Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Komisja Europejska ustanowiła rok 2023 „Europejskim Rokiem Umiejętności”. Co to oznacza? Kolejne możliwości nauki, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udział w szkoleniach dofinansowanych z funduszy europejskich. Dodatkowo, Komisja Europejska zaplanowała szereg unijnych inicjatyw, takich jak np. europejski program innowacji, program „Horyzont Europa” czy Erasmus+.

Grafika przedstawia napis: Europejski Rok Umiejętności. Wykorzystaj swój potencjał z Funduszami Europejskimi na naukę, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i udział w szkoleniach

 

Europejskie lata tematyczne są ogłaszane od 1983 r. Inicjatywa Komisji Europejskiej jest potrzebna, ponieważ zachęca obywateli krajów członkowskich do udziału np. w licznych wydarzeniach wspomagających rozwój osobisty, wspierają działania podnoszące kompetencje zawodowe, a także kształtują postawy społeczne, np. w obszarze ekologii, dziedzictwa kulturowego czy bezpiecznych środków transportu.

Rok 2023 to Europejski Rok Umiejętności

 

Jakie wyzwania stawia Unia Europejska i jakie możliwości oferuje? Propozycją jest nowy impuls do uczenia się przez całe życie poprzez:

  • inwestycje w szkolenia i podnoszenie kwalifikacji;
  • dbanie o to, by umiejętności odpowiadały potrzebom rynku pracy (poprzez współpracę z partnerami społecznymi i firmami);
  • aktywizację większej liczby osób na rynku pracy, w szczególności kobiet i młodych ludzi, zwłaszcza tych, którzy nie kształcą się, nie pracują ani nie szkolą się.;
  • zwiększanie możliwości uczenia się i mobilności.

W realizacji zaplanowanych działań, skierowanych do mieszkańców, pomogą fundusze europejskie. W ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 będzie możliwość dofinansowania kolejnych projektów społecznych, edukacyjnych i wspierających mazowiecki rynek pracy. Nie zabraknie nowych wyzwań, z którymi mierzymy się po pandemii Covid-19, np. dalsze wprowadzanie pracy zdalnej oraz wsparcie pracodawców w procesie zmian organizacyjnych, restrukturyzacyjnych, integracja społeczno-zawodowa migrantów, dostępność do rynku pracy osób z niepełnosprawnościami.

Europa o silnym wymiarze społecznym

Program Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) pomoże zapewnić równość i pełnię możliwości w wymiarze społecznym. Projekty realizowane z EFS+ w latach 2021-2027 będą skierowane m.in.:

– w obszar zatrudnienia poprzez większy dostęp do rynku pracy, w pomoc w adaptacji pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian;

– w lepszą jakość kształcenia, system uczenia się przez całe życie dla wszystkich, przekwalifikowywanie się;

– w aktywną integrację społeczno-ekonomiczną, modernizację systemów ochrony socjalnej, integrację społeczną osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Więcej szczegółów dotyczących ustanowienia Europejskiego Roku Umiejętności znajduje się na stronie:  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6086

 

Efekty zrealizowanych projektów

 

Fundusze europejskie z programu regionalnego na lata 2014-2020 pomogły w realizacji tysięcy projektów edukacyjnych i społecznych.

Beneficjent: Gmina Wołomin

Tytuł projektu: Akademia wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin

 

Projekt był realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie oraz w Szkołach Podstawowych w Starych Grabiach i w Ossowie. Uczniowie na zajęciach dodatkowych rozwijali kompetencje kluczowe, które w przyszłości ułatwią znalezienie pracy. Priorytetem była nauka przedmiotów przyrodniczo-matematycznych oraz nauka matematyki metodą eksperymentu. W szkołach prowadzone były również zajęcia, na których uczniowie zdobywali wiedzę z kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, a także pracy w zespole i rozwiązywania problemów. W projekcie przewidziany był udział uczniów z niepełnosprawnościami oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczniowi brali udział w zajęciach logopedycznych, zajęciach z terapii sensorycznej oraz socjoterapeutycznej. Szkoły biorące udział w projekcie zorganizowały w ramach projektu koła tematyczne, np. językowe, komputerowe, matematyczne, chemiczne. Aby wzmacniać kompetencje cyfrowe, młodzież chodziła na zajęcia z informatyki.  Wsparcie otrzymali również nauczyciele, którzy doskonalili swoje umiejętności i kompetencje np. z zakresu przekazywania wiedzy w innowacyjny sposób, kreatywności w nauczaniu młodzieży,  wykorzystania grafiki komputerowej w nauczaniu czy umiejętności pracy z uczniem zdolnym.

Beneficjent: Gmina Brwinów

Tytuł projektu: RAZEM DLA RODZINY – Rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne

 

Fundusze europejskie pomogły zrealizować działania skierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także wspierały osoby z niepełnosprawnościami. Dofinansowany projekt zapewnił kompleksowe wsparcie potrzebującym dzieciom i rodzinom mieszkającym w Domaniewie, Domaniewku, Koszajcu, Krosnach i Mosznie. Realizację projektu przeprowadził Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan zajęć zakładał m.in. animacje, gry i zabawy podwórkowe, zajęcia artystyczne – decoupage, zajęcia muzyczne, malowanie kredą, taniec uliczny. Nie zabrakło również zajęć terapeutycznych: spotkania z logopedą, konsultacje z psychologiem i pedagogiem czy  treningi umiejętności społecznych (TUS). W Świetlicy prowadzone były zajęcia edukacyjne i wyrównawcze z j. polskiego i matematyki, a także zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, np. umiejętność uczenia się – kurs pt. „Obudź w sobie geniusza”. Wnioskodawca zapewnił również zajęcia terapeutyczne i niwelujące zaburzone zachowania, wdrożył innowacyjną terapię „Terapia w piaskownicy”. Dzieci brały udział w zajęciach z robotyki, Te inicjatywy wpłynęły na rozwój u dzieci kompetencji społecznych, kreatywnego myślenia, wyobraźni przestrzennej, koncentracji uwagi na wykonywanej czynności. Udział w warsztatach radiowo-aktorskich wzmocnił poczucie własnej wartości. W celu poprawy relacji rodziców z dziećmi, część zajęć została zrealizowana wspólnie z rodzicami.

Beneficjent: Gmina Mszczonów

Tytuł projektu: Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj

 

Gmina Mszczonów zadbała o kształcenie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych na rynku pracy. Przyznane dofinansowanie z funduszy europejskich pozwoliło rozszerzyć ofertę edukacyjną w Szkole Podstawowej im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie. Młodzież brała udział w zajęciach dodatkowych ucząc się w nowoczesnych pracowniach. Były to m.in. zajęcia rozwijające uzdolnienia w zakresie kompetencji cyfrowych – kodowanie, robotyka, mechatronika, programowanie. Uczniowie uczęszczali również na zajęcia matematyczno-przyrodnicze i z języka angielskiego. Ze wsparcia skorzystali również uczniowie mający problemy w nauce oraz dzieci z niepełnosprawnościami. Wnioskodawca zaplanował dla nich zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów: matematyka, przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia.

Beneficjent: Gmina Miasto Płock

Tytuł projektu: SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK

 

Udzielanie pomocy osobom niesamodzielnym, a także z niepełnosprawnościami to szansa dla tych osób na lepsze życie, na funkcjonowanie w społeczeństwie. Czy można usprawnić działania, które realnie wpłyną na poprawę jakości życia tych osób? Projekt pn. „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” został zrealizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie oraz przez Stowarzyszenie Sensowni. Wsparcie trafiło do osób niesamodzielnych z powodu wieku lub zdrowia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (korzystających z pomocy społecznej), osób z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnością, do opiekunów faktycznych. Dofinansowanie pomogło zorganizować usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Dzięki temu, osoba potrzebująca nie była odizolowana od własnego środowiska – rodziny, sąsiadów, lokalnej społeczności. Kolejny zakres wsparcia to usługi medyczne i rehabilitacyjne. Uczestnicy projektu korzystali np. z usług fizjoterapeuty, porad psychologa i psychiatry, dogoterapii lub terapii społecznej.  Celem projektu było zwiększanie szans na rynku pracy. Osoby, które przebywały w Domu Pomocy Społecznej, poprzez udział w projekcie, miały szansę na usamodzielnienie. Otrzymały pomoc asystenta osobistego.

Dodatkowo uczestnicy otrzymali urządzenia mobilne  z osobistym nadajnikiem. W sytuacji kryzysowej, za pomocą jednego przycisku, mieli możliwość połączenia się z całodobowym Centrum Teleopieki. Powiadomienie odpowiednich służb, rodziny czy pracownika pomocy społecznej to poczucie bezpieczeństwa dla osób objętych wsparciem.

 

Beneficjent: Gmina Zbuczyn

Tytuł projektu: Dobra pora na aktywnego seniora

 

Na terenie gmin Zbuczyn, Siedlce, Wiśniew, Skórzec i Kotuń zrealizowany został projekt skierowany do seniorów. W utworzonych Lokalnych Klubach Seniora osoby starsze korzystają z różnych form aktywności i programów prozdrowotnych oraz edukacyjnych. Seniorzy spędzając razem czas, rozwijają swoje zainteresowania, poznają nowych ludzi, nie czują się samotni. Efektem tych inicjatyw jest  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wsparcie otrzymują także osoby mające problemy zdrowotne w zakresie dostępu do sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś