł projektu: Ostrołęckie szkoły kompetencji

Beneficjent: Miasto Ostrołęka

Całkowita wartość projektu: 2 688 537,05 zł

Kwota dofinansowania: 2 531 337,05 zł (2 150 829,94 zł EFS + 380 507,41 zł BP)

Działanie: 10.1.1 Edukacja ogólna

 

Miasto Ostrołęka otrzyma także ponad 1,8 mln zł na podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów oraz kompetencji zawodowych nauczycieli 4 liceów i gimnazjum nr 3 w Ostrołęce. Wsparciem zostanie objętych łącznie 688 uczniów, w tym: 256 uczniów I LO, 256 uczniów II LO, 104 uczniów III LO, 32 uczniów V LO oraz 40 uczniów gimnazjum nr 5. W ramach projektu, w wymienionych liceach powstanie łącznie 11 pracowni matematycznych, informatycznych i językowych. Zostaną one doposażone w narzędzia dydaktyczne, w tym narzędzia TIK. Poza tym w Liceum nr 1 i 2 powstanie nowa wewnętrzna infrastruktura sieciowo-usługowa. Dla 464 uczniów liceów (LO 1,2,3,5) i gimnazjum będą prowadzone dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki oraz języka angielskiego, a dla 688 uczniów zajęcia z obszaru rozwiązywania problemów, uczenia się, kreatywności i innowacyjności, pracy w grupie. Dzięki realizacji projektu dodatkowo wsparcie otrzyma także 3 uczniów liceum ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla 160 uczniów będą prowadzone zajęcia pozalekcyjne z programowania robotów w języku angielskim rozwijających umiejętność pracy w grupie, kreatywności i innowacyjności oraz rozwiązywania problemów. W ramach projektu 51 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach specjalistycznych i kursach informatycznych, z zakresu wykorzystania narzędzi TIK oraz innowacyjnych metod dydaktycznych w procesie nauczania. 

Tytuł projektu: Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Beneficjent: Miasto Ostrołęka

Całkowita wartość projektu: 2 688 537,05 zł

Kwota dofinansowania: 1 840 092,00 zł (1 555 824,00 zł EFS + 284 268,00 zł BP)

Działanie: 10.1.1 Edukacja ogólna

 

Edukacja przedszkolna w Ostrołęce

Ostrołęka zainwestuje także ponad 2,5 mln zł z funduszy unijnych w poprawę dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miasta. Wsparciem zostanie objętych 5 publicznych przedszkoli miejskich (nr: 7, 5, 8, 16 i 18), tj. 296 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 26 nauczycieli zatrudnionych w placówkach. W ramach projektu w przedszkolach nr 7, 8 i 18 zostanie dostosowana baza lokalowa na potrzeby utworzenia miejsc wychowania przedszkolnego oraz sfinansowania bieżącej działalności nowoutworzonych oddziałów przedszkolnych przez okres 12 miesięcy. Natomiast w przedszkolach nr 16 i 5 baza lokalowa i wyposażenie zostanie dostosowane do potrzeb realizacji specjalistycznej oferty terapeutycznej wynikających z potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Łącznie w ramach projektu utworzonych zostanie 90 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, tj.: w przedszkolu nr 7 – 20 miejsc, w tym 3 dla dzieci z niepełnosprawnością, w przedszkolu nr 8 – 20 miejsc i w przedszkolu nr 18 – 50 miejsc.

Projekt obejmie także realizację dodatkowych zajęć wyrównawczych dla 296 dzieci ze stwierdzonymi deficytami, w tym dla 30 dzieci z niepełnosprawnością. Natomiast 26 nauczycieli wychowania przedszkolnego będzie mogła podnosić swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zakresie wychowania przedszkolnego w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w szczególności w zakresie pracy terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Tytuł projektu: Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki

Beneficjent: Miasto Ostrołęka

Całkowita wartość projektu: 3 143 153,70 zł

Kwota dofinansowania: 2 514 123,45 zł

Działanie: 10.1.4 Edukacja przedszkolna

 

Wsparcie unijne dla szkół podstawowych w Baranowie i Zawadach

Dzięki środkom unijnym  poprawi się jakość kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w dwóch szkołach podstawowych: w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie i Szkole Podstawowej im. Aleksandra Kopcia w Zawadach. Wsparciem zostanie objętych 312 uczniów oraz 36 nauczycieli.

W ramach projektu uczniowie wezmą udział w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, tj. zajęciach dodatkowych organizowanych poza lekcjami, dotyczących przedmiotów TIK, przyrodniczych i językowych. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mogli wziąć udział m.in. w zajęciach logopedycznych. Poza tym 36 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach i studiach podyplomowych, a pracownie szkolne zostaną wyposażone w pomoce do nabywania i rozwijania umiejętności przez eksperyment oraz pomoce TIK.

Tytuł projektu: Klucz do kompetencji – wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Baranowo

Beneficjent: Gmina Baranowo

Całkowita wartość projektu: 664 077,50 zł

Kwota dofinansowania: 629 987,50 zł (531 262,00 zł EFS + 98 725,50 zł BP)

Działanie: 10.1.1 Edukacja ogólna

 

Akademia przedszkolaka w Komorowie

Projekt realizowany przez Gminę Ostrów Mazowiecka dotyczy utworzenia 20 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3 lat w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego w Komorowie. W ramach przedsięwzięcia 120 maluchów skorzysta z zajęć dodatkowych. Będą to zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, np. zajęcia taneczne z elementami rytmiki. Na potrzeby nowej grupy, w przedszkolu przeprowadzone zostaną prace adaptacyjne, m.in. w szatni, łazienkach oraz w sali zabaw. Wnioskodawca kupi także pomoce dydaktyczne i zabawki, meble, projektor multimedialny, tablet i laptop z oprogramowaniem oraz telewizor.

Z pomocy skorzysta także 6 nauczycielek, które będą mogły wziąć udział w szkoleniach z zakresu pracy z dziećmi mającymi deficyty rozwojowe.

 

Tytuł projektu: Akademia przedszkolaka – zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Komorowie

Beneficjent: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu: 313 662,50 zł

Kwota dofinansowania: 250 682,50 zł

Działanie: 10.1.4 Edukacja przedszkolna \

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowanych głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś