Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zawodowych, rodzinnych czy w życiu społeczności lokalnej zmniejszają ryzyko ubóstwa i wykluczenia z życia społecznego. Do 22 lutego trwa konkurs o dofinansowanie wsparcia osób i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. W puli jest ponad 31 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Pracownik, dziecko, rodzic lub sąsiad to jedne z głównych ról społecznych, jakie przyjmujemy na różnych etapach życia. Od tego, czy potrafimy się w nich odnaleźć zależy nie tylko nasze samopoczucie, ale często także sytuacja materialna. Dlatego w ramach RPO WM 2014-2020 zaplanowano fundusze na aktywizację społeczno-zawodową i przeciwdziałanie ubóstwu. W ten cel zainwestowane zostanie ponad 370 mln zł (Działanie 9.1). Do 22 lutego trwa konkurs na realizację działań wspierających rodziny wielodzietne, ubogie rodziny z dziećmi, rodziny z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, niesamodzielnymi, rodziców samotnie wychowujących dzieci. Unijne dofinansowanie projektów konkursowych wyniesie przeszło 31 mln zł.

Na co, dla kogo i ile?

Fundusze z RPO WM zainwestowane zostaną w indywidualne, kompleksowe wsparcie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Mogą to być np. osoby korzystające z pomocy społecznej, przebywające w pieczy zastępczej, rodziny borykające się z problemami w opiece nad dziećmi, osoby nieletnie, młodzież przebywająca w ośrodkach wychowawczych i ośrodkach socjoterapii, osoby z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne, czy też osoby bezdomne. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty o wartości co najmniej 100 tys. zł. Środki zasilą działania w zakresie świadomego rodzicielstwa. Są fundusze na edukację i doradztwo, np. jak zapobiegać zadłużeniu. Ważną kwestią jest ułatwienie podjęcia zatrudnienia przez dorosłych, zdolnych już do pracy członków rodzin. Takie działania również obejmie dofinansowanie. Kolejny aspekt to zapobieganie ubożeniu i wykluczeniu społecznemu rodzin z osobami starszymi, niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi. Może się to odbywać przez m.in. zintegrowane poradnictwo socjalne, pedagogiczne, psychologiczne, prawne, usługi interwencji kryzysowej, czy integrację międzypokoleniową. Fundusze z RPO WM zainwestowane zostaną także w programy profilaktyczne i społeczne realizowane w partnerstwie instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, szkół i społeczności lokalnych.

Dla każdego uczestnika projektu konieczne będzie opracowanie ścieżki reintegracji, czyli planu działań przygotowanego na podstawie diagnozy sytuacji problemowej, potencjałów i potrzeb danej osoby. Wszystko po to, aby udział w projekcie był z jak największą korzyścią. Na realizację projektu są maksymalnie 2 lata, a średni koszt wsparcia jednego uczestnika nie może przekroczyć 11 tys. zł – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

O fundusze mogą ubiegać się m.in. samorządy i ich jednostki organizacyjne, instytucje rynku pracy, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne, lokalne grupy działania. Preferowane są projekty realizowane na terenach o szczególnie dużym problemie ubóstwa i wykluczenia społecznego, jak i ukierunkowane na wsparcie rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Promowane są działania realizowane we współpracy różnych sektorów oraz wykorzystujące metody i narzędzia wypracowane w ramach projektów innowacyjnych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś