Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do 16 listopada 2018 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji. Celem konkursu będzie podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Do wnioskodawców trafi ponad 67,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

 

 

 

Dynamicznie rozwijający się rynek pracy wymaga zmian w edukacji. Aby uniknąć bezrobocia młodzieży, szkoły wprowadzają nowe oferty edukacyjne. Są to projekty, w ramach których uczniowie nabywają niezbędne na rynku pracy kompetencje kluczowe, np.  zdolność samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów czy umiejętności cyfrowe. Wsparcie adresowane jest zarówno do uczniów, jak i nauczycieli.

Przewidywane do realizacji działania służyć będą m.in. kształtowaniu już w młodym wieku umiejętności i postaw przydatnych i ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy, a także stanowiących podstawę i kształtujących nawyk uczenia się przez całe życie. Wymienione ukierunkowanie wsparcia na kompetencje i postawy potrzebne na rynku pracy wynika z oczekiwań pracodawców i zmian cywilizacyjnych. Działania planowane do realizacji w ramach konkursu, wpłyną również na wyrównywanie szans uczniów z różnych środowisk, zarówno przez np. indywidualne podejście do pracy z uczniem, nauczanie eksperymentalne, jak również rozwój kompetencji kluczowych. Uzupełnieniem interwencji adresowanych do uczniów stanowić będzie wsparcie nauczycieli.

Rozwój przez edukację

Wnioski można składać od 30 października 2018 r. do 16 listopada 2018 r. w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja Ogólna. Beneficjenci, którzy otrzymają dofinansowanie będą realizować projekty polegające na:

  • kształceniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy

Uczniowie będą korzystać z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, z kółek zainteresowań, warsztatów, a także z zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą. W placówkach realizowane będą lekcje z wykorzystaniem nowatorskich rozwiązaniach programowych. Wsparcie skierowane będzie również do nauczycieli. W doskonaleniu umiejętności i kompetencji zawodowych pomogą np. studia podyplomowe, kursy i szkolenia, staże i praktyki. Nauczyciele w ramach projektu będą mogli nawiązać współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami: szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, a także młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, ośrodkami socjoterapii oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Elementem projektu będzie także:

  • tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu

Realizowane będą działania, które pomogą kształtować i rozwijać kompetencje matematyczno-przyrodnicze uczniów. W ramach projektu, możliwe będzie również wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych Jak również doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu

  • korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych

Aby zapewnić wysoką jakość nauczania, szkoły lub placówki oświatowe mogą zostać wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, niezbędne do realizacji programów nauczania. Wnioskodawca zadba również
o zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, a nauczyciele zostaną przeszkoleni m.in. w zakresie obsługi urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, jak wykorzystywać narzędzia cyfrowe w nauczaniu i w prowadzeniu zajęć z uczniami z niepełnosprawnościami. Jednym z celów projektu będzie edukacja
w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego przez nauczycieli jak również kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

  • prowadzenie efektywnej edukacji włączającej oraz procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością, a także bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych bądź uczniów zdolnych.

Wsparcie jest przewidziane dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów z niepełnosprawnościami oraz uczniów młodszych. Będą to zajęcia specjalistyczne: korekcyjno–kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne.

Szkoły i placówki zostaną doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów – specjalistyczne oprogramowanie i sprzęt, materiały do prowadzenia diagnozy, podręczniki szkolne.

Wspomagany będzie rozwój poprzez terapie uczniów, a nauczyciele zostaną przeszkoleni jak prowadzić indywidualne lekcje, jak rozpoznawać potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży oraz jak skutecznie wykorzystywać ich możliwości psychofizyczne.

Grupa docelowa

Projekty realizowane w ramach konkursu skierowane będą do:

  • uczniów szkół i placówek prowadzących wyłącznie kształcenie ogólne (w tym z największymi i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi);
  • nauczycieli i pracowników pedagogicznych, szkół i placówek oświatowych.

W konkursie nie jest możliwe wspieranie uczniów szkół zawodowych.

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 będą mogły ubiegać się organy prowadzące szkoły prowadzące kształcenie ogólne dla dzieci i młodzieży lub podmioty posiadające co najmniej 3- letnie doświadczenie w obszarze kształcenia ogólnego (z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem prowadzącym.

Na konkurs zarezerwowane są środki w wysokości 67 573 019,01 zł. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Beneficjenci mogą liczyć na poziom dofinansowania aż 95%.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursie z Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna dostępne są na stronie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Edukacja ogólna – nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0. Nabór prowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zlokalizowanym w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce. Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków oraz za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.

Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś