Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w IV kwartale 2018 r. planuje pozakonkursowy nabór wniosków. Unijnym wsparciem objęte zostaną usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym, a także działania o charakterze środowiskowym. Środki, które dofinansują realizację projektów będą pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie będą miały kolejną szansę na pozyskanie unijnych pieniędzy w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Celem realizowanych projektów będzie integracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa mieszkańców Mazowsza, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Aktywna integracja o charakterze społecznym

W ramach projektów możliwe będą działania, które przywrócą lub wzmocnią kompetencje społeczne uczestników, poprawią ich zaradność, samodzielność i aktywność społeczną. Uczestnicy projektów będą mogli skorzystać z porad socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora. Dodatkowo, możliwy będzie udział w warsztatach rozwoju osobistego, indywidualnego coachingu, warsztatach kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, treningu umiejętności społecznych, a także praca metodą mentoringu. Wnioskodawcy będą mogli zaproponować uczestnikom pracę socjalną w ramach różnych form kontraktu socjalnego.

Aktywna integracja o charakterze zawodowym

Uczestnicy otrzymają także pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu. Możliwe będzie podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych poprzez:

 • prace społecznie użyteczne,
 • staże i praktyki zawodowe,
 • kursy i szkolenia zawodowe,
 • subsydiowane zatrudnienie, w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

Uczestnicy będą mogli skorzystać z porad zawodowych, pośrednictwa pracy, treningu pracy oraz z zatrudnienia wspieranego i wspomaganego. W ramach projektu przewidziano także usługi trenera zatrudnienia wspieranego. A to jeszcze nie wszystko. Aby wsparcie było kompleksowe, możliwe będzie dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez np. edukację formalną.

Aktywna integracja o charakterze zdrowotnym

Wsparcie unijne obejmie finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych, a także skierowania i finansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla osób lub rodzin. Dodatkowo, przewidziany jest udział uczestników w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz udział w programach psychoterapii lub programach terapeutycznych dla osób uzależnionych. Wszystkie te działania powinny być bezpośrednio związane z osiągnięciem celów przypisanych do ścieżki reintegracji, mających na celu wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

Działania o charakterze środowiskowym

W ramach projektów możliwe będą działania wspierające relacje z rodziną i lokalną społecznością. Wnioskodawca zaproponuje uczestnikom mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne czy udział w programach aktywności lokalnej.

Osoby wykluczone oraz te zagrożone wykluczeniem społecznym potrzebują silnego wsparcia i motywacji, aby zmienić swoją sytuację życiową. Kolejny raz Samorząd Województwa Mazowieckiego chce umożliwić tym osobom powrót do życia społecznego oraz na rynek pracy – podkreśla Elżbieta Szymanik, zastępca Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych – Zachęcam wszystkie instytucje zajmujące się pomocą społeczną o składanie wniosków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Zgłoszone, a później zrealizowane projekty przyczynią się do  zatrzymania tego groźnego procesu, jakim jest wykluczenie społeczne.

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 będą mogły ubiegać się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których działa OPS lub PCPR wykonujący zadania własne w zakresie pomocy społecznej, dodatkowo Powiatowe Urzędy Pracy i inne instytucje rynku pracy,  przedsiębiorstwa społeczne, organizacje pozarządowe.

Najważniejsze warunki planowanego naboru pozakonkursowego:

 • możliwość realizacji projektu maksymalnie przez okres 36 miesięcy,
 • ograniczenie średniego kosztu wsparcia jednej osoby w ramach projektu na poziomie 14 000,00 zł,
 • realizacja wsparcia na podstawie ścieżki reintegracji z wykorzystaniem kontraktu socjalnego lub indywidualnego programu, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej,
 • osiągnięcie wskaźników efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do dwóch poniższych grup:
  • osób z niepełnosprawnościami – w przypadku których minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 12%,
  • pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – przy których minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej 25%,
 • realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym podmiotom wyspecjalizowanym w zakresie aktywizacji zawodowej,
 • zapewnienie zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia, odpowiadającego na potrzeby uczestnika i jednocześnie nieograniczającego możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji,
 • konieczność realizacji projektu w formule partnerskiej,
 • konieczność wniesienia wkładu własnego do projektu na poziomie 20%.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 600 mln zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś