Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 16 grudnia 2021 r. Pan Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, podpisał Informację o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Dokument znajduje się na Portalu Funduszy Europejskich pod adresem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

Zastąpił on Informację obowiązującą do 31 grudnia 2021 r. Wprowadzone w nim zmiany polegają na wydłużeniu okresu obowiązywania częściowego zawieszenia wytycznych do 31 grudnia 2022 r.

Wydłużenie okresu częściowego zawieszenia wspomnianych wytycznych wynika z utrzymującego się stanu epidemii. Zakres zawieszenia nie ulega zmianie. Zmierza on do dostosowania procesu wdrażania projektów do panujących warunków. W tym celu zniesiono określone warunki kwalifikowalności wydatków.

Zawieszenie wybranych postanowień wytycznych oznacza, że przestają one być wiążące dla IZ, ale IZ może dalej je stosować, jeśli uzna to za stosowne. Wymagać to będzie od właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie określenia w regulaminie konkursu lub dokumentacji dotyczącej projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym – obowiązku stosowania odpowiednich warunków kwalifikowalności. Jednym z ogólnych warunków kwalifikowalności wydatków jest bowiem zgodność wydatku z innymi warunkami uznania go za wydatek kwalifikowalny określonymi przez IZ PO w SZOOP, regulaminie konkursu lub dokumentacji dotyczącej projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym (zob. pkt 3 it. k podrozdział 6.2 wytycznych).

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś