Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w IV kwartale 2018 r. planuje pozakonkursowy nabór wniosków. Unijnym wsparciem objęte zostaną usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym, a także działania o charakterze środowiskowym. Środki, które dofinansują realizację projektów będą pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie będą miały kolejną szansę na pozyskanie unijnych pieniędzy w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Celem realizowanych projektów będzie integracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa mieszkańców Mazowsza, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Aktywna integracja o charakterze społecznym

W ramach projektów możliwe będą działania, które przywrócą lub wzmocnią kompetencje społeczne uczestników, poprawią ich zaradność, samodzielność i aktywność społeczną. Uczestnicy projektów będą mogli skorzystać z porad socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora. Dodatkowo, możliwy będzie udział w warsztatach rozwoju osobistego, indywidualnego coachingu, warsztatach kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, treningu umiejętności społecznych, a także praca metodą mentoringu. Wnioskodawcy będą mogli zaproponować uczestnikom pracę socjalną w ramach różnych form kontraktu socjalnego.

Aktywna integracja o charakterze zawodowym

Uczestnicy otrzymają także pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu. Możliwe będzie podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych poprzez:

 • prace społecznie użyteczne,
 • staże i praktyki zawodowe,
 • kursy i szkolenia zawodowe,
 • subsydiowane zatrudnienie, w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

Uczestnicy będą mogli skorzystać z porad zawodowych, pośrednictwa pracy, treningu pracy oraz z zatrudnienia wspieranego i wspomaganego. W ramach projektu przewidziano także usługi trenera zatrudnienia wspieranego. A to jeszcze nie wszystko. Aby wsparcie było kompleksowe, możliwe będzie dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez np. edukację formalną.

Aktywna integracja o charakterze zdrowotnym

Wsparcie unijne obejmie finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych, a także skierowania i finansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla osób lub rodzin. Dodatkowo, przewidziany jest udział uczestników w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz udział w programach psychoterapii lub programach terapeutycznych dla osób uzależnionych. Wszystkie te działania powinny być bezpośrednio związane z osiągnięciem celów przypisanych do ścieżki reintegracji, mających na celu wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

Działania o charakterze środowiskowym

W ramach projektów możliwe będą działania wspierające relacje z rodziną i lokalną społecznością. Wnioskodawca zaproponuje uczestnikom mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne czy udział w programach aktywności lokalnej.

Osoby wykluczone oraz te zagrożone wykluczeniem społecznym potrzebują silnego wsparcia i motywacji, aby zmienić swoją sytuację życiową. Kolejny raz Samorząd Województwa Mazowieckiego chce umożliwić tym osobom powrót do życia społecznego oraz na rynek pracy – podkreśla Elżbieta Szymanik, zastępca Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych – Zachęcam wszystkie instytucje zajmujące się pomocą społeczną o składanie wniosków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Zgłoszone, a później zrealizowane projekty przyczynią się do  zatrzymania tego groźnego procesu, jakim jest wykluczenie społeczne.

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 będą mogły ubiegać się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których działa OPS lub PCPR wykonujący zadania własne w zakresie pomocy społecznej, dodatkowo Powiatowe Urzędy Pracy i inne instytucje rynku pracy,  przedsiębiorstwa społeczne, organizacje pozarządowe.

Najważniejsze warunki planowanego naboru pozakonkursowego:

 • możliwość realizacji projektu maksymalnie przez okres 36 miesięcy,
 • ograniczenie średniego kosztu wsparcia jednej osoby w ramach projektu na poziomie 14 000,00 zł,
 • realizacja wsparcia na podstawie ścieżki reintegracji z wykorzystaniem kontraktu socjalnego lub indywidualnego programu, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej,
 • osiągnięcie wskaźników efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do dwóch poniższych grup:
  • osób z niepełnosprawnościami – w przypadku których minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 12%,
  • pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – przy których minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej 25%,
 • realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym podmiotom wyspecjalizowanym w zakresie aktywizacji zawodowej,
 • zapewnienie zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia, odpowiadającego na potrzeby uczestnika i jednocześnie nieograniczającego możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji,
 • konieczność realizacji projektu w formule partnerskiej,
 • konieczność wniesienia wkładu własnego do projektu na poziomie 20%.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 600 mln zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych